Kongelig Norsk Marines musikk korps i Horten Foto: Forsvaret

Skal Kulturdepartementet delfinansiere Forsvarets Musikk?

– Vi forutsetter at det følger friske midler med flyttingen, sier både Svein Harberg kulturpolitisk talsmann i Høyre og leder i MFO Hans Ole Rian.

Kalender

Forrige uke ble det kjent at de nedleggingstruede korpsene i Forsvarets musikk skal skånes for kutt. Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten ble dermed reddet, og alle forsvarets fem korps videreføres.
Tirsdag sendte Stortingets utenriks- og forsvarskomite sin innstilling til langtidsplan for forsvaret til regjeringen.
I innstillingen heter det blant annet:
Komiteen viser til at en gjennomgang av aktiviteten til Forsvarets musikk i 2014 viste at oppdrag for Forsvaret, kongehuset, Stortinget og regjeringen totalt omfattet 40 pst. av oppdragene i 2014. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at den øvrige virksomheten var rettet inn mot sivile arrangementer i privat eller offentlig regi.
Flertallet forutsetter at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten. Det skal også utredes om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten.

Svein Harberg er komiteleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Stortinget


Må få penger
– Først må jeg si at jeg er glad for at korpsene er intakt. Så ser jeg at det legges opp til en omfordeling av hvem som skal betale kostnadene. Det må vi forholde oss til, sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Svein Harberg.
Etter hans syn er det kun én god løsning på denne omfordelingen.
– Kulturdepartementet må få flere penger fra Finansdepartemenet. Det er for så vidt greit at Kulturdepartementet skal få dette ansvaret, siden korpsene har en verdi for lokalsamfunnet. Men vi kan ikke se for oss vi må kutte andre aktiviteter for å finansiere dette.
– Har du fått noen signaler om at det ville følge midler med flyttingen?
– Nei. Vi har ikke kommet så langt ennå. Nå var det 2017 som var viktig å få i havn.
Kamp mot 2018
Helt i havn er riktignok år 2017 heller ikke. Harberg ser at det vil komme utfordringer både organisatorisk og økonomisk for kulturavdelingen i Forsvaret i og med at Musikkinspektoratet, den overordnende virksomheten i Forsvarets Musikk, skal fases ut.
– Jeg regner med at det er gjort en jobb for å finne gode løsninger på dette. Så vil det bli i arbeidet med budsjettet for 2018, som starter i februar, at vi må sette inn støtet med å være tydelig på at rammene til Kulturdepartementet må økes. Vi kan ikke legge ned et symfoniorkester for å opprettholde et forsvarskorps.
– Dét vil kunne bli konsekvensen om det ikke gis friske midler til Kulturdepartementet?
– Det regnestykket er enkelt. Hvis vi ikke får midler, og plutselig skal påta oss over 30 millioner i kostnader, så må vi kutte noe annet.
– Kan det dermed være at man har feiret redningen av korpsene for tidlig?
– Nei. Det mener jeg ikke. Man har nå sagt at de skal være der. Nå blir det bare krigen om hvem som skal finansiere dem, og hvordan. Skal det tas fra annen kulturaktivitet eller andre deler av statsbudsjettet? Jeg mener jo det siste.
Budsjettforhandlingene foregår fortsatt. Det har dermed ikke vært diskutert innad i Høyre hvordan dette skal løses.
Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com (Foto: asamaria.com)


Forutsetter friske penger
Forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) mener også at det viktigste er at korpsene er reddet.
– Det blir interessant å se hvordan dette skal løses. Vi forutsetter at det er kommer friske penger oppå det Kulturdepartementet ellers ville fått, sier Rian.
– Er det bra at noe av finansieringen flyttes til Kulturdepartementet?
– I utgangspunktet ville det vært best om alt hadde blitt liggende i Forsvarsdepartementet. Det er jo forsvarets korps, og Forsvarsdepartementets ansvar selv om det er såkalte sivile oppdrag. Alt Forsvarets Musikk gjør er for forsvaret, også når de spiller for barn og unge.
– Men når vi fikk berget alle fem korpsene er det hovedpoenget. Det er veldig bra. Vi er glade for at Stortinget nå har skåret igjennom og sagt at vi skal ha fem korps .
Rian har vanskelig for å se at det kan ende med en høy pris for å ha berget korpsene. Han peker på at Kulturdepartementet de siste årene har fått en lavere andel av statsbudsjettet, og at det dermed er nødvendig at det følger friske midler med omfordelingen.
– Hvis ikke vil det jo måtte gå utover andre viktige kultursatsinger. Man kan jo ikke si noe annet.
En selvmotsigelse
Nedleggelsen av Musikkinspektoratet stiller han seg derimot undrende til.
– I innstillingen står det «musikkinspektoratet legges ned og prinsippet om samlet og effektivisert ledelse opprettholdes». Den setningen er en selvmotsigelse. Det er musikkinspektoratet som er den samlede og effektiviserte samlede ledelsen. Dette skjønner jeg ikke at de kan si. Skal de opprette noe nytt som til forveksling skal likne?
– Jeg ser at SV går i mot denne nedleggelsen. Det er jeg veldig glad for.
Mest glad
Men mest glad er Rian altså får at korpsene opprettholdes. MFO har stått tydelig på i denne kampen, og ville gjort det uavhengig av om det skal vise seg at Kulturdepartementet må ta mer av regningen uten friske midler.
– Det var ikke noe ønske fra oss om å flytte finansieringen. Men vi ville ført denne kampen uansett. Det var snakk om 63 profesjonelle heltidsansatte kunstnere. Det er kjempeviktig for oss at de får fortsette sine stillinger. Det er heller ikke bare viktig for dem. Det er viktig for samfunnet, for frivilligheten, for komponistene og dirigentene. Korpsene har stor samfunnsmessig betydning.
Klart i statsbudsjettet 2018
Kulturminister Linda Hofstad Helleland svarer Ballade slik på spørsmål om hvordan omfordelingen skal løses:
– Jeg forstår at mange er urolige for at kulturbudsjettet nå også skal dekke 40 prosent av driften av fire militærkorps. Hvordan dette blir løst, vil først bli klart i statsbudsjettet for 2018.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.