Gunnar Horn, Magnus Aasheim Knudsen og Tor Dybo

HIA: – Derfor bør populærmusikkinstituttet til Kristiansand

– I Kristiansand ligger forholdene spesielt godt til rette for å utvikle et nasjonalt pop/rock-arkiv. Kristiansand har mulighet og vilje til å realisere et slikt arkiv, som kan ta imot store offentlige/private samlinger, gjøre disse tilgjengelig fysisk og elektronisk for alle interesserte, skives det i Kristiansand – utredningen om plasseringen av et nytt, nasjonalt populærmusikkinstitutt. I denne andre delen trekker nøkkelpersoner ved Høgskolen i Agder blant annet frem Cultiva, Quartfestivalen, RaJaRo og Artspages som gode argumener for byens egnethet i en slik sammenheng.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Spesielle fortrinn for pop/rock-arkivet i Kristiansand

Kristiansand er en middels stor by i nordisk målestokk. Byens har således en størrelse som sikrer et mangfold knyttet til både næring utdanning og kultur, men den er samtidig ikke større enn at det er mulig å skape felles begeistring og engasjement rundt profilerte prosjekter med stor grad av lokal dugnadsinnsats.

Grunnet sin beliggenhet er Kristiansand på terskelen til det øvrige Europa, og kjennetegnes innenfor mange næringer og sammenhenger av å ha et sterkt fokus mot kontinentet. Dette vises blant annet gjennom at Kristiansand og regionen rundt har et høyt antall industribedrifter som hovedsakelig har sitt marked utenfor Norge. Videre er Kristiansand et sentrum for reise til og fra Norge og faktisk kan en reise fra Kristiansand til København gjennomføres raskere enn en reise til Oslo. Ikke minst er byen et sted for opplevelser med blant annet dyreparken og Quart-festivalen som store arenaer. Alt dette viser Kristiansand som et naturlig sted å reise til.

I Kristiansand har det allerede i mange år eksistert laug og nettverk hvor fokuset er å utvikle relasjoner mellom kultur i næring og næring i kultur. Dette fokuset har økt kraftig i det siste året, blant annet vist gjennom utvikling av nye næringsrettede kulturstudier og kulturrettede studier i entreprenørskap. Målsetningen i dette arbeidet er å få flere mennesker til å kunne leve av sin kunst og å få kunsten inn som et naturlig virkemiddel i næringsutvikling også med tanke på å øke en bedrifts inntjening og overskudd. Private aktører i Kristiansand har i dette fokuset allerede etablert firmaer som fungerer med fortjeneste i et internasjonalt marked. Det er et langsiktig mål for Kristiansand å få økt eksportrettet virksomhet innenfor kultursektoren, og da ikke minst innenfor musikk. En etablering av Norsk pop/rock-arkiv i Kristiansand vil i dette bildet styrke denne satsingen, samtidig som det vil styrke pop/rock-arkivet med tanke på å nå også et internasjonalt marked.

Quartfestivalen
Quartfestivalen er kanskje landets viktigste musikkfestival og greier årlig gjennom sin profil å samle mange tusen unge mennesker til en kulturell og sosial happening. Gjennom de behov Quartfestivalen har for infrastruktur, utstyr og menneskelig spisskompetanse er det grodd frem en randsone av næringer som server festivalen med scener, utstyr, hoteller, restauranter, kompetanse m.m. Byen besitter således en stor kompetanse innenfor management, ungt entreprenørskap og ikke minst på det å arrangere konserter. En etablering av et pop/rock-arkiv i denne settingen vil gi arkivet enorme muligheter til å profilere sine tilbud og muligheter blant et ungt og kravspesifikt publikum.

Quartfestivalen arbeider i tillegg i disse dager med å utvikle konsepter for mer helårlig drift for å sikre egen virksomhet og for å øke sitt samfunnsengasjement. Dette etter modell fra blant annet Hultsfredfestivalen i Sverige. Her har det grodd frem mange virksomheter i kjølevannet av festivalen under paraplyen Rock City, blant annet innenfor utdanning, musikkeksport og ikke minst er Sveriges pop/rock-arkiv plassert i Hultsfred.

Cultiva
Kristiansand er i en særstilling antakeligvis i hele Nord-Europa gjennom sin etablering av Engergistiftelsen Cultiva. Kristiansand kommune har overdratt til stiftelsen en kapitalbase på mer enn 1,4 milliarder kroner hvor den årlige avkastningen skal anvendes til kulturformål som bidrar til økt profesjonalitet innenfor kunst og kultur som gjør Kristiansand til en enda bedre by å bo i.

Cultiva har allerede i sitt første år bidratt med investeringer i Quartfestivalen, Kristiansand Rock City og mange andre aktører som arbeider med kunst og kultur. Cultiva har allerede signalisert kraftig at det er interessant å få et nasjonalt pop/rock-arkiv til Kristiansand.

Sørlandets kompetansefond
Sørlandets kompetansefond er et fond opprettet på fylkesnivå med midler avgitt av alle kommunene i Vest Agder. Sørlandets kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utviklingen av Agder universitet. Stiftelsen disponerer mer enn 650 millioner til forvaltning.

Etableringen av dette fondet viser hvilken vilje som er i regionen for å utvikle akademia. Fondet har allerede bidratt med flere millioner til utvikling av et rytmisk forskningsmiljø ved Høgskolen i Agder, nettopp med tanke på at dette feltet skal være en grunnpilar med sin doktorgradsutdanning ved Agder universitet. I utviklingen av doktorgradsutdanning i rytmisk musikk er en av de viktigste infrastrukturelle faktorene å få etablert et pop/rock-arkiv i Kristiansand (se vedlegg 1, 3 og 4).

Kompetansefondets definisjon av kunnskap som «… evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål» er som skrevet for det som vil være en grunnpilar for et pop/rock-arkiv i Kristiansand.

Artspages
Ved etablering av Artspages i Kristiansand har regionen fått tilgang til kanskje landets beste kompetanse innenfor både elektronisk arkiv og rettighetsproblematikk. Artpages omsetter allerede i dag store mengder skandinavisk musikk i USA og er også en pioner i å distribuere lisensiert musikk fra Europa og USA i Kina.

Cultiva har allerede investert for mer enn 3 millioner kroner i selskapet og Høgskolen i Agder har innledet et samarbeid med Artspages for å kunne utvikle et pop/rock-arkiv som skal kunne gjøre arkivet tilgjengelig for hele verden. For Artspages er det også et sentralt element i hele deres virksomhet å sikre at utøveren og rettighetsinnehaveren får godskrevet sitt eierforhold også gjennom distribusjon av musikk og musikkvideoer på nettet. Artspages har spesialisert seg på metadatabaser og grensesnittet til brukerne, som er i tråd med internasjonale rettighetskonvesjoner. Dette samarbeidet vil også kunne gi et pop/rock-arkiv en mulighet for å kunne sikre nødvendig inntekter til egen virksomhet.

Norges Film AS
NorgesFilm AS er en annen sentral aktør innenfor feltet kunst og kultur i nye medier. NorgesFilm AS er ansvarlig for digital distribusjon av film til skoleverk, bibliotek, private og kinoer. NorgesFilm AS har ansvaret for drift av Norges filminstitutts nasjonale, digitale filmarkiv. NorgesFilm AS vil med sin kompetanse og sitt nettverk være en sentral samarbeidspartner for et nasjonalt pop/rock-arkiv i Kristiansand. Det vil likeledes være åpenbare synergieffekter å hente ut av dette samarbeidet for begge parter.

Agder Energi
Agder Energi har som en hovedmålsetning å være en regional drivkraft som bidrar med kompetanse, kunnskap og kapital for å fremme gode ideer. Agder Energi er et lokomotiv på Sørlandet og er allerede med i planleggingen for å legge forholdene best mulig til rette for pop/rock-arkivet. Spesielt har selskapet utviklet kompetanse innenfor bredbånd med tanke på å kunne takle fremtidens utfordringer med kunst og kultur i nye medier. I den siste tiden har Agder Energi intensivert oppbyggingen av bredbåndskompetanse betraktelig. Med dette vil en kunne være sikret å få tilgang på det siste innen feltet til en hver tid.

NRK
Utviklingen av et pop/rock-arkiv i Norge kan vanskelig etableres uten et godt samarbeid med NRK. NRK sitter med et meget omfattende arkivmateriale innenfor feltet, og det er allerede tenkt på hvordan et pop/rock-arkiv i Kristiansand kan bidra til å få NRK sitt arkiv tilgjengelig på et internasjonalt marked. Dette vil kunne gi inntekter både til arkivet og til NRK og andre rettighetsinnehavere. I tillegg bør det nevnes at NRK på Sørlandet besitter sterk kompetanse innenfor rytmiske musikkuttrykk hvor det leveres ukentlige spesialprogrammer i så måte.

ABM-sektoren
I arbeidet med å få etablert et pop/rock-arkiv i Kristiansand er fylkekommunen i Vest-Agder og ABM-sektoren svært sentrale samarbeidspartnere. Et pop/rock-arkiv vil være helt avhengig av den kompetanse, de fasiliteter og de nettverk som ABM-sektoren besitter. Spesielt er det interessant med den satsingen og den samlokaliseringen av virksomheten som er planlagt på Odderøya i Kristiansand. I dag er allerede Quartfestivalen, Kristiansand Grafiske selskap o.a. etablert på Odderøya og Kristiansand kommune har i disse dager klar en anbudsrunde for å bygge et nytt konsert/teaterhus til over 1,1 milliarder kroner der. Odderøya er tidligere disponert av forsvaret og det eksisterer allerede mange potensielt store og sikre lagringsmuligheter til arkivbruk.

RoJaRo
RoJaRo-Index utgjør en av verdens største musikktidsskriftsindekser og er gratis tilgjengelig på nettet. Neste versjon vil inneha 1.000.000 referanser til artikler, plate-, bok- og konsertanmeldelser osv. i et stort utvalg av tidsskrifter innen alle typer populærmusikk og jazz, samt mange privatutgitte kvalitetsblader («fanziner»). Indeksen dekker blader fra 28 land, skrevet på 12 ulike språk i perioden 1992 til dags dato. De fleste referansene finnes ikke i noen annen tilgjengelig referansekilde hverken i bokform eller på nettet. RoJaRo-databasen vil dermed være en unik kilde for de som vil bedrive forsknings- og utviklingsarbeid innen det rytmiske området. RoJaRo er verdens eneste tidsskriftsindeks som er knyttet til en eksisterende samling for umiddelbar gjenfinning av materialet.

RoJaRo-Index er svært mye brukt, og det finnes lenker til nettstedet fra f.eks. Smithsonian Institute (1 av 4 lenker innen Music History Resources), en mengde universiteter i USA, British Library’s National Sound Archive, New York Public Library osv. Basen lå i over et år blant de 10 mest brukte lenkene innen sin kategori hos Yahoo.com (music-news & media-magazines) sammen med store kommersielle aktører som Billboard, Rolling Stone Magazine osv.

Høgskolen i Agder er i dialog om å inngå et samarbeid for å få RoJaRo-arkivet inn som en del av virksomheten til Nordisk institutt for rytmisk musikk (NIRM). Materialet til arkivet er allerede flyttet til Kristiansand. Det framtidige arkivet vil kunne fungere som et supplement til et Norsk pop/rock-arkiv gjennom blant annet å tilgjengeliggjøre materiale om norske artister i utenlandske medier.

Høgskolen i Agder
Høgskolen i Agder er en ledende utdanningsinstitusjon innenfor rytmisk musikk. På kort sikt er ambisjonen å få godkjent rett til å gi doktorgrad innenfor utøvende rytmisk musikk. I dette arbeidet er etableringen av et pop/rock-arkiv i Kristiansand et viktig element både for høgskolens forsknings- og utdanningsmiljø, men også for pop/rock-arkivet.

Høgskolen har hatt en bevisst satsning på området rytmisk musikk siden 1985 og har satset på å bygge opp en stab av kvalifiserte lærere på professor og førstestillingsnivå. Nylig har Høgskolen i Agder, i samarbeid med, og med økonomisk støtte fra energistiftelsen Cultiva i Kristiansand, opprettet et Nordisk Institutt for Rytmisk Musikk (NIRM). NIRM tar mål av seg til å bli Nordens ledende paraplyorganisasjon og kompetansesenter innen området rytmisk musikk. NIRM skal utføre forsknings- og utviklingsarbeid som skal bidra til kompetanse-oppbygging innen området rytmisk musikk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeid med databaser og arkiv for bevaring og formidling av unik litteratur innen rock, jazz, roots og norsk populærmusikk vil stå sentralt i NIRMs arbeid. NIRM vil være nært knyttet til den satsningen som skjer innen området rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag, Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder har i samarbeid med Quartfestivalen og Etableringssenteret i Vest-Agder tatt initiativet til etablering av Kristiansand Rock City. Under denne paraplyen arbeides det for at det planlagte Institutt for norsk populærmusikk (INP) – i denne utredningen benevnt som pop/rock-arkivet – skal integreres som en naturlig del av de unge festivaldeltakeres konsertopplevelser. Gjennom dette og andre arrangementer og festivaler vil INP få en unik mulighet til å markedsføre sine tjenester og muligheter slik at arkivet blir et naturlig sted for ungdommen, forskeren og generelt musikkinteresserte å søke informasjon, musikkopplevelser og oppbyggelig litteratur.

Høgskolen i Agder har stor støtte i regionen både politisk, i forhold til næringsliv, kulturliv og den alminnelige innbygger, men ikke minst økonomisk. Den økonomiske støtten gir Høgskolen i Agder en unik mulighet til å kunne utvikle et pop/rock-arkiv til å bli langt mer enn noen cd er i en hylle i en kjeller. En etablering av nasjonalt pop/rock-arkiv i Kristiansand vil kunne bety et arkiv for så vel menigmann, som forsker og student.

Her kan nevnes at Høgskolen i Agder samarbeider i denne sammenheng med regionale aktører som Norges Film, Artspages, ABM-sektoren, Quartfestivalen, Kristiansand Rock City, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, lokale musikere, musikerorganisasjoner og arrangører.

Sammenfatning
Det som må være hovedanliggende ved etablering av et nasjonalt pop/rock-arkivet er å sikre at vi får et best mulig arkiv som kan utføre de oppdrag som blir pålagt og samtidig sikre videreutvikling. I Kristiansand ligger forholdene spesielt godt til rette for å utvikle et slikt arkiv. Kristiansand har mulighet og vilje til å realisere et nasjonalt pop/rock-arkiv som kan ta imot store offentlige/private samlinger, gjøre disse tilgjengelig fysisk og elektronisk for alle interesserte med et internasjonalt fokus på distribusjon av norsk populærmusikk i alminnelighet.

Med hensyn til plassering av det nasjonale pop/rock-arkivet har foreliggende utredning presentert en rekke av de muligheter og fordeler som etter vår vurdering er på området i Kristiansand, inklusive de muligheter for synergieffekter som kan oppstå mellom et nasjonalt rock/pop-arkiv og andre aktører. Det er en sterk uttalt evne og vilje fra politisk hold, fra nærlingslivet, fra akademiske miljøer og fra kunstnerhold om sammen å etablere og skape et nasjonalt pop/rock-arkiv av internasjonalt format.

Vedlegg
1. Planer om forskerutdanning ved Høgskolen i Agder på fagfeltet «Utøvende rytmisk musikk»
2. «Utvikling av ‘Rock City Kristiansand’ – Et forslag til en målrettet samarbeidsprosess mellom: HiA, Fakultet for kunstfag, Stiftelsen Quartfestivalen og Etablerersenter Vest-Agder»
3. Hvorfor Institutt for Norsk Populærmusikk (INP) bør legges til Kristiansand
4. Etablering av INP i Kristiansand
5. Forprosjekt: Nordisk Institutt for Rytmisk Musikk (NIRM)
6. Forprosjektet «Kristiansand Rock City» 2004

Sign:

Magne Aasheim Knudsen
Fakultetsdirektør

Gunnar Horn
Dekanus

Tor Dybo
Professor

Alle vedlegg til denne rapporten er tilgjengelige på http://www.hia.no/kunst/poprock-arkivet. Ballade vil i tiden fremover invitere til og en åpen, offentlig debattrunde for de som ønsker å presentere sine meninger før politikerne tar sin avgjørelse. Vi vil stille spaltene våre til disposisjon for nye og gamle lokaliseringsalternativer, kommentarer og innlegg.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev