Thorhild Widvey (Foto: Ilja Hendel/KUD)

Økning til korfeltet, kutt for Rock City

I statsbudsjettet som legges frem i dag øker den totale bevilgningen med 262 millioner kroner fra 2014. På musikkfeltet fremheves blant annet kutt i støtten til Rock City, en satsning på kor og omstruktureringer i Norsk Kulturråd.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Kulturminister Thorhild Widvey legger i dag frem budsjettforslaget for 2015. Her er noen av de sentrale punktene på musikkfeltet:

Den totale avsetningen til musikkformål er foreslått til 1 153 454 kroner, mot 1 053 653 i 2014.

Kutt for Rock City
Støtten til Rock City er foreslått redusert med ca 4,1 millioner kroner, fra 6 millioner kroner i 2014 til 1,9 millioner kroner i 2015.

– Med utviklingen av flere regionale kompetansemiljø innenfor samme musikksjanger andre steder i landet, har behovet for en samlende nasjonal aktør i Namsos blitt tilsvarende mindre, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Økning til korfeltet
Regjeringen foreslår en økning på 2,2 millioner kroner til Det Norske Solistkor og 1,1 millioner til Edvard Grieg Kor.

Støtteordningen Aktivitetsmidler til kor blir styrket med 3 millioner kroner og 1 million av disse går til kor på et særlig høyt nivå. Regjeringen legger også opp til en styrking av Krafttak for sang på 3,5 millioner kroner.

Omorganiseringer i Norsk kulturråd
I forbindelse med gjennomgangen av Norsk kulturråd foreslår Kulturdepartementet at midlene under post 74, som er disponert til rundt 130 tiltak på kulturfeltet omorganiseres. Forslaget er at midlene som har gått til mottakere som kan underlegges en kunstfaglig vurdering, blir overført til andre poster i Norsk kulturfond. Tilskuddsordninger som har gått til landsomfattende musikktiltak m.m. vil bli overført til spillemiddelfinansiering, og de resterende tiltak vil få tildelinger på andre poster på kulturbudsjettet eller bli rammeoverført til Kunnskapsdepartementet.

Ordningene med ettårig og flerårig prosjekttilskudd gjennom post 55 og 56 går også inn i Norsk kulturfond, for å gi Kulturrådet større frihet til å fordele under de respektive fagfelt.

Hovedregelen om at institusjoner med fast årlig statstilskudd ikke kan søke støtte fra Norsk kulturfond videreføres, men departementet åpner for å vurdere unntak som fremmer institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Departementet har enda ikke konkludert i hvordan forvaltningen av stipend- og garantiinntektsordninga for kunstnere skal organiseres, men vil diskutere dette videre i samråd med sentrale aktører på feltet.

Spillemidler
Kulturmidlene over tippenøkkelen er foreslått økt i 2015 fra 14,9 prosent til 18 prosent. Regjeringen foreslår at en del tilskuddsordninger som tidligere fikk midler gjennom statsbudsjettet, får sine tilskudd herfra. Dette gjelder, på musikkområdet:

Landsomfattande musikkorganisasjoner
Musikkutstyrsordningen
Kjøp av musikkinstrument til skolekorps og barne- og ungdomsorkester

I tillegg vil tilskudd til Krafttak for sang bli gitt fra spilleoverskuddet.

Regjeringen skriver videre: Ordningen med tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner blir administrert av Norsk musikkråd. Tilskuddene til Norsk jazzforum, FolkOrg, Klassisk og Norske konsertarrangører (tidligere Norsk rockforbund) blir tatt ut av ordningen og forslaget er at Norsk kulturråd fordeler tilskuddene fra 2015.

Talent Norge
Regjeringen vil bevilge 30 millioner kroner til en ny satsning på norske kulturtalenter innen alle uttrykksformer. Tiltaket vil få navnet Talent Norge, og det er ikke oppgitt hvem som skal forvalte ordningen.

Institusjonene og det frie feltet
På det institusjonelle feltet fremhever departementet en økning til orkesterfeltet til sammen 24,5 millioner kroner. Det er også gitt rom for økt tilskudd til rehabilitering av Grieghallen, på 2 millioner kroner. Dette skal dekke økt husleie for Bergen Filharmoniske orkester, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera.

På musikkfeltet skjer økningen til det frie feltet gjennom Fond for lyd og bilde, som får nye 4 millioner kroner.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev