Line Endresen 2003 (Foto: June Persdatter)

Rock-fokus i statsbudsjettet

– I høstens kulturmelding, var det regionale fokuset fraværende, men i Budsjettinnstillingen til årets statsbudsjett er BRAK er nevnt i kulturkomiteens merknader. – Dette viser at organiseringen av det rytmiske musikkmiljøet i Bergen nå får desto mer nasjonal oppmerksomhet, også utenfor fylkesgrensen. Regional organisering er helt avgjørende for et sterkt lokalt musikkmiljø. Staten bør dermed også ta ansvar, og gi kommunene et nedfelt ansvar , skriver BRAKs daglige leder, Line Endresen, i dette innlegget til Ballade.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Line Endresen, daglig leder, BRAK

Da St.mld 48: Kulturmeldingen ble lagt frem i høst, var det regionale fokus helt fraværende. Satsningsnivået på kultur til kommuner/ fylkeskommuner rundt i landet har til nå vært svært variert, og vi er av den oppfatning at regional organisering er helt avgjørende for et sterkt lokalt musikkmiljø. Staten bør dermed også ta ansvar, og gi kommunene et nedfelt ansvar.

Kulturkomiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti henviser i merknadene til statsbudsjettet til Bergen. De mener at Bergen, gjennom BRAK, har funnet en spennende modell for regional organisering av sin musikkaktivitet. Videre vises det til at departementet og Norsk kulturråd foreløpig har avslått søknadene om å videreutvikle dette med statlige midler. Uansett er dette, for oss, et stort skritt i riktig retning. BRAK vekker interesse på nasjonalt plan, og enkelte politikere har forstått viktigheten av regional organisering av musikkmiljøet.

Hvorfor regional organisering?
Populærmusikken har inntil de siste årene vært et uorganisert miljø. Regionalt sett har Bergen kommet langt, ved å opprette Bergens Rockaktører (BRAK). BRAK har klart å synliggjøre store faglige ressurser innad i miljøet, og har oppnådd at god informasjon om støtteordninger og deres relevans, igjen har generert mange statlige kroner til regional aktivitet.

Regionale kontaktpunkt er viktig, ettersom miljøet i byen dermed vil samles, oppfordre til samarbeid, og heve den samlede kompetanse. Dialog mellom de forskjellige aktører innen musikknæringen på det lokale plan, bidrar til felles forståelse. Infrastrukturen på populærmusikkfeltet er skjørt, og det er behov for økt skolering innen rock- og popområdet. Kompetansebygging er et nøkkelord, og ved å organisere det regionale musikkmiljøet har man mulighet til å fange opp og synliggjøre kompetanse innad i et ellers uoversiktlig miljø. Ved samarbeid vil man kunne dra nytte av hverandre, og sammen heve den totale kompetanse i musikkmiljøet. Høy regional kompetase er viktig for utvikling av et regionalt musikkmiljø. Her er de viktigste rekrutteringsarenaer. Viktig at regionale sentra sitter på kompetanse, og kan bidra til å videreutvikle og styrke tiltak, fra øvingslokaler til bistand om støtteordninger osv.

Et samlet musikkmiljø
Et kompetansesenter som BRAK må springe ut fra det lokale musikkmiljøet, og fungere som et naturlig bindeledd mellom alle deler innen musikknæringen; fra de unge uetablerte artistene, til annerkjente studio, plateselskap og profesjonelle utøvere. Dialog mellom de forskjellige aktører innen musikknæringen i byen bidrar til felles forståelse, og ved å ha gode dokumentasjonsrutiner, bidras det til nettverksbygging og foredling av mye av kunnskap som allerede finnes. Bakgrunn er en komplisert og tidligere ustrukturert bransje, som har behov for stor grad av kompetansedeling.

I Bergen fremstår nå det rytmiske musikkmiljøet som samlet, og det er dermed enklere å forholde seg til for offentlige myndigheter og næringsliv. Politikere og musikkmiljøet snakker nå til dels samme språk, og man er dermed nærmere å finne konstruktive løsninger i fellesskap. Tross alt har man en felles målsetning om å synliggjøre og markedsføre sin by, og å kunne tilby et bredt og godt kulturtilbud til byens innbyggere.

Bergens Rockaktører (BRAK) er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Bergensregionen. BRAK driver et kompetansesenter som hjelper alle aktører innen det rytmiske musikkmiljøet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev