Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Kulturtankens (avtroppende) direktør, Øystein Strand, under framlegget av rapporten om DKS og Kulturtanken 31. mars. Sjefsanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge fra Oxford Research på skjermen. (Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Trettebergstuen svarer SV om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken

Stortingspolitiker Kathy Lie fra SV stilte nylig spørsmål om den videre utformingen av Den kulturelle skolesekken og en anbefalt styrking av Kulturtanken. Nå har kultur- og likestillingsministeren svart.

Kalender

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen stilte 23. mai skriftlig spørsmål til statsråden om videre utforming av Den kulturelle skolesekken (DKS), styrking av Kulturtanken og tilpasning av ordningen til skolens målsettinger.

Rapporten «DKS og Kulturtanken – En utredning bestående av en kartlegging av DKS og en evaluering av Kulturtanken», utført av analyseselskapet Oxford Research på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, ligger til grunn for spørsmålsstillingen.

Statsråd Anette Trettebergstuen svarer innledningsvis at hun ikke oppfatter at rapporten anbefaler å gå bort fra målet om at DKS «skal holde høy kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet»: Jeg kan betrygge representanten om at dette fremdeles vil være et sentralt mål som legges til grunn for videre utvikling av tilbudet i Den kulturelle skolesekken. 

Om Kulturtanken, den nasjonale etaten for DKS, sier Trettebergstuen at det er en «liten statlig etat», og peker på at både årsverk og driftsbudsjett ble «redusert betydelig» etter omleggingen av Rikskonsertene til Kulturtanken. «Besparelsen er overført til spillemidlene og fordeles nå uavkortet til fylkeskommunene og kommunene med krav om at midlene ikke skal gå til administrative kostnader som drift og lønn, men utelukkende til aktivitet i DKS,» opplyser statsråden i svaret.

Under punktet om en anbefalt styrking av Kulturtanken utdyper Trettebergstuen at hun oppfatter at rapportens anbefaling om å styrke Kulturtanken primært dreier seg om å styrke den juridiske kompetansen i virksomheten: «Bakgrunnen for anbefalingen er at Kulturtanken på etterspørsel fra fylkeskommunene og kommunene har tatt ansvar for stadig flere fellesfunksjoner som krever juridisk kompetanse, blant annet knyttet til utvikling av det nasjonale fagsystemet DKS-portalen og inngåelse av kollektive vederlagsavtaler. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er allerede i dialog med Kulturtanken om hvordan organisasjonen kan styrkes på det juridiske området innenfor gjeldende budsjettrammer.»

«Rapporten inneholder en rekke anbefalinger som Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet vil vurdere nærmere i fellesskap,» avslutter Trettebergstuen. Les hele svaret på Stortingets nettsider.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd