Gåte, live, Gunnhild

Norsk Rockforund: – Behov for en oppfølgende utredning

– NRF er godt fornøyd med at Kulturmeldingen nå er lagt fram, og at vi kan se fremover. Vi har foreløpig registrert en bredt anlagt melding som beskriver situasjonen ganske bra, men som mangler de klare visjonene. Spesielt innenfor rockfeltet gis det ikke tydelig retning, selv om de lover økninger innenfor populærmusikken, skriver Stein Andreassen i NRF i denne kommentaren til Stortingsmelding nr. 48.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Stein Andreassen, daglig leder, Norsk Rockforbund

Vi setter stor pris på forslaget om økning i støtte til musikkfestivalene. Omfanget er sterkt økende, og kvaliteten innenfor de forskjellige sjangrene er høy. Dette gjelder selvsagt også innenfor rock-og blues, selv om Kulturmeldingen ikke nevner noen av disse.

Den skjøre infrastrukturen på populærmusikkfeltet kommenteres nesten ikke, og meldingen gir kun en deskriptiv beskrivelse av nåværende virkemiddelbruk. Med bakgrunn i at det er fremlagt en egen Populærmusikkutredning, med påfølgende høringsrunde, så kunne man forvente at ting var ytterligere konkretisert. Det synes for oss som om Regjeringen ikke har klart å få oversikt over sammenhengene på rock-området på et slikt vis at de har turt å konkludere. Her bør rock-feltets interessenter og KKD snarlig komme i ny dialog for å definere målene tydeligere. Det kan synes som om det er behov for en oppfølgende melding/utredning ganske snart.

For våre egne medlemmers del så gleder vi oss over at det fokuseres på behov for lokal kompetanse, menneskelige- og økonomiske ressurser når det gjelder de lokale arrangørene. Regjeringen signaliserer, om enn ganske vagt, at det er behov for stabile rammevilkår for arrangørene, noe man ikke kan si er tilfelle i dag. Norsk Rockforbund nevnes i sammenhengen som en av organisasjonene som kan gjennomføre utviklingsprosjekter for arrangørene.

Vi registrerer at den såkalte Turne-, transport-, og festivalstøtteordningen hos Norsk kulturråd skal få nytt navn- Ensemble- og utøvarstøtte til populærmusikk. Foruten at det skinner av forfinende – og for sjangeren uvanlige ord-, håper vi at det ikke ligger en profilendring i ordningen. Arrangører har kunne søkt støtte herfra tidligere, det må de fortsatt kunne!

Vi gleder oss også over utvidelsen av innkjøpsordningen av fonogrammer. Vi ser tiltaket som et viktig verktøy for spredning av norsk musikk.

Det til nå omtalte Institutt for populærmusikk gis ganske konkret omtale. Vi gleder oss over dette, og er spent på om Regjeringen viser gjennomføringsevne i forhold til den tidfestede samlokaliseringen med jazz- og visearkivet på Solli Plass i Oslo til 2005.

Vi er fornøyd med regjeringens fleksible definisjon på «kvalitet». Vi er enige i at kvalitet kan defineres utifra hva vi forventer oss av kunsten, og dermed vil variere fra sjanger til sjanger, og fra arena til arena. Denne fleksible begrepsbruken stiller imidlertid svært høye krav til forvalterne av kvalitetsbegrepet (og midlene).

Vi er skuffet over at Regjeringen heller ikke er klar for å presisere at det er behov for betydelig økte tilbud om skolering innefor rock- og popområdet. Tilbudet om opplæring synes fortsatt å skulle være prioritert de klassiske sjangre og jazz, noe som er en reinspikka anakronisme i forhold til hva flertallet av aktører virkelig holder på med.

NRF arrangerer for øvrig høring om Kulturmeldingen sammen med Norsk jazzforum og Landslaget for Spelemenn, 21. oktober.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.