Helge Skansen, Rikskonsertene

Rikskonsertene misbrukt i AP/SV-dokumentasjon?

Ballade offentliggjør her saksdokumentasjonen som ble delt ut til APs og SVs stortingsrepresentanter før de skulle stemme over lokaliseringen av et nasjonalt opplevelsessenter og arkiv for populærmusikk. Her skrives det blant annet at Rikskonsertene støtter Trøndelagsalternativet – noe som tilbakevises av konsertdirektør Helge Skansen: – Verken jeg eller direktør Einar Solbu har uttalt noen støtte til det ene eller andre lokaliseringsalternativet, sier Skansen til Ballade i dag.Fra SVs egne rekker innrømmes det også at beslutningsgrunnlaget representantene stemte på, kan ha vært mangelfullt.

Kalender

SVs Magnar Bergo, som tidligere har stoppet Trond Giskes forsøk på å kuppe museet til Trøndelag igjennom en hastevotering, synes ikke saksdokumentasjonen som ble lagt til grunn for den nylige avstemningen, var god nok:

— Nei, jeg synes den var tynn. En så viktg sak hadde fortjent en bedre enn en slik snau og hastepreget behandling, mener Bergo.

— Ren overkjøring

Også Kari Pahle, som sitter på SVs Oslobenk, har reagert sterkt på kulturministerens fremgangsmåte:

— Dette er useriøst. Giske er kulturminister for hele landet og ikke bare for Trøndelag. Oslo har det klart beste alternativet, så det Giske gjør her er ikke til det beste for landet. Ved å presse frem en så rask avgjørelse har ikke representantene rukket å sette seg skikkelig inn i saken. Ren overkjøring, sier Pahle til Aftenposten i dag.

— Vi er nøytrale!

Ved nærmere gjennomsyn av dokumentet nedenfor, er det lett å få inntrykk av at det er ført i pennen av en sterkt «Trøndelagsvennlig» hånd:

Det skrives blant annet at Rikskonsertene støtter Trøndelagsalternativet, mens man i Rikskonsertenes høringsuttalelse kan lese at de ikke tar stilling til lokalisering. Konsertsjef i Rikskonsertene, Helge Skansen, forstår ikke hvor denne plutselige støtten skal ha kommet fra:

— Vi har lest at det refereres til at vi støtter Trøndelagsalternativet, men dette er ikke noe vi kjenner til. Verken jeg eller direktør Einar Solbu har uttalt noen støtte til det ene eller andre lokaliseringsalternativet, sier Skansen til Ballade i dag.

Mye utelatt om Oslo

Det er også en rekke andre mangler i saksfremstillingen til stortingsrepresentantene – i favør av Trøndelag:

Det nevnes for eksempel ikke at ABM Utvikling bedømte Osloalternativet som det faglig sterkeste – selv om man dengang etterlyste den politiske støtten som nå er tilstede.Hovedstadens overlegne publkumspotensial nevnes ikke. Oslos konsolidering med norsk folkemuseum, synergieffektene med Vørterhusets øvingsrom, Bårdar danseinstitutt, og en eventuell Riksscene for Folkemusikk, er heller ikke nevnt. Saksdokumentasjonen utelater også å opplyse om at Oslo kommune har garantert for 40% av driftskostnadene, og at Schous-alternativet er langt billigere, sammenliknet med Dora-prosjektet. Støtteerklæringene fra pop og rock-bransjen – som har vært mange og tunge til fordel for Schous-alternativet – er heller ikke påpekt.

Magnar Bergo utelukker nærmest at denne informasjonen er «noe alle kjenner til»:

— Jeg har fulgt denne saken fra begynnelsen, og kjenner den godt. Men materien er komplisert og mangesidig, så jeg tviler sterkt på at alle de som stemte hadde klart å danne seg et like helhetlig bilde dette. Derfor er det synd at saken ikke skal få en skikkelig behandling i Stortinget før en avgjørelse blir tatt, sier Bergo.

Her er dokumentet stortingsgruppene til AP og SV har stemt over. Avgjørelsen som ble fattet med 43 mot 30 stemmer, kan leses nederst:

NOTAT ARBEIDERPARTIETS OG SOSIALISTISK VENSTREPARTIS STORTINGSGRUPPE

Dato: 2. november 2005
Saksnr.: Journal for gruppa: bcw/ hi
Til: Gruppestyret / Gruppemøtet
Fra: Familie- og kulturfraksjonen
Sak:

Beskrivelse:

opplevelsessenter OG ARKIV for norsk pop- og rockhistorie
Plassering av opplevelsessenter og arkiv for norsk pop- og rockhistorie.
Saksfremstilling: På bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 155 om kulturmeldingen bad Kultur- og kirkedepartementet fagorganet ABM-utvikling om å utrede bl.a. spørsmålet om lokalisering av et opplevelsessenter for norsk pop- og rockhistorie. I utredningen, som kulturdepartementet mottok 30. mars 2005, drøftes de foreliggende lokaliseringsforslag, og det konkluderes med at departementet bør etablere kontakt med Trøndelagsalternativet for å klargjøre muligheten for å etablere et museums-/opplevelsessenter for pop og rock integrert i Ringve Museum:

”ABM-utvikling mener at Trøndelagsalternativet nå framstår som det sterkeste alternativet. Årsaken til dette er at et museum/opplevelsessenter for pop- og rockhistorie kan utvikles som en videreføring av de funksjonene Ringve Museum allerede har som nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter, og dermed dra nytte av Ringve Museums kompetanse på disse områdene. Samtidig har alternativet sterk lokal og regional forankring.”

Utredningen ble sendt på høring 8. april 2005. Gjennom høringssvarene utkrystalliserer det seg to hovedalternativer, Oslo (Schous-kvartalet) og Trondheim (Dora/Ringve). Trondheim støttes blant annet av sentrale statlige instanser som Nasjonalbiblioteket, Norsk kulturråd og Rikskonsertene.
Når det gjelder bransjeorganisasjonene er disse delt. For eksempel er Gramart er positive til Trondheimsalternativet, mens FONO er for Oslo.

Også spørsmålet om regionale satsinger tas opp i høringssvarene.
I høringsuttalelsen fra Rogaland fylkeskommune påpekes det at ”formidlingen av norsk pop- og rockhistorie bør ikke og kan ikke på en faglig forsvarlig måte ivaretas av ett sentralt senter (enten det ligger i Trondheim eller Oslo), men må organiseres som et nasjonalt nettverk og samarbeid mellom et sentralt senter og flere regionale knutepunktinstitusjoner.”

Når det gjelder plassering av arkiv, går Nasjonalbiblioteket (NB) i mot forslaget fra Oslo alternativet om at arkiv- og dokumentasjonsdelen skal legges til den private stiftelsen Institutt for norsk Populærmusikk. NB argumenterer med at en” en slik løsning innebærer en nyetablering innen et område der NB allerede har et mandat i henhold til «Lov om avleveringsplikt for allment tilgjenglege dokument». Det argumenteres videre for at hovedtyngden av de samlingene som historisk sett vil være basis i en slik virksomhet, alt finnes NB:
”Alle de materialområdene som i utredningen listes opp som aktuelle for Institutt for Norskpopulærmusikk (lydfestet materiale, bøker, tidsskrift, fanziner, klipparkiv, radio- og TVprogram, filmer, videoer, plakater, flyers, foto, offentlige dokumenter, arkivmateriale og materiale fra private donatorer) er kategorier som allerede samles inn av NB, og materiale NB har som mandat å fortsatt samle inn, både på dette delfeltet innen musikk, og på de fleste andre felt innen norsk kulturliv på bred basis.”

Den avgåtte Regjeringen gikk inn for Oslo, men la ikke inn penger til gjennomføring.

Vurdering: Arbeiderpartiet har to ganger tidligere foreslått og stemt i Stortinget for Trøndelagsalternativet, med delte funksjoner mellom Trondheim og Namsos. Første gang var under behandlingen av Kulturmeldingen våren 2004. Annen gang var ved behandlingen av Stortingsmeldingen om Kultur og næring i juni i år.

SV skrev bl.a i innst. S. nr. 155 (2003- 204) Kulturpolitikk fram mot 2014, sammen med H og Krf følgende:
”Flertallet mener at ett dokumentasjonssenter for populærmusikk må sees i sammenheng med et fremtidig museum/ opplevelsessenter- ”Rock- City”- for formidling av populærmusikk i et bredt, kulturhistorisk perspektiv”.

Fraksjonen vil derfor anbefale at Stortingsgruppa står fast på Trøndelagsalternativet med en delt løsning mellom Trondheim og Namsos. Fraksjonen anbefaler i tillegg at det nasjonale senteret får i oppdrag å gjøre avtale med regionale institusjoner som for eksempel Oslo, Halden, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Tromsø, slik at disse kan fungere som arena for formidling av pop og rockhistorie.

Når det gjelder arkiv, mener fraksjonen at dette ikke skal legges til en privat stiftelse, men være i offentlig eie. Dette innebærer at fraksjonen går mot forslaget om at Institutt for norsk populærmusikk skal ha ansvaret for dokumentasjon og arkivdelen. Fraksjonen viser til at NB har allerede den største samlingen av musikk og musikkrelatert materiale i Norge, og er et kompetansesenter når det gjelder metoder for bevaring, organisering og formidling av musikk, også digitalt. NB har også et godt samarbeid med Ringve museum i dag og mener selv at en oppgavedeling på populærmusikkområdet mellom disse to nasjonale institusjoner, bør kunne legge et godt grunnlag for distribuerte tjenester til resten av landet. Dette vil gjelde både for arkivering og dokumentasjon, samt for formidling og opplevelse, i fysiske utstillinger og på nett.

Budsjettkonsekvenser:

Informasjonsopplegg:

Dette vil fraksjonen komme tilbake til i forbindelse med budsjettbehandlingen for de kommende år.

Medieutspill i sentrale medier.

Beslutning: 1. Trøndelagsalternativet legges til grunn for realisering av et nasjonalt opplevelsessenter og arkiv for pop og rockhistorie, organisert under Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter, Ringve museum, og Nasjonalbiblioteket.

2. Det nasjonale senteret får i oppdrag å gjøre avtaler med regionale institusjoner som for eksempel Oslo, Halden, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Tromsø, slik at disse kan fungere som arena for formidling av pop og rockhistorie.

Initiativtakeren til Osloalternativet ved Schouskvartalet, Svein Bjørge, ønsker ikke å kommentere voteringen utover dette:

— Hvis det viser seg at de representantene som har stemt for Osloalternativet er identiske med de vi har rukket å presentere Osloalternativet for, setter det voteringen i et spesielt lys – hadde vi hatt fjorten dager til, ville voteringen vært annerledes, tror jeg.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.