Monica Larsson, NRF (Foto: Arvid Skancke-Knutsen)

Monica Larsson: – Rockarkivet til Oslo!

Debatten om plasseringen av et Norsk Rockarkiv og et Rockmuseum har tidvis rast i media mellom de ulike initiativene: Halden, Kristiansand, Namsos/Trondheim, Oslo og Stavanger. Norsk Rockforbund har jobbet for opprettelsen av et Rockarkiv siden 2000 og mener at arkivet bør plasseres i Oslo. – NRF ser det som et sentralt poeng at Rock-arkivet er samlokalisert med vise- og jazzarkivet, heter det. Lokaliseringen av det påtenkte museet har organisasjonen ikke tatt stilling til.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Av Monica Larsson, daglig leder, Norsk Rockforbund

Opprettelsen av et populærmusikkarkiv ble drøftet på «Konferansen for norske lydarkiv og bibliotek» (Lydarkivkonferansen) i Mo i Rana i 1998. Her ble det bestemt at saken skulle være hovedtema på neste konferanse, Lydarkivkonferansen i Bergen i 2000. I mellomtiden ble saken forberedt av et arbeidsutvalg nedsatt av konferansen.

Lydarkivkonferansen i Bergen i 2000 erklærte at «det er behov for et eget Norsk Rock-arkiv», og nedsatte et nytt utvalg som skulle utrede tiltakets «organisering, institusjonstilhørighet, form, innhold og økonomi». I dette utvalget hadde Norsk Rockforbund (NRF) en representant (Styremedlem Robert Dyrnes).

Utvalgets innstilling forelå i mars 2002 under tittelen Innstilling om etablering av Institutt for Norsk Populærmusikk. Utvalget konkluderte med at Institutt for Norsk Populærmusikk bør etableres som selvstendig stiftelse i egne lokaler. Med dette som utgangspunkt arbeidet utvalget videre med å forberede etableringen av instituttet, nå med en ny sammensetning, men også denne gangen med en representant fra NRF (Styremedlem Elisabeth Knudsen).

NRFs rolle i dag
NRF ga fra seg sitt gamle arkiv til Stiftelsen INP i begynnelsen av september 2004. Arkivet inneholdt: fotografier, plakater, demokassetter, gamle tidsskrifter og fanziner, samtlige Rock Furore og Kureer, Puls, presseklipp fra medlemsklubbene, arkivstoff fra Samlet Norsk Rock etc. I og med at NRF flyttet fra Torggata til Kirkegata, ønsket vi å gi vekk vårt arvegods til noen som kunne ta vare på det inntil et Rock-arkiv er på plass.

Norsk Rockforbund tok i høst (2. september) initiativet til et «dialogmøte» mellom de da tre initiativene (Stiftelsen INP, Namsos/Trondheim og Kristiansand), for å finne ut hvor man var uenige og hvor man evt. var enige, og for å få til en viss dialog mellom byene/initiativene.

Alle tre initiativene på møtet ble enige om at de følte at prosessen med Norsk Rock-arkiv gikk over hodet på dem, og at alle ønsket å komme med innspill til ABM-utvikling som utredet saken. Alle følte også behov for å få klarhet i prosessene og fremdriften med tanke på tidsfrister, når saken kommer opp i Stortinget etc.

NRF tok på seg jobben som budbringer og kontaktet KKD og ABM-utvikling på vegne av de tre initiativene og musikkbransjen (noen av interesseorganisasjonene). Vi ba om at initiativene og musikkbransjen fikk komme på høring ang Rock-arkiv saken, og at alle fikk komme med skriftlige innspill til utredningen. Videre påpekte vi at informasjonen fra de statlige myndigheter til oss måtte bli bedret, slik at alle visste hvilke spilleregler (fremdrift, prosess, tidsfrister, ansvarsfordeling etc) vi hadde å forholde oss til.

Norsk Rockforbund er glade for at KKD og ABM-utvikling endelig har invitert de ulike initiativene og de berørte interesseorganisasjoner til høring 10. januar.

NRFs stilling til lokalisering av Rock-arkivet
Siden NRF har vært med helt fra starten i Stiftelsen INP, har organisasjonen hele tiden støttet Stiftelsen INP. INP på sin side har kun jobbet for å etablere et norsk populærmusikkinstitutt og har ikke tatt stilling til hvor et fremtidig Rock-arkiv skal plasseres. INP har imidlertid støttet seg på Langdalens rapport og departementets innstilling, som anbefaler at INP blir plassert hos Nasjonalarkivet på Solli plass i Oslo.

Norsk Rockforbund vedtok derfor på styremøte den 7. oktober 2004 at NRF følger Jørgen Langdalens og Stiftelsen INPs konklusjon om at et fremtidig norsk Rock-arkiv bør plasseres på Solli plass i Oslo.

NRF ser det som et sentralt poeng at Rock-arkivet er samlokalisert med vise- og jazzarkivet.

NRFs stilling til lokalisering av «Rockmuseet»
Norsk Rockforbund har ikke tatt stilling til hvor et fremtidig Rockmuseum (formidlingssenter / opplevelsessenter) bør plasseres. Vi er opptatt av at det bør være faglige hensyn, og ikke distriktspolitiske, som veier tyngst i valg av lokalisering av et fremtidig Rockmuseum, (se kriterier under). Her presiserer vi at også Oslo er et distrikt.

NRF oppfordrer myndighetene til å la følgende kriterier ligge til grunn når bestemmelsen skal tas:

* Bred forankring i de levende musikkmiljøene i Norge: musikkbransjen, institusjoner, samlere, publikum etc.
* Stort publikumspotensialet og besøkgrunnlag (artister, skoleelever, turister etc)
* Kreative fremtidsplaner og utviklingspotensialet.
* Solid forankring i regionen/byen hos politikere og befolkning.
* Nærhet til Norsk Rockarkiv. Ideelt sett bør Norsk Rockarkiv og Norsk Rockmuseum samlokaliseres.
* Nærhet til forskningsmiljøer innenfor populærmusikk / populærkultur

Plasseringen av Norsk Rockmuseum er en avgjørelse Norge skal leve lenge med, og som vil koste landet mange kulturkroner. Et slikt vedtak bør derfor baseres på en gjennomtenkt og helhetlig kulturpolitisk plan. En slik plan finnes dessverre ikke i dag.

Rock City vs Museum/Arkiv – presisering
NRF vil gjerne understreke at vi ser svært positivt på de mange spennende Rock City initiativene som er dukket opp i Norge. Dette beviser at norsk rock og pop har et stort utviklingspotensialet og en spennende fremtid. Vi registrerer også at flere av initiativene tar etter Hultsfreds-modellen, noe vi tror vil være både fruktbart, spennende og utviklende for flere regioner og norsk musikkindustri.

Organisasjonen støtter helhjertet alle regionale initiativ og ser med glede på at det opprettes regionale museer gjerne med bruk av Rockarkivets materiale, høyskole og universitetsutdanning, forskningsmiljøer, næringshager etc.

Norsk Rockforbund ser frem til videre samarbeid med de ulike regionale Rock City initiativene, og håper at de vil føre til utvikling både for norsk kultur og for regionene.

Norsk Rockforbund er glade for at saken om både Norsk Rockarkiv og Norsk Rock- og Popmuseum kommer opp i Stortinget i år, og vi ser frem til den dagen både arkivet og museet kommer på plass!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.