Trond Giske, helfigur 2007 (Foto: Guri Dahl/ Statsministerens kontor)

Strukturgjennomgang på kulturområdet

Det har vært varslet en gjennomgang av de ulike støtteordningene og strukturene på kulturområdet. Onsdag presenterte kulturminister Trond Giske utvalget som skal gjøre denne gjennomgangen, og utvalgets mandat. Samtidig sier Giske til Ballade at det er lettere å legge føringer på institusjonene med en fast post på budsjettet.

Kalender

Av Carl Kristian Johansen

Lene Løken, direktør i Film & Kino, skal lede utvalget som skal levere sin utredning 1. juni 2008. Utvalget skal gjennomgå fordelingsmekanismene i Kultur- og kirkedepartementet, Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Statens kuntstnerstipend og Rikskonsertene, og andre virksomheter som fordeler tilskudd av statlige midler.

I tillegg har kulturminister Trond Giske bedt om en delrapport fra utvalget om det rytmiske feltet. Den utredningen skal legges fram allerede 1. februar 2008.

— Gjennomgangen av tilskuddet til rytmisk musikk, herunder rock, populærmusikk, jazz og folkemusikk, er også en del av dette oppdraget.

— Der ber vi om en separat vurdering for vi ønsker å ha en gjennomgang av det området spesifikt, og ganske raskt. Der er det spesielt mange støttesystemer å forholde seg til, sa Giske på pressekonferansen.

Etter at utredningen er levert i juni skal den ut på høring.

— De ulike kulturinstitusjonene og interessentene får anledning til å uttale seg om utvalgets anbefalinger. Det kan hende at utvalget ikke bare har enstemmige anbefalinger, men også mange forskjellige anbefalinger.

— Etter høringen vil det komme til departementet og det kan ende opp i en Stortingsmelding – og forhåpentligvis tiltak som forbedrer våre systemers virkemåte, fortsatte Giske.

Stort behov

— Jeg mener det er et stort behov for denne gjennomgangen. Jeg opplever en del av strukturene som veldig uoversiktelige. Det er vanskelig for kunstnere som først og fremst har sitt hode og hjerte i sin kunst, å forholde seg til veldig mange støttesystemer og rapporter.

— Det er for meg et grunnleggende mål at det er de beste kunstnerne og de beste kunst- og kultuprosjektene som får støtte – ikke de beste søknadsskriverne eller nettverksbyggerne. Det er et mål jeg tror de aller fleste deler, men som jeg tror vi må jobbe med for å oppnå, sa Giske.

Kulturrådet og Statsbudsjettet

Videre kunne Giske fortelle at han før framleggelsen av Statsbudsjettet inviterte Kulturrådet til et møte med Kulturdepartementets politisk ledelse og ledelsen i embetsverket.

Formålet med møtet var å få vite om det var ting i budsjettet Kulturrådet hadde meninger om.

Målet er å stimulere Kulturrådet som rådgivende instans for departementet, i tillegg til oppgaven å fordele støtte gjennom de forskjellige ordningene.

— Det er også sånn at det er en del av de gamle systemene som kanskje har forvitret litt. Blant annet det som var tanken med Kulturrådet, nemlig at de skulle bidra til det nyskapende – altså støtte opp under nye prosjekter som etter hvert som de var vellykket skulle inn på faste poster, og etter hvert som det var mislykket, få det ut.

— Begge deler er man kanskje ikke flink til. I hvert fall er man ikke flink nok til den dialogen vi innførte nå for første gang. Jeg tror ikke den har vært på mange år, sa Giske.

— Det er den evige diskusjonen om armlengdes avstand, og det er vel ikke noen fasit gitt på den. Jeg antar at det vil være et spørsmål som man alltid må gå inn å se på i lys av nye institusjoner som opprettes og nye støtteordninger, sa Lene Løken

— Dette er områder i kontinuerlig bevegelse. Følgelig bør man også med jevne mellomrom stoppe opp og spørre hvordan det er med et prinsippet om armlengdes avstand – har vi gitt ting helt ut, og fungerer det der ute – eller har man gitt for lite ut? Det er en diskusjon som ethvert regime i dette departement med jevne mellomrom rett og slett må ta, fortsatte Lene Løken.

