Kulturskole i praksis

Statsbudsjettet 2005: – Kultursatsingen forsvinner, mener Norsk Kulturforum

– 115,5 millioner kroner til kulturformål er fjernet i 2005, sier Norsk Kulturforum i sin kommentar til årets budsjettforslag. – Regjeringen har, stikk i strid med stortingets forutsetninger, kuttet i egne budsjettposter på de tre kulturområdene som er prioriterte i den nye fordelingsnøkkelen for spillemidler, hevder organisasjonen, som også tar opp økonomien for kommunene.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Gro Langeland, Generalsekretær, Norsk Kulturforum

Norsk Kulturforum finner det meget beklagelig at det kulturløftet som spilleoverskuddet fra Norsk Tipping var ment å gi, er redusert med hele 115.5 mill. kr. ved årets budsjettforslag.

Regjeringen har, stikk i strid med stortingets forutsetninger, kuttet i egne budsjettposter på de tre kulturområdene som er prioriterte i den nye fordelingsnøkkelen for spillemidler.

Da stortinget i mai 2002 vedtok endringer i Lov av 28. august 1992 , nr. 103 om pengespill m.v., innebar det betydelig økte midler til kultur (anslagsvis 450 mill kr. fra 2005) og Stortinget besluttet også at midlene skulle fordeles på tre hovedområder -Den kulturelle skolesekken, Frivillig virksomhet (Frifond) og Lokale/regionale kulturbygg. I innstillingen fra Familie- kultur- og administrasjonskomiteen, ble det uttrykkelig presisert at » Denne ordningen skal ikke gå på bekostning av tilsvarende bevilgninger på statsbudsjettet, men føre til reell økning til disse formålene minst tilsvarende den økte tilførselen av tippemidlene.» (Ref. Innst. O.nr. 44 (2001-2002).

I 2002 sto det i alt 131,5 mill. kr. på statsbudsjettet til disse tre områdene. Fra 2004 er alle statlige bevilgninger til Lokale/regionale kulturbygg og «Den kulturelle skolesekken» strøket. I budsjettforslaget for 2005 er statens bidrag redusert til 15 mill. kroner, øremerket til Frivillig virksomhet (Kap. 0315, post 72). Det betyr en reduksjon på 17 mill. kr. i forhold til årets budsjett til dette formålet.

Kommuneøkonomien avgjørende for kulturlivet

I forslaget til statsbudsjett for 2005 er det i tillegg til drift av statens egne organer og institusjoner på kulturfeltet, foreslått bevilgninger til noen knutepunktinstitusjoner, enkelttiltak og nasjonale bygg utenfor hovedstaden, men i det alt vesentlige er ansvaret for et godt og allsidig kulturliv i hele landet overlatt til kommunene.

Kommunenes økonomi er helt avgjørende for bredden og kvaliteten på kulturtilbudene. Den meget stramme kommuneøkonomien, har så langt stått sentralt i budsjettdebatten. KS er sterkt bekymret og vi er i ferd med å få et ordføreropprør. Kommunalministeren har nettopp uttalt at kommunene har penger nok til de lovpålagte oppgavene.

Vi vet at mange kommuner i dag ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lovpålagte oppgaver, og det er dermed ekstra stor grunn til bekymring for kulturområdet, som med noen få unntak, ikke er forankret i et lovverk. Nedprioritering og usynliggjøring av kultur som kommunalt ansvarsområde, har vært en trend gjennom flere år og «kulturposter» blir ofte salderingsposter i kampen for budsjettbalansen.

Norsk Kulturforum finner det derfor nødvendig å gjenta kravet om at vi må få en allmenn kulturlov som fastslår innbyggernes rett til et godt kulturtilbud.

Fordeling av spillemidler uten politisk kontroll og allment innsyn?

«Småpenger» blir overført til desentralisert tilskuddsordning.

Spillemiddelvedtaket fastslår at 30 % av de kulturmidlene som fordeles av Kongen, skal gå til lokale kulturbygg rundt om i landet. Mange gledet seg over denne kjærkomne styrkingen av den viktige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg (Kap. 0320, post 60). Ved behandlingen av Kulturmeldingen (St.meld. nr. 48 (2002-2003) «Kulturpolitikk fram mot 2014», 1. april 2004, vedtok imidlertid stortingsflertallet at 40 % av disse midlene skal inngå i en desentralisert tilskuddsordning, forvaltet av fylkeskommunene, mens 60 % tilføres en ny tilskuddsordning for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, forvaltet av Kultur- og kirkedepartementet. Ny prognoser er 120 mill. kr. i 2005 , mot antatt 135 mill. kr.

Bare 48 mill.kr. blir i 2005 stillet til rådighet for den typen kulturbygg som tidligere gikk under betegnelsen lokale- og regionale kulturhus. Dette tilsvarer ett kulturbygg av en viss standard. Samtidig åpner departementet for at den enkelte fylkeskommune også kan innlemme bokbusser, bibliotek og kirkebygg blant de tilskuddsberettigede. I 1994 hadde departementet i alt 65 mill. kr. på eget budsjett, uten midler til kirkebygg, og dette dekket på ingen måte behovet.

Departementet vil i 2005 kunne fordele 72 millioner i spillemidler til kulturarenaer ut fra egen vurdering. Disse midlene kommer i tillegg til departementets egne budsjettposter. Budsjettframlegget opplyser ikke noe om hvilke retningslinjer som legges til grunn ved fordeling av spillemidlene, eller hvilke tiltak som har fått støtte i 2004, hvor 35 mill. kr. er til disposisjon.

Norsk Kulturforum – NOKU ble stiftet i 1970, og er et landsomfattende faglig forum som har som hovedmål å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet, styrke medlemmenes faglige kompetanse og være pådriver i kulturpolitiske spørsmål. Kultur- og Kirkedepartementets samleside for budsjettfremlegget for 2005, inkludert en rekke pressemeldinger, finner du her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.