Kart Kristiansand

Hvor bør det nasjonale populærmusikksenteret ligge?

Hvor skal et fremtidig populærmusikkarkiv ligge? Hvilken by er best egnet for å huse et nasjonalt kompetansesenter for populærmusikk, og hvilke argumenter bør det legges vekt på når politikerne skal ta sin avgjørelse? Musikkorganisasjonen Gramo har invitert flere av lokaliseringsalternativene til å legge frem sine utredninger på et seminar den 28. oktober, men dette er lukket for publikum og presse. Derfor vil Ballade i tiden fremover stille spaltene våre til disposisjon for nye og gamle lokaliseringsalternativer. Først ut er Kristiansand – med en utredning ført i pennen av Høyskolen i Agder.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Det nasjonale pop/rock-arkivet til Kristiansand

Sammendrag
Kristiansand har mulighet og vilje til å realisere et nasjonalt pop/rock-arkiv som kan ta imot store offentlige/private samlinger, gjøre disse tilgjengelig fysisk og elektronisk for alle interesserte med et internasjonalt fokus på distribusjon av norsk populærmusikk i alminnelighet.

Et pop/rock-arkiv i Kristiansand:

* skal være oppdatert både innholdsmessig og teknologisk og skal bidra i markedsføringen av norsk populærmusikk i Norden og Europa,
* skal tilrettelegge med tanke på å utvikle og huse forskningsmiljøer,
* skal ta høyde for et kulturelt mangfold både med tanke på arkivets innhold og brukere, og
* vil til enhver tid måtte være i forkant av rettighetsproblematikk blant annet knyttet til ny teknologi.

Innledning
Allerede for mer enn ett år siden startet arbeidet med å legge grunnsteinene til etablering av pop/rock-arkiv i Kristiansand (se vedlegg 2). Utgangspunktet for dette arbeidet var et uttalt nasjonalt behov for å få etablert et pop/rock-arkiv. Et arkiv som kan ta imot offentlige og private samlinger av norsk populærmusikk, organisere disse og gjøre denne kulturarven tilgjengelig både fysisk og elektronisk for folk flest og spesielt interesserte. Spesielt har det utredningsarbeid og de initiativ i regi av Stiftelsen Institutt for norsk populærmusikk (forkortet INP) hatt stor innflytelse på vårt fokus i startfasen. Med hensyn til plassering presenterer foreliggende utredning en rekke av de muligheter og fordeler som etter vår vurdering gjør Kristiansand til det mest attraktive alternativet, inklusive de muligheter for synergieffekter som kan oppstå mellom et nasjonalt rock/pop-arkiv og andre aktører.

Pop/rock-arkivet, en av bærebjelkene i Kristiansand Rock City
Initiativet til å få etablert Kristiansand Rock City kom i skjæringsfeltet mellom satsing ved Høgskolen i Agder, Fakultet for kunstfag, Quartfestivalen og Etableringssenteret i Vest-Agder. På bakgrunn av initiativet fra disse ble det laget en utredning hvor fokuset var hvordan næringsliv, kunst, kultur, utdanning og forskning i samarbeid kan skape mer aktivitet og større grad av profesjonalitet knyttet til arbeidet innenfor kulturfeltet og da spesielt innenfor musikk (se vedlegg 6).

For Quartfestivalen var det sentralt å få bygget ut et profesjonelt apparat knyttet til arrangementgjennomføring og management. I tillegg hadde festivalen behov for å ta et større samfunnsansvar og samtidig utvikle virksomhet som sikret festivalen gjennom hele året. Etableringssenteret i Vest Agder hadde ambisjoner om å utvikle næring av de kulturprosjekter som det florerer av i Kristiansand.

Høgskolen i Agder, Fakultet for kunstfag hadde på sin side gjennom etableringen av Nordisk institutt for rytmisk musikk (NIRM) en klar målsetning om å utvikle et ledende miljø innenfor forskning og utdanning i rytmisk musikk (se vedlegg 5). Ambisjonen på kort sikt er å få etablert doktorgradsutdanning innen feltet (se vedlegg 1) og instituttets videre mål er å etablere en rytmisk kulturskole og utvikle et ledende skandinavisk kompetansesenter innenfor musikkteknologi.

En bærebjelke i den strategiske satsingen på forskning, entreprenørskap og utdanning er etableringen av et pop/rock-arkiv i Kristiansand. Arkivet og dokumentasjonssenteret er en nødvendig forutsetning med tanke på en videreutvikling av forsknings- og utdanningsfeltet og for å sikre nødvendig kompetanse knyttet til arkivering, tilrettelegging og distribusjon.

Hvorfor plassere arkivet i Kristiansand?
Det som må være hovedanliggende ved etablering av et nasjonalt pop/rock-arkiv er å sikre at det gis best mulig anledning til å utføre de oppdrag som blir pålagt og samtidig sikre videreutvikling. I Kristiansand ligger forholdene spesielt godt til rette for å utvikle et slikt arkiv (se vedlegg 3 og 4).

Kristiansand er i norsk målestokk en stor by, men kan allikevel vise til en rekke av de fordeler som en finner i mindre byer og steder med hensyn til dugnadsinnsats o.l. på det kulturelle området. I denne sammenheng kan byen fremvise en satsing på rytmisk musikk som få andre kommuner. Her kan det nevnes at i 2004 har kommunen avsatt store lokaliteter i kvadraturen (den tidligere Alladin Kino) som skal brukes til en ny rytmisk scene. Samtidig har kommunen bevilget over 13 millioner kroner for å gjøre scenen i topp stand. Kristiansand kommune har videre gått inn med mer enn 4 millioner kroner i friske midler til videre drift av Quartfestivalen. Utover dette har kommunen avsatt mer enn 1,4 milliarder kroner hvor den årlige avkastningen er øremerket til utvikling av nye kulturrelaterte prosjekter. Dette er bevilgninger og satsninger som kommer i tillegg til de ordinære prosjekter i regi av Kristiansand kommunes kulturetat. Kristiansands satsing på rytmisk musikk er antakeligvis enestående ikke bare i norsk målestokk, men vil også hevde seg i en nordisk kontekst.

I Kristiansand ligger Norges 5. største utdanningsinstitusjon Høgskolen i Agder med mer enn 8000 studenter og 900 ansatte. Høgskolen i Agder har som ett av seks strategiske satsingsområder i sitt arbeid for å bli universitet valgt å satse på å kunne tilby doktorgradsutdanning i rytmisk musikk. Innenfor rytmisk musikk er Høgskolen i Agder med sitt Fakultet for kunstfag og Institutt for rytmisk musikk et av landets ledende utdanningsinstitusjoner på området. Allerede i dag gir fakultetet bachelor- og mastergradsutdanning i rytmisk musikk og ambisjonene til Fakultet for kunstfag er i tillegg til å være ledende innenfor utdanning av utøvende musikerer i rytmisk musikk, også å utvikle et ledende forskningsmiljø innenfor dette feltet. Her kan det nevnes at fakultetet det siste året har tilsatt flere professorer ved Institutt for rytmisk musikk. Disse kommer i tillegg til et allerede sterkt fagmiljø.

Høgskolen i Agders klare ambisjon om å videreutvikle utdanning innen rytmisk musikk og forskning knyttet til feltet populærmusikk, samsvarer svært godt med den satsing på populærmusikk som skjer i regi av Kristiansand kommune.

Høgskolen i Agder, Fakultet for kunstfag, 6. oktober 2004

Magne Aasheim Knudsen Gunnar Horn Tor Dybo
Fakultetsdirektør Dekanus Professor

Alle vedlegg til denne rapporten er tilgjengelige på http://www.hia.no/kunst/poprock-arkivet. Del to av Kristiansand-initiativet, som blant annet tar for seg spesielle fortrinn for et pop/rock-arkiv i Kristiansand, legges ut på Ballade i morgen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.