Fredrikstad

Østfold på banen: – Fredrikstad best egnet for popinstitutt

Debatten om hvor Institutt for populærmusikk (INP) og Norsk Rockemuseum skal ligge, går videre. Her presenterer Ballade hele rapporten som Odd Hagen i Medieparkaen A/S utførte om mulig lokalisering av disse institusjonene til Fredrikstad. – Skal INP og et Norsk Rockmuseum plasseres utenfor Oslo er Fredrikstad et meget godt alternativ, sett på bakgrunn av tradisjon, geografi, demografi, lokaliseringsmuligheter og faglige forutsetninger, skriver Hagen.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Institutt for populærmusikk (INP) & Norsk Rockmuseum til Fredrikstad? – En redegjørelse for muligheter og konsekvenser

Av Odd C Hagen , Oddproductions/Medieparken

«det er nærliggende å betrakte organiseringen av et tiltak som Institutt for norsk populærmusikk mer som prosess enn som en modell.» (Jørgen Langdalen)

Historikk

«»Dødsboer ryddes, spillesteder og studier er nedlagte. Båndene rådner, plakaterne, instrumenterne, livs- og karriereforløbene forsvinder. Historien smuldrer mellem hænderne på os.» (fra prosjekteringen av RockCity, Dansk Rock og Pophistorisk Museum & Samlinger, 2000)

Aktualisert behov for Rockarkiv etter opprettelsen av Norsk Visearkiv, Jazzarkivet , og Svensk Rockarkiv (opprettet 1993). Lydarkivkonferansen i Bergen 2000 konkluderte med behov for et Norsk Rockarkiv.

Begrunnelse for at det bør opprettes en egen nasjonal institusjon for innsamling, bevaring og formidling av norsk populærmusikk:

1) Kulturformens bredde, omfang og betydning
2) Bevaring av eksisterende samlinger
3) Fortløpende ivaretakelse
4) Forskning, undervisning, formidling

Hva er rock?

Alene den (overordnede) stilretningen vi kan kalle rock, har eksistert i et utall varianter også i Norge. Det er i denne sammenheng antagelig nok å nevne noen av de viktigste hovedbølgene i kronologisk orden: Rock’n’roll, shadowsmusikk, beat, r&b, psychedelia, pop, progrock, punk, new wave, garasjerock, black metal – kort sagt en vrimmel av musikalske uttrykk, med sine spesifikke og tidstypiske koder. I tillegg kommer alle tenkelige hybrider og avarter gjennom femti år med levende historie.

Norsk Rockmuseum, internasjonal standard

Komparative samlinger?
Norsk Barnebokinstitutt
Folkemusikkarkivene
(Norsk Folkemusikksamling, Rådet for folkemusikk og folkedans, og Arne Bjørndals samling)
Norsk Musikkinformasjon
Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv
Bergen Folkebibliotek/musikkavdelingen
Perspektivet Museum / Tromsø Bymuseum
National Sound Archive Pop Music, London
Klaus Kuhnke Archive of Popular Music, Bremen
Svensk Rockarkiv, Stockholm
Nationaal Pop Instituut, Amsterdam
Dansk Rockog pophistorisk Museum & Samlinger

Denne korte utredningen har hentet vesentlig informasjonsmateriale fra innstillingen skrevet til Nasjonalbiblioteket v/ Bendik Rugaas. Dette arbeidsutvalget besto i 2002 av:

Robert Dyrnes, styremedlem, Norsk Rockforbund
Helge Gaarder, produsent, Rikskonsertene
Marit Hamre, leder, NRK Platearkivet
Ole Andreas Hagen, bibliotekar, NRK Platearkivet
Aslak Oppebøen, informasjonsrådgiver, Norsk Musikkinformasjon
Arvid Skancke-Knutsen, redaktør, ballade.no
Willy B, kulturarkeolog

Den andre faglige rapporten som er utarbeidet heter «Organiseringen av INP» og er utarbeidet av Jørgen Langdalen på bestilling fra Stiftelsen INP i oktober 2003. Dette er et meget omfattende dokument som særlig fokuserer på nødvendigheten av samhandling med andre relevante institusjoner innen ABM (ArkivBibliotekMuseum), samt fag -og genremessig kohererende institusjoner:

«Det er i utgangspunktet klart at en nasjonal satsing på dokumentasjon av norsk populærmusikk må samordnes nøye med det øvrige nasjonale dokumentasjonsarbeidet på musikkområdet, særlig det arbeidet som utføres av Nasjonalbiblioteket, Musikkinformasjonssentret, Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv. Nasjonalbiblioteket har ansvaret for håndteringen av pliktavleveringsloven, det vil si både fonogrammer, bilder, film, radio og TV-sendinger samt trykte dokumenter som bøker, tidsskrifter og plakater. Dessuten samler eller mottar Nasjonalbiblioteket også eldremusikkrelaterte enkeltdokumenter og samlinger». (ds)

Det er med andre ord en klar betingelse at en enten legger dette dit sparringspartnerne som har ansvaret pr i dag ligger, altså Oslo eller fra dag én knytter forpliktende og sterke bånd til de institusjoner som naturlig har felles agenda innen ABM og forskning.

Hele rapporten finner du her: http://www.mic.no/download/rapport_langdalen.pdf

Fredrikstad som profesjonell musikkby

Fredrikstad er i positiv dialog med BYLARM i forbindelse med avviklingen av BYLARM 2007. Det ble i forkant av søknaden utarbeidet en rapport som vurderte Fredrikstad som profesjonell musikkby og fasilitator. Det vil være naturlig å se på noen av hovedargumentene derfra:

— Geografisk ligger byen snilt sagt midt mellom Gøteborg og Oslo, har 70.000 innbyggere, og et spennende og fremtidsrettet sentrum med nære tilknytninger til utviklingsmiljøet rundt FMV – kombinert med sentrum vil en kulturarena i denne settingen tilby et helt unikt spilleområde.

— Fredrikstad og omegn er en viktig bandleverandør – og har vært det i mange år i flere genre. Byen har en multihall under utvikling, et kulturhus på vent, et mulig kombinert infomercial/commerce culturesenter på gang og et relativt «outgoing» publikum.

— Arrangørmiljøet rundt Månen, The Crypt, St Croix m fl. er sterke navn også nasjonalt. Rent faglig kan Fredrikstad derfor tilby en komplett og unik faglig ramme, med leverandører og interessenter som de nevnte miljø, presse og mediehus forøvrig, Medieparken, IJ, Museum/arkivekspertise i enkeltinstitusjonersammen med HIØ.

— Arrangementsmessig kan byen tilby en genuin publikumsmulighet med en million mennesker innen 120 minutter med bil.

— Fredrikstad Kommune satser bevisst på vekst innen kultur som næring, i tråd med kommunens kulturmelding:
Fredrikstad bør bygge videre på prosjektkulturen, og løfte prosjekt og arrangementsutvikling til et samfunnspolitisk satsingsområde. (fra kommunens kulturmelding)

— Hva skal arkivet og instituttet inneholde?

Det er naturlig å se for seg lokaliteter fordelt på tre nivåer:

1) Publikumsdel: Resepsjon, utstillinger, formidlingsprosjekter, spillested, lyttestasjoner
2) Studiedel: Studieplasser, bibliotek, nær tilgang til arkiv
3) Arkivdel: Magasiner

Her finnes:

1) Lydfestede utgivelser for salg (Vinyl, CD, DVD, VHS, MC)
2) Annet lydfestet materiale (Radio og TV-program, demoinnspillinger, konsertopptak, MP3filer o.s.v.)
3) Multimedia (Video / Filmer / CD-ROM / DVD)
4) Noter
5) Bøker / Tidsskrifter / Fanziner
6) Dokumentasjon (Bibliografier / Diskografier)
7) Administrativt arkivmateriale (Klubbhistorie, offentlige dokumenter, m.m.)
8) Fotografier
9) Promoteringsmateriale (Presseskriv, plakater, flyers, postkort, buttons)
10) Tilbehør: Billetter, backstagepass, utklippsbøker, kontrakter, brev m.m.

Behov for årsverk

Innsamling/katalogisering (minimum 2 årsverk)
— Webvedlikehold (1 årsverk)
— Økonomistyring og opphavsrettslige spørsmål (1 årsverk)
— Produksjon / formidling (1 årsverk)
— Forskning / undervisning (1 årsverk)

Forankring / Organisering / Beliggenhet

«Institutt for norsk populærmusikk» kan tenkes forankret og lokalisert på flere ulike måter. Med referanser til gjennomgangen i kap. 3 og 4 synes tre modeller spesielt nærliggende:

1) Selvstendig stiftelse i egne lokaler, jfr. Norsk Barnebokinstitutt
2) Selvstendig stiftelse samlokalisert med andre beslektede virksomheter, jfr. Norsk Musikkinformasjon, Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv.
3) Egen seksjon / avdeling i eksisterende institusjon, jfr. Norsk Musikksamling i Nasjonalbiblioteket og National Sound Archive – Pop Music i British Library.

Institutt for norsk populærmusikk må etableres og drives av friske midler. Etableringen skal ikke belaste de begrensede midlene som i dag tilfaller virksomheter som Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv. Etablering og drift av instituttet er et statlig ansvar på linje med Norsk Barnebokinstitutt, og bør som dette finansieres direkte fra
Kulturdepartementet. Til spesielle prosjekter kan instituttet søke om midler fra Norsk Kulturråd som alle andre. Instituttet bør i tillegg søke etter sponsorinntekter til enkeltstående prosjekter. En medlemsmodell tilsvarende Svensk Rockarkiv anbefales ikke, men prosjekteringsutvalget bør høre nærmere med særlig FONO, IFPI,
GramArt og NOPA om økonomisk bidrag.

Alle tall og opplysninger er fra Innstilling om opprettelsen av INP, Oslo februar 2002

7.3 Etableringskalkyle
Bygningsmessig tilrettelegging 500 000
Database og webutvikling 500 000
Inventar (hyller, magasin, data, AV og kontorutstyr) 1 000 000
Etableringsinnkjøp (fra private samlinger, antikvariat m.m.) 1 000 000
Sum etablering 3 000 000

7.4 Driftskalkyle (pr. år)
6 stillinger 2 300 000
Husleie 300 000
Telefon / Porto / Rekvisita 200 000
Dataoppdatering 200 000
Innkjøp ( fra private samlinger, antikvariat m.m.) 300 000
Produksjon / formidling (jfr. punkt 5.4) 1 000 000
Sum drift pr. år 4 300 000

Sitatrefereranser:

Følgende mail gikk ut i slutten av september (editert version):

«Jeg kontakter med denne mailen en utvalgt gruppe kunstnere, journalister, arrangører, seminararrangører, festivalprodusenter, forskere, restauratører i forbindelse med at Fredrikstad kommune har satt i gang et utredningsarbeid der undertegnede i Medieparken AS er engasjert i rapportutarbeidelsen, med sikte på et eventuelt kandidatur som lokaliseringssted for Norsk Rockmuseum og Instiututt for Populærmusikk.

Mer informasjon om dette finner du her.

INP/Rockmuseet er et ressurssenter, en forskningsbase og et kompetansemiljø med store arkiv og musikksamlinger, som kan sammenlignes med Norsk Visearkiv/Jazzarkivet. Fredrikstad ønsker nå sitt
lokaliseringskandidatur belyst da vi mener å kunne tilby Institutt for Populærmusikk og et evnt. Norsk Rockmuseum et solid og berikende lokaliseringsmiljø basert på historikk, eksisterende musikk- og
arrangørmiljø, og ressurssentra innen ArkivBibliotekMuseum og forskning & utdanning../…/derfor utfordres mottagerne til å komme med innspill på følgende:

Hva vil et slikt ressurssenter bety for deg og din organisasjon/bedrift/gruppering? Dette vil eventuelt bli brukt som sitatreferanse i min rapport, med en foreløpig frist 1.10.Med vennlig hilsen Odd C Hagen, prosjektleder Medieparken»

Dette er innspillet fra dekan Jan Høiberg, IT avd. Høgskolen i Østfold:

«Høgskolen i Østfold er positive til opprettelse av et NORSK ROCKMUSEUM og et INSTITUTT FOR POPULÆRMUSIKK. Begge deler kan bli viktige ressurser for studenter og forskere hos oss. Beliggenheten er jeg mer usikker på. Halden har en historisk plass i norsk rock i perioden på slutten av 80og begynnelsen av 80tallet, Fredrikstad har vel ikke noe tilsvarende. Rockemuseum i Halden og Institutt i Fredrikstad er kanskje en tenkelig
løsning?»

Hilde Garfelt, biblioteksjef ved Fredrikstad bibliotek:

«Jeg viser til henvendelse om uttalelse fra Fredrikstad bibliotek, til bruk i utredningsarbeid om lokalisering av et mulig Norsk Rockemuseum og Institutt for populærmusikk i Fredrikstad. Her i Fredrikstad har vi et velfungerende folkebibliotek med en egen, godt utbygget musikkavdeling. Musikkavdelingen ble opprettet på slutten av 70tallet, og er i dag en innarbeidet del av bibliotekets virksomhet. For vår virksomhet vil etablering av et eventuelt Norsk rockemuseum og Institutt for populærmusikk i Fredrikstad utvilsomt ha en positiv effekt.»

Petter i Månefestivalen kommer med denne betenkningen:

«Rock i Fredrikstad ligger jo som kjent nede med brukket rygg (selv om vi prøver å overbevise om noe annet). Vi ser det som vår jobb å få ting opp på beina igjen og et slikt senter vil jo muligens bidra med å gi rocken et «tryggere» ansikt slik at folk flest lettere kan identifisere seg med den og kanskje begynne å gå på konserter igjen. Synd (Rockmuseet og INP) det ikke er her allerede slik at vi kunne få litt faglig tyngde inn i denne debatten. Det vil forhåpentligvis fjerne litt av denne «fremmedfrykten» rockemusikken sliter med. Dette som går på at: rock er noe for de litt sære, de der borte. Men det er kanskje litt av poenget. Vi håper jo også at dette kan bli et senter og treffpunkt for de forskjellige aktørene her i distriktet.»

Flere andre aktører innen dokumentasjon/medier og musikk har kommet med innspill:

Gunnar B, Karivold Film:

— Som gammel rockemusiker (har faktisk vært på 3.plass på VG lista) men det er lenge siden, ønsker jeg selvsagt at instituttet havner i Fredrikstad. Som dokumentarfilmarbeider er det bestandig fint å være nær kunnskapsbasen.Utover det vil dette også bekrefte/befeste Fredrikstad som kulturby. Bra tenkte tanker.

AnneLise Johnsen, Fredrikstad Blad:

— Det sier seg selv at et ressurssenter som Institutt for populærmusikk eventuelt et rockemuseum vil være nyttig for meg som kulturjournalist. For alle oss som arbeider med kultur i Fredriksstad Blad. Jeg synes også rockskribenten Willy B har mange gode argumenter i sitt innlegg beliggenhet ikke langt fra Oslo? det har vært og er et musikkmiljø her. Selv om det ikke er på rockefronten det er mest aktivitet nå. Og det er andre miljøer det kan være naturlig å samarbeide med.

Kultur og kirkedepartementet:

— Fredrikstad som enefasilitator

3 alternativer:
Gamlebyen (Kasernen)
Ved å legge instituttet til Gamlebyen og Kasernen sikrer man nærhet til andre museer og arkiver, i en bydel som er kjent over hele landet for nettopp sin bevaring av nær historie. Det er et rikt media og dokumentarmiljø her, en
rekke spennende kunst og kulturprodusenter, samt enkel tilgang til seminar og møtelokaler.

FMV (Område 6)
Ved å legge instituttet til multikultur og undervisningsområdene i og rundt den nye FFK Stadion vil en få nærhet til Høgskolen, Østfoldforskning, NISS (Norsk Institutt for scene og Studio) og Medieparken (20 kreative bedrifter innen medieproduksjon). Videre vil en få helt nye lokaler som er tilrettelagt unikt for INP/Rockmuseet om en kommer inn i prosessen raskt. Uten å være for postkortfokusert er det her en vil kunne generere flest besøkende, og sikre komplementære fasiliteter, parkering og infrastruktur på best måte.

Sentrum (Næringslokaler)
Det er flere spennende prosjekter på gang i sentrum, men det vil ikke være naturlig å anbefale en lokalisering fremfor en annen her, da disse prosjektene (Kulturbyen, 1b osv) pr i dag er på tegnebrettet.
Kultur og kirkedepartementet v/ u.dir. Øivind Danielsen
Postboks 8030, Dep 0030 Oslo

Egil Syversen , kultursjef og Bjørn Heidenstrøm, rådgiver, Fredrikstad kommune

— Vedr. lokalisering av Institutt for populærmusikk samt et evnt. Norsk Rockmuseum
Fredrikstad kommune har satt i gang et utredningsarbeid med sikte på et eventuelt kandidatur som lokaliseringssted for ovennevnte. Vi vil snarlig kunne legge fram en rapport for politisk behandling, der Odd C Hagen i Medieparken AS er engasjert i rapportutarbeidelsen. Saken vil være fundert på Fredrikstad sin tunge historie og rike miljø innenfor rytmisk musikk. Byen har i dag etablerte festivaler, plateselskaper og ressurspersoner. Det er samtidig tunge kompetansemiljøer innen arkiv, bibliotek og museum. Og ikke minst et forsknings og utdanningsmiljø rundt Høgskolen i Østfold. Vi mener således å kunne tilby Institutt for Populærmusikk og et evnt. Norsk Rockmuseum et solid og berikende lokaliseringsmiljø. Konkret vil det falle naturlig å knytte en slik aktivitet til utviklingen av området for tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted. I strategier for byutviklingen har arealene stadig sterkere fokus og ligger svært sentralt. Høgskolen har sin helsefagutdanning der, og det er planer for ny lokalisering av høgskolens scenekunstutdanning mv. Stedet har også vist seg egnet som storslagent festivalområde (bla. Månefestivalen), og der byens kultur- og arrangørkrefter nå arbeider sammen med kommunen for å få lagt
by:larm 2007 med hovedbase nettopp på «Værste». I en evnt. videre lokaliseringsprosess kan det være naturlig å knytte an til Medieparken, vårt markante kompetansemiljø innen kultur og næring, og som også er utviklingsaktør med tilhold på «Værste».

Denne henvendelsen vil som nevnt bli fulgt opp av en mer fundert rapport. Vi håper likevel å formidle at Fredrikstad er interessert i saken, jobber aktivt og strekker seg langt i forsøk på å følge opp vedtatte strategier om kultursatsing som ledd i byutviklingen. I den grad det foreligger for eksempel et kriteriegrunnlag, ønsker vi selvsagt å kunne få tilgang på dette til benyttelse i det videre utredningsarbeidet.

Rapportkonklusjon:

Det er i hovedsak to parametere som er premissgivende for en konklusjon med hensyn til lokalisering av Institutt for Norsk Populærmusikk og et evt. Norsk Rockmuseum. På den ene siden skal man vurdere om Fredrikstad er kvalifisert/kapabel for å huse et slikt institutt, eksempelvis målt opp mot andre byer utenfor Oslo. På dette området synes Fredrikstad å kunne presentere et verdig kandidatur, basert på rent faglige vurderinger der en i hovedsak legger vekt på eksisterende miljø innen ABM, ressurser innen musikk og arrangement samt mulige lokaliseringer. På den andre siden skal en også se på om et slikt institutt strengt tatt er tjent med å ligge utenfor Oslo, og om nærheten til andre større og tyngre institusjoner med særegen kompetanse samt sammenfallende interesseområder skal vektes mer, som eksempelvis Nasjonalbiblioteket, Visearkivet o.l. Det er dog det førstnevnte denne rapporten skal fokusere på, ved siden av å i korte trekk presentere hva dette faktisk dreier seg om. Skal INP og et Norsk Rockmuseum plasseres utenfor Oslo er Fredrikstad et meget godt alternativ, sett på bakgrunn av tradisjon, geografi, demografi,
lokaliseringsmuligheter og faglige forutsetninger.

Odd C Hagen, oddproductions, Medieparken oktober 2004

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev