240608

Slutt på øremerking av tilskudd?

Et statlig utvalg foreslår å avvikle øremerkingen av tilskudd til musikkskolene. Dermed blir det opp til kommunene selv å disponere penger til landets musikkskoler.

Kalender

Det statlige utvalget har vært ledet av Kjellbjørg Lunde, som tidligere har vært parlamentarisk leder for Sosialistisk Venstreparti. Flertallet i utvalget anbefaler innlemming av tilskuddsordningen til musikk- og kulturskoler i det såkalte rammetilskuddet. Et mindretall anbefaler å beholde øremerkingen, men foreslår samtidig noen endringer i tilskuddsordningen.

Det har med andre ord vært dissens i utvalget i denne saken, der utdannelsesdirektør i Sør-Trøndelag, Ola Moe, har markert sitt syn. Moe, som leder administrasjonen av musikk- og kulturskoleordningen, mener det er for tidlig å avvikle øremerkingen av tilskuddene. – Det er ennå stor skjevhet i kvaliteten på tilbudet, uttalte Moe til Aftenposten i slutten av juli. Han viste bl.a. til situasjonen i Oslo, der bare 2, 2 prosent av elevene er omfattet av musikkskoletilbudet. På landsbasis er gjennomsnittet 12 prosent.

Det statlig øremerkede tilskuddet ble innført i 1984 for å stimulere til utbygging av musikkskoletilbudet. I dagens situasjon er alle kommuner pålagt ved lov å ha et tilbud om musikk- og kulturskole til barn og unge. Dette ønsker flertallet i utvalget nå å endre på, bl.a. fordi de mener at en slik øremerking begrenser kommunenes valgfrihet, og fordi målsetningen om full musikk- og kulturskoledekning langt på vei er oppfylt. Bare tre kommuner i Norge mangler i dag et slikt tilbud.

Kjellbjørg Lunde, som i dag er utdanningsdirektør i Hordaland, uttalte i denne forbindelse til Aftenposten: – Målet om å opprette kultur- og musikkskoler i alle landets kommuner er så godt som oppnådd, og derfor er grunnlaget for dette særtilskuddet borte. Hun mener for øvrig at lokale prioriteringer og lokal kulturinnsats har størst betydning for kommunenes satsing: – Mye tyder på at det er andre faktorer enn øremerkingen som bestemmer kommunenes satsing. Det har ikke så mye å si om kommunene er rike eller fattige.

Flere sentrale organisasjoner har likevel reagert på forslaget. I tillegg til dissensen til Ola Moe har både Norsk Musikk- og Kulturskoleråd og Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening uttrykt sin bekymring.

Utvalgets innstilling er oversendt til kulturminister Trond Giske. Hele rapporten er lagt ut til gjennomsyn her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.