Quart-plakat 2002

Har Kristiansand kommune myndighet til å oppnevne nytt Quartstyre?

Før Quartfestivalen får tildelt de 4.7 millioner kroner Kristiansand kommune har lovet dem, må et nytt styre oppnevnes av kommunen. – Quart vil trolig gå konkurs før politikerne klarer å bli enige om hvem som skal sitte i dette styret, står det å lese i et brev Quart-styret har sendt til formannskapet i Kristiansand kommune, og som Ballade eksklusivt bringer videre. Her stilles det også spørsmål om kommunen i det hele tatt har lov til å utnevne et nytt Quart-styre, slik flere kommunepolitikere Ballade har snakket med går inn for. – Etter vår mening vil dette bryte med selvstendighetskravet til en ideell stiftelse. Forutsetningen som rådmannen har stilt vil dermed kunne være en oppfordring til lovbrudd, mener Quart-styret.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Før det politiske flertallet for å redde Quarten ble klart, gikk rådmann Tor Sommerseth ut og krevde at styret i Quartfestivalen måtte gå før det kunne bli aktuelt å gå inn med penger i festivalen. Det var også et krav at kommunen skulle utnevne det nye styret.

Det er nettopp disse betingelsene som ligger til grunn for det politiske flertallets vedtak om at kommunen nå skal redde Quart.

— Når kommunen går inn med 3,7 millioner, er det naturlig at vi også får en hånd på rattet. Det kan være aktuelt å revurdere hvilken styreform som passer best for Quartfestivalen, sier Arbeiderpartiets Mette Gundersen.

Også Høyres Per Sigurd Sørensen synes det er på tide med en opprydning i Quart-styret:

— Vi vil at festivalen skal ha et profesjonelt styre, ikke et politiker-styre. I første omgang må det opprettes et interimstyre, som kan finne ut om festivalen skal drives videre som en stiftelse, et AS, eller som en del av Kristiansand Rock City.

Men er det riktig å gjøre et styre som bare har sittet i drøyt ett år til syndebukker for feil som ligger mye lengre tilbake i tid?

— Jeg tror ikke man skal stille dette styret ansvarlige for manglende rutiner og en forretningsdrift som ikke alltid har vært god nok, for dette styret har gjort mye bra det siste året. Det at styret går, er like mye en symbolsk greie som en mistillit til det sittende styret, sier Høyres Per Sigurd Sørensen.

Men er ikke dette litt feigt – å rette baker for smed på denne måten?

— Nei, det synes jeg ikke. Slik tilstanden er i dag, har kommunen har ingen rolle i Quart. Når vi nå sørger for et videre liv for festivalen, er det rimelig å stille krav om at ledelsen vurderer sine plasser, mener Sørensen.

Ballade har ikke fått tak i representanter for Venstre og SV, men det antas at også de stiller seg bak kravet om at styret må gå før støttepengene tikker inn på Quart-kontoen.

Oppfordrer rådmannen til ulovligheter?

Men nå stiller altså Quartstyret spørsmål vel lovligheten i å la Kristiansand kommune diktere hvem som skal sitten i styret til en festival som – enn så lenge – er en ideell stiftelse. Nedenfor følger brevet Quartstyret har sendt til Kristiansand kommunes formannskap:

Vedrørende rådmannens innstilling i forbindelse med søknad om lån fra Quart. festivalen:

Rådmannen har i pkt. 2 i sin innstilling stilt krav om at styret må gå av og at støtten kun kan utbetales til stiftelsen når det nye styret er på plass.

Styret for Stiftelsen Quartfestivalen tar selvsagt det fulle og hele ansvaret for økonomien og festivalens resultat for 2004. Styret har ved flere høve meddelt at man stiller sine plasser til disposisjon. Styret beklager dersom kommunen ikke er blitt gjort kjent med styrets holdninger, og på dette vis er rådmannens innstilling pkt. 2 unødvendig.

Styret, hvorav 5 av 6 styremedlemmer har sittet under et års tid, kan imidlertid ikke ta ansvaret for ufordelaktige og lite gunstige kommersielle avtaler som festivalen tidligere har inngått.

Det nåværende styret har fulgt granskningsutvalgets anbefalinger m.h.t. endring av leverandøravtaler, omstruktureringer, samt forbedring av kostnads- og inntektskontrollen. Booking og produksjonskostnadene har dessuten vært alt for store i forhold til billettinntektene.

Festivalen, som er landets største, har de beste forutsetninger for å få en god og sunn økonomi. Styret har lenge foreslått at stiftelsen blir endret til en næringsstiftelse også i samsvar med granskningsutvalgets forslag. I denne forbindelse har vi påpekt behovet for en demokratisering av stiftelsen og at fremtidig styre må forholde seg til eiere eller til et årsmøte/råd. Vi har her foreslått at kulturstyret og Cultiva velger brorparten av rådsmedlemmer til et råd på for eksempel 20 medlemmer.

«Kristiansand musikk forum» eller «Rock City» skal sikres særskilte rådsplasser når disse er etablert. I vedtektene kan det fremgå at navnet Quart skal tilhøre kommunen dersom festivalen i fremtiden oppløses eller avvikles.

Festivalen er Norges største kulturarrangement og tilhører det offentlige rom. Festivalen består blant annet av mange slitere og tusenvis av dugnadsmedarbeidere. Ingen er nærmere til å representere det offentlige i Kristiansand enn kommunen. Rådet velger et profesjonelt styre på 5, hvorav styreleder skal være bosatt i Kristiansand. Styremedlemmene skal være profesjonelle og lønnes av sine respektive rådsmedlemmer. For å ivareta de faglige og riksmessige aspekter bør 2 av styremedlemmene velges av Norsk Rockforbund eller norsk festival forum. Dette er en modell som ligger nært opp til Bluesfestivalen på Notodden, hvor det er etablert et meget godt samarbeide mellom kommunen og festivalen.

Styret har derfor ingen problemer med å tilslutte seg de momenter og vurderinger som fremgår av rådmannens innstilling pkt. 3. Det ville kanskje vært hensiktsmessige å benytte kommunens tidligere granskningsutvalg som nytt utvalg, i og med at disse allerede besitter kunnskap om festivalen. Styret mener at det naturlige vil være å få etablert en ny organisasjon og valgordning før man velger nytt styre, slik at rådmannens innstilling pkt. 3 burde være pkt. 2.

Styret har i dag et tungt ansvar overfor kreditorfelleskap i og med at gjelden er større enn kontantbeholdningen. Styret har derfor permittert alle ansatte. Men styret kan ikke vente i lengre tid på et lån fordi lånets utbetaling forutsetter valg av nytt styre. I så tilfelle kan styret p.g.a. vår konkurslovgivning bli tvunget til å inngi oppbudsbegjæring. Styret ber derfor kommunen om å endre vedtakets pkt. 2, til at kommunerevisoren eller annen autorisert person fra rådmannen får anledning til å attestere bruk av midlene. På dette vis får kommunen maksimal sikkerhet for at midlene benyttes til formålet. Vilkåret for utbetalingen kan videre være at nåværende styre i stiftelsen, plikter å medvirke til en endring av stiftelsen slik beskrevet foran, samt stille sine styreplasser til disposisjon umiddelbart når rådet for stiftelsen er valgt.

Det nåværende styret føler en forpliktelse til å bidra til en strukturell opprydding som på sikt vil sikre festivalen integritet og økonomi. Vedtektene er i dag ikke tilfredstillende med hensyn til at styret fornyer seg selv. Det er først når stiftelsen får en nødvendig fornyelse av sine vedtekter, at man motvirker privat eierskap til festivalen og usunne leverandøravtaler. Stiftelsen er underlagt stiftelseslovens selvstendighets- og uavhengighetskrav. Dersom styret med hensyn til nåværende vedtekter skal forplikte seg til å velge et nytt styre foreslått av et annet organ vil dette kunne være lovstridig med hensyn til selvstendighetskravet. Viser her til granskningsutvalgets tidligere vurderinger.

Alene på nevnte bakgrunn tilsier forholdene at rådmannens innstilling pkt. 3 behandles først.

— Quartstyret har gjort jobben sin!

SV-politiker Ellen Rudnes sitter i Kristiansands bystyre, og er i tillegg Quart-styremedlem for kulturstyret i Kristiansand kommune. Da Ballade snakket med henne i sent i forrige uke, uttrykte hun tillit til at kommunen vil være i stand til å peke ut et godt styre til festivalen, men mente også at det ikke var noen grunn til å kaste styret fordi de ikke har gjort jobben sin.

— Vi har jobbet ut i fra en evalueringsrapport fra et granskingsutvalg bestående av bl.a. kommunen og revisorer. Der fikk vi klare kriterier for videre støtte fra Cultiva, med føringer for videre drift, forbedring av rutiner, avvikling av avtalene med Eftestøl og Buli. Alle disse tingene ble gjort, og resultatet var en festival som aldri har fungert så godt driftsmessig som nå. Dette fikk vi tilbakemelding på fra politi, skatte- og skjenkemyndigheter.

— På det grunnlaget virker det urettferdig at styret nå skal kastes, for denne opprydningsprosessen har kostet tid og penger, og kan forklare mye av situasjonen Quart er i nå, sier Rudnes. – Man kunne selvfølgelig laget en mindre festival og senket risikoen for tap på den måten, men man kan ikke skylde den dårlige økonomien på dette alene. Store deler av grunnen til det økonomiske uføret ligger i vedtak som festivalen ble pålagt å utføre av kommunen, og på denne bakgrunnen synes jeg at det blir galt at kommunen krevet styret kastet, sier Rudnes, som samtidig nevner at Quartstyret selv har ønsket å sette sammen styret på en annen måte:

— Styret selv har vært inne på en styresammensetning tuftet mer på demokratiske prinsipper, og har tidligere foreslått vår egen avgang. Vi ønsket ikke at styret skulle velges av seg selv, men heller av institusjoner festivalen har en naturlig relasjon til, sier Rudnes.

Men tror du det er bra for festivalen at det nå blir kommunen som skal peke ut det nye styret?

— Som politiker har jeg tro på at de folkevalgte organene kan gjøre en god jobb. Kommunen har gitt klar melding om at man ikke vil blande seg inn i festivalens kunstneriske profil, og det ser jeg som et sunnhetstegn, sier Rudnes.

For det later imidlertid til å være bred politisk enighet om at man ikke skal blande seg inn i festivalens kunstneriske profil. Quartfestivalen skal få lov til å fortsette med å scenesette kontroversielle band og artister etter eget forgodtbefinnende.

— Vi er ingen tilhengere av sensur og vil overhodet ikke blande oss inn i Quartfestivalens kunstneriske vurderinger, sier APs Mette Gundersen.

Hun får medhold av Høyres Per Sigurd Sørensen:

— Nei, en ting er hvilken ledelse og styre som velges, en helt annen ting er å ta bort spenningen fra rocken ved å blande seg inn i det kunstneriske. Det har vi overhodet ingen ønsker om, sier Sørensen.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev