Frist
30/03/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiatstillinger i musikk

Høgskolen i Innlandet

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses inntil to midlertidige, 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i lærerutdanningsfaget musikk.

Doktorgradsstipendiatstillingen(e) er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatenes prosjekter skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner.

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt skal knyttes til lærerutdanningsfaget musikk og forskningsgruppen Kulturorientert musikkpedagogikk. Gruppens medlemmer forsker på et bredt spekter av musikkvitenskapelige og -pedagogiske temaer som omfatter ulike arenaer for musikalsk utfoldelse, og på videreutvikling og endring av musikalske praksiser innen mange ulike musikkgenre. Kulturteoretiske forståelsesmåter utgjør et felles grunnlag for gruppens ulike prosjekter.

For en nærmere beskrivelse av aktuelle temaer for prosjektets innretning se beskrivelsen nedenfor under «Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold». Totalt skal det ansettes seks stipendiater på programmet. Antall stillinger per fagområde vil avhenge av søknadenes kvalitet sett på tvers av alle kunngjorte områder.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert. Stillingen(e) er ledig fra 1.8.2020.

Stipendperioden er normalt tre år, med mulighet til et fjerde år som omfatter pliktarbeid fordelt med 25 % over tilsettingsperioden. Dette avhenger av kandidaten sine kvalifikasjoner og ønsker, samt instituttet sitt behov for undervisning og annet studentrelatert arbeid. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar /for pedagogikk på Lillehammer. Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt kan tilknyttes én av fakultetets aktive forskergrupper. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra nettsiden www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettedelaererutdanningsfag eller å kontakte ph.d.-rådgiver, Sevika Stensby, tlf. 62 59 79 25 eller epost: sevika.stensby@gmail.com og leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: lise.kulbrandstad@inn.no

For spørsmål i forbindelse med prosjektbeskrivelsen kontakt professor Odd Skårberg, tlf. 959 00 947 eller epost odd.skarberg@inn.no eller professor Kristin Rygg, tlf. 95966848 eller på epost kristin.rygg@inn.no

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Vi ønsker velkommen musikkpedagogiske/musikkvitenskapelige forskningstemaer som knytter an til lærerutdanninger eller til praksisfeltet. Forskning på praksisfeltet kan favne alle formelle utdanningsarenaer der musikk inngår, som barnehage, skoleverket samt skoleslag som kultur- og folkehøgskole. I tillegg er uformelle læringsarenaer og praksiser aktuelle forskningsfelt, særlig innenfor musikalsk barne- og ungdomskultur. Aktuelle prosjekter kan undersøke temaer som identitet og kjønn, medier, musikalsk sound, teknologi og produksjonsestetikk. Forskningstemaer som undersøker filosofiske, historiske, kulturteoretiske eller andre aspekter ved musikkfaget ønskes også velkommen. Stillingens innretning forutsetter at stipendiaten behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring eller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet (for eksempel master i kultur- og språkfagenes didaktikk.)

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering. Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke
Søknad og skjema for søknad om opptak Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no som man kommer til via «Søk stilling»-knappen på høgskolens hjemmeside. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen.

Relevant utdanning og erfaring skal dessuten registreres i et eget skjem.

Vi ber også om at følgende legges ved:

– Prosjektbeskrivelse

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektets tema må ligge innenfor beskrivelsen som er gitt i avsnittet ovenfor. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

– Skjema for søknad om opptak (se under)

– Kopi av vitnemål og attester

– Eventuell publikasjonsliste

– Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til. Dette lastes opp som separate filer.

Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Skjema for søknad om opptak finnes på www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-ogpedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag under «Skjemaer og annen informasjon».

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søknadsfrist: 30. mars 2020.
Saksnummer: 20/00368

Vi tilbyr

  • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, pt. startlønn kr. 479.600.
  • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger
  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
Frist
30/03/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».