Politisk innflytelse

Flere institusjoner blir flyttet inn på statsbudsjettet fra 2008. Trondheim Jazzorkester fikk fast post i 2007, og under budsjettframleggelsen i forrige uke benyttet Giske anledningen til å si at han stilte krav om sterkere kvinnerepresentasjon i Trondheim Jazzorkester.

Er det lettere å øve politisk innflytelse på institusjonene som ligger i budsjettet, Trond Giske?

— For Kulturdepartementet er det lettere å legge føringer på de institusjonene som står på vårt budsjett, sier kulturministeren til Ballade.

— For eksempel er likestilling et overordna mål for all vår virksomhet, som også Kulturrådet har med i sine dialoger med de støtteberettigede eller de som får støtte fra ensemblestøtteordningen, eller andre systemer.

— Om det blir mer trøkk på likestillinga når departementet bevilger eller om Kulturrådet bevilger, det er jeg ikke sikker på. Men for oss, vi øker jo trykket vårt på den institusjonen som får fra oss når det gjelder likestilling, sier ministeren.

Hvordan arter denne kommunikasjonen seg?

— Den arter seg rett og slett slik at vi har et møte med dem. For Trondheim Jazzorkester sin del så snakket vi om det da de fikk fast støtte. Når de er fast på budsjettet forventer vi at de gjør en jobb for å få med flere kvinnelige musikere.

– Det er nesten litt rystende å se hvor mannsdominert en del av jazzmiljøet er. Det skyldes sikkert mange års skjevrekruttering, så det er ikke gjort i en håndvending å bedre balansen.

— Gitt at evne og kunstnerisk innlevelse er ganske jevnt fordelt mellom kvinner og menn, så går både orkestrene, og vi som publikum, glipp av veldig mye god musikk når kvinner ikke dras med på samme måte som menn, sier Giske til Ballade.

Løkenutvalgets sammensetning:

Utvalgets leder:
Lene Løken, direktør

Medlemmer
— Terje Adde, kultursjef
— Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder
— Gerhard Dalen, kommunaldirektør
— Snelle Ingrid Hall, danser
— Leif Helland, førsteamanuensis
— Stein Henrichsen, daglig leder
— Maiken Ims, spesialrådgiver samfunnskontakt
— Janne Langaas, skuespiller
— Haddy N’jie, artist

Løkenutvalgets mandat:

Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett skjer tildeling av tilskudd dels av departementet, av underliggende instanser og dels av ikke-statlige virksomheter og organisasjoner. Det skal nedsettes et utvalg som skal gjennomgå fordelingsmekanismene og fremme forslag som bidrar til følgende mål:

• legge til rette for nyskaping og utvikling
• redusere kostnadskrevende byråkrati og frigjøre ressurser til kunstnerisk virksomhet
• gi større ansvar og frihet til de enkelte institusjonene på kulturfeltet
• desentralisere og spre beslutninger og skjønnsutøvelse
• styrke prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunstfaglig skjønn
• bidra til større mulighet for innsyn i ulike beslutninger.

Utvalget skal i lys av ovenstående mål gå gjennom og vurdere:

• ansvars- og arbeidsdelingen for statlige støtte til kulturformål mellom Kultur- og kirkedepartementet, Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Rikskonsertene samt ikke-statlige virksomheter og organisasjoner som fordeler tilskudd av statlige midler
• arbeidsorganisering og arbeidsmåter ved fordeling av tilskudd i Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Rikskonsertene (fordeling av midler til skolekonsertordningen) samt ikke-statlige virksomheter og organisasjoner som fordeler tilskudd av statlige midler
• kravene til søknader og rapporter fra departementets og de øvrige virksomhetenes side
• omfanget av administrative kostnader knyttet til fordeling av de aktuelle midlene i forhold til de midler som blir fordelt.

Utvalgets frister:
Frist for fremleggelse av utvalgets utredning settes til 1. juni 2008.
Frist for fremleggelse av delutredningen om tilskudd til det rytmiske musikkområdet settes til 1. februar 2008.
Statskonsult vil bli engasjert som sekretariat for utvalget.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev