Motorpsycho

Voices: – Rettsaken unødvendig

– Voices Music & Entertainment fikk i saken mot Motorpsycho medhold i både Oslo Byrett og Borgarting Lagmannsrett. Siden motparten i betydelig grad har prosedert saken i pressen, finner vi det nødvenig å sende denne pressemeldingen, skriver Dag Krogsvold, markedssjef i VME i denne pressemeldingen til Ballade. – Hele søksmålet er reist ut ifra motivasjonen «det er lov å prøve seg», mener han. Han retter også skyts mot Musikernes Fellesorganisasjon, som har støttet Motorpsycho. – Det er en uheldig situasjon hvis det ikke lenger er forretningsmessig forsvarlig for norske plateselskaper å utgi artister tilknyttet MFO.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Pressemelding vedr. saken Voices of Wonder Records AS vs. Motorpsycho

1. Generelt
Saken skulle aldri vært reist da utfallet var klart på forhånd. Det har blitt hevdet at saken hadde en rekke prinsippielle sider, men med unntak av striden om Gramo-midlene så medfører dette ikke riktighet. Det viktige prinsippet som ble prøvet i Oslo Byrett og Borgarting Lagmannsrett var hvorvidt rimelige skriftlige avtaler inngått mellom myndige personer skulle gjelde eller ikke. Ikke overraskende gjelder dette prinsippet fortsatt i norsk rett

2. Hovedsøksmålet

a. Avtalenes Rimelighet
Retten slo fast at avtalene var rimelige og gyldige. Motorpsycho var myndige ved inngåelsen av første avtale (alderen på medlemmene varierte mellom 21 og 26 år). Motorpsycho inngikk likelydende avtaler med Voices to ganger i de neste to årene etter den første.

Det har fra motparten blitt forsøkt gjort et poeng av at avtalene ikke skulle gjelde p.g.a. Motorpsycho betalte innspillingen av verkene. Nettopp dette har vært et viktig prinsipp i avtalene. P.g.a. at artisten betaler innspillingen så får de en betydelig høyere royalty. Et slikt prinsipp medfører også en helt annen kostnadsbevissthet hos artisten. Dette muliggjør s.k. «smale» utgivelser.

Motorpsychos innspillingskostnader har vært ubetydelige. Studiokostnader for «Lobotomizer» og «Demon Box» kostet h.h.v. kr. 17.000 og kr. 30.000. Under innspillingen av «Demon Box» hadde Voices ytet Motorpsycho et forskudd på kr. 28.000. Voices kostnader med prosjektene har vært over kr. 1.1 millioner. Artistens samlede avkastning på samarbeidet med Voices har vært mer enn kr. 1.3 millioner. Voices andel av prosjektenes overskudd har vært kr. 1.445.166. Det er vanskelig å se noe urimelig i slik inntektsfordeling.

b. Gramo-vederlaget
Dette var en prinsippielt punkt, som motparten vant i Oslo Byrett. Det er viktig å være klar over at beløpet man strides om på dette punktet var ca. kr. 8.000,-. Det er ikke et vesentlig beløp å reise rettsak for. Derfor anket ikke Voices dette punktet. Det er imidlertid vår oppfatning at det er tvilsomt om det har vært lovgivers intensjon med en slik fortolkning av Åndsverksloven § 45 b. Sannsynligvis foreligger det unøyaktigheter i lovforarbeidene.

c. NKAF støtte
Motparten ønsket utbetalt fra Voices et beløp på kr. 195.000,- som tilsvarte den støtten som var innvilget på prosjektene. Dette til tross for at artisten allerede hadde fått utbetalt sin avtalte andel av støtten på kr. 78.000,-! Oslo Byrett kommenterte da også dette kravet på følgende måte; «Grunnlaget for dette kravet fremstår noe uklart for retten.» Motpartens advokat ble i Borgarting Lagmannsrett spurt direkte om han overhodet ville prosedere dette punktet. Lagmannsretten fant da også kravet meningsløst. Etter vår oppfatning illustrerer dette klart at hele søksmålet er reist ut fra motivasjonen at «det er lov å prøve seg».

3. Motsøksmålet
Voices tapte motsøksmålet som gjaldt Motorpsychos mislighold av inngåtte avtaler vedrørende forlagsrettigheter og opsjon på en live-CD. Byrettens begrunnelse for ikke gi Voices medhold var at kravet var foreldet. Denne konklusjonen hadde vi også forventet (derfor ble ikke dette anket). Det viktige for oss var å få frem at motparten hadde misligholdt de inngåtte avtaler. Vi siterer fra dommen; «Retten legger til grunn at slikt mislighold skjedde fra januar 1995.» Etter vår oppfatning er det lite ærverdig å vinne en sak p.g.a. foreldelse, når man klart og tydelig ikke har oppfylt en skriftlig avtale. Voices har hatt et betydelig økonomisk tap p.g.a. Motorpsychos mislighold.

4. Musikernes Fellesorganisasjon
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) som etter eget utsagn har kjørt saken for Motorpsycho, er en fagforening med mer enn 6.000 medlemmer, og betydelige ressurser. Voices er et mindre plateselskap med 8 ansatte i Norge. En slik prosess som Voices er blitt utsatt for har vært en stor belastning på vår organisasjon.

Voices har ved flere anledninger vurdert om vi fra økonomiske betraktninger faktisk er tjent med å føre denne saken. Vi konkluderte imidlertid tidlig på at det i rettferdighetens navn ikke er riktig å la seg skremme av slike angrep fra en betydelig sterkere motpart. Det er derfor hyggelig å konstatere at både Oslo Byrett og Borgarting Lagmannsrett har gitt oss uforbeholdent medhold, og at motparten må dekke våre saksomkostninger.

Ut fra presseuttalelser har vi forstått at MFO har til hensikt å saksøke flere plateselskaper. På bakgrunn av resultatet i denne saken så bør de nok betenke seg. Det vil vel være en uheldig situasjon hvis det ikke vil være forretningsmessig forsvarlig for norske plateselskaper å utgi artister tilknyttet MFO. Hvis MFO ønsker å bli betraktet som en seriøs medspiller i den norske musikkbransjen bør nok både den juridiske og diplomatiske kompetansen styrkes betraktelig.

Oslo, 14. desember 2001

Dag Krogsvold
Voices Music & Entertainment AS

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.