Illustrasjonsfoto: Bodø-koret Korrækte Damer (Foto: Jan Roger Olsen)

Statsbudsjettet 2020: Nye kutt i støtten til voksenopplæring

Kutt i støtten til voksenopplæring rammer det frivillige musikklivet, melder Norges Korforbund i en kommentar om neste års budsjett.

Kalender

Flere viktige satsinger på korfeltet blir videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Samtidig foreslås det kutt i støtten til voksenopplæring, noe som rammer det frivillige musikklivet. Regjeringen griper heller ikke muligheten til å styrke det profesjonelle korfeltet, skriver Norges Korforbund i sine kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet for neste år.

Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge, med over 200 000 utøvere, melder forbundet videre. Det meste av aktiviteten i korene finansieres gjennom medlemskontingent og billettinntekter, men den offentlige finansieringen er bærebjelken som sikrer drift og kvalifiserte instruktører.

– Det er derfor skuffende at det er foreslått kutt i støtten til voksenopplæring gjennom studieforbund på om lag 5 prosent. Tilskuddet er nå bare halvparten av hva det var på 1990-tallet. Det er et spesielt uheldig signal at departementet kutter i støtten akkurat nå når studieordningen legges om. Støtten til voksenopplæring er svært viktig for å finansiere instruktører i det frivillige kulturlivet, sier generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund.

Videreføring av kordirigentsatsing
Dirigentsatsingen til Koralliansen er nå inne i sitt tredje år og det er satt i gang en rekke tiltak for å gi flere og bedre kordirigenter i Norge.

– Det er positivt at støtten til Koralliansens dirigentsatsing videreføres på samme nivå som i dag. Mentorordning, kurs, stipendordning og opplæring av unge kordirigenter har gitt god effekt, sier Åsmund Mæhle.

Økt momskompensasjon – men ikke nok
– Det er gledelig at momskompensasjon øker med 92,5 millioner kroner, men det er langt igjen før frivilligheten får full momskompensasjon. Hvorfor skal næringslivet få refundert all sin moms, men ikke frivillige lag og foreninger?, spør Mæhle.

Flytting av tilskudd for amatørkor
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen at 1,1 millioner kroner som tidligere gikk til Kulturrådets kirkemusikkordning overføres til Aktivitetsmidler for kor. Dette er et resultat av at kirkemusikkordningen legges ned fra 2020.

– I likhet med Kulturrådet, tror vi det er klokt at disse midlene overføres til Aktivitetsmidler for kor. Denne omleggingen vil medføre at også kirkekorene ivaretas av et utvalg med særlig kompetanse innen kormusikk. Både for korene og for feltet som helhet er det positivt at det nå ryddes i ordningene: Kirkemusikken blir godt ivaretatt innenfor Aktivitetsmidler for kor. Dette gjør det også lettere for amatørkor å sette seg inn i de støtteordningene som finnes, og forvaltningen vil bli enklere og gi mer likebehandling, sier Mæhle.

Regjeringen grep ikke muligheten til å styrke det profesjonelle korfeltet
I forbindelse med Stortingets behandling av fjorårets statsbudsjett, ble regjeringen bedt om å utrede opprettelsen av et profesjonelt kringkastingskor. I forslaget til statsbudsjett for 2020 konkluderes det med at det ikke bør opprettes et slikt kor.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke griper denne muligheten til å styrke det profesjonelle korfeltet i Norge. Dersom et nytt, profesjonelt kor knyttet til NRK ikke er mulig, burde de utredet andre alternativer i samarbeid med korfeltet, sier Åsmund Mæhle.

Det bevilges om lag 17 ganger så mye til profesjonelle symfoniorkestre og andre klassiske instrumentalensembler som det bevilges til de profesjonelle korene og vokalensemblene.

– For amatørkorfeltet er det viktig med flere og sterkere profesjonelle miljøer. Den store interessen for kor i Norge viser at det også bør være publikumsgrunnlag for en økende profesjonalisering, mener Mæhle.

Mangler satsing på musikklokaler
– Det er gledelig at operaen i Kristiansund får sitt eget bygg, men utover dette gis det ingen signaler i budsjettet om en satsing på lokaler for det frivillige musikklivet. Dette er uholdbart, når vi vet at 80-85 prosent av det frivillige musikklivet øver i uegnede lokaler, sier Mæhle.

I Granavold-erklæringen sier regjeringspartiene at de skal «vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel.»

– Bevilgningene til regionale og lokale kulturbygg fra overskuddet til Norsk Tipping sank fra 135 millioner kroner i 2013 til 56 millioner i 2019, og det er dessverre ingen signaler i budsjettet om at regjeringen skal gjøre en slik gjennomgang i 2020. Dette er skuffende, sier Mæhle.

LES OGSÅ Kulturrådets og Norsk jazzforums kommentarer her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd