Oppgaver fra Kulturrådet til kompetansesentrene?

Kulturrådet har vurdert om enkeltoppgaver kan flyttes ut av Oslo. På musikkfeltet foreslås det å styrke de regionale kompetansesentrene for musikk, som da vil kunne få en posisjon ved fordeling av tilskuddsmidler.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norsk kulturråd ble i januar bedt av Kulturdepartementet om å vurdere om administrative oppgaver i virksomheten kan lokaliseres andre steder enn i Oslo. Målet er ifølge tildelingsbrevet å knytte tettere kontakt med fagmiljøer andre steder i landet, og slik styrke administrasjonens kompetanse og legge til rette for større geografisk mangfold.
Kulturrådets har nå levert sin vurdering, og på musikkfeltet nevnes de regionale kompetansesentrene spesielt.
Dette er i dag fem sentre for jazz, to folkemusikksentre, samt seks kompetansesentre for musikkbransjen fordelt på musikkregionene Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge og Øst-Norge.
Pågående kartlegging
Innen 2017 skal Kulturrådet komme med et forslag om utvikling og styrking av sentrene. I forslaget skal både struktur og finansiering utredes. Vurderingen setter dette arbeidet i sammenheng med utflytting av oppgaver.
– Under forutsetning av at man kan styrke og utvikle sjangeruavhengige sentre, anbefales det at det på sikt kan settes ut oppgaver med å viderefordele både kompetansemidlene og en mindre del av midlene fra Kulturfondets arrangør- og festivalstøtte, skriver Kulturrådet i vurderingen.
Det pekes her på sentrenes lokalkunnskap og prinsippet om nærhet til brukerne. Samtidig mener Kulturrådet at det er avgjørende at de store og dynamiske ordningene for musikkfestivaler og arrangører opprettholdes hos dem, blant annet for å sikre habilitetsspørsmål og en armlengdes avstand mellom og innad i senterets forvaltning og lokale myndigheter. I tillegg referere det til de nasjonale ordningenes fordelingspolitiske betydning når det kommer til å styrke ulike fagmiljøer.
Vurderingen skisserer flere mulige modeller for arbeidsfordeling mellom rådet og de regionale sentrene. En mulighet er at Kulturrådet utformer retningslinjer sentrene skal følge, samt at rådet står for oppnevning av faglige utvalg. En annen er at sentrenes rolle begrenses til en innstilling til Kulturrådet administrasjon. Et tredje alternativ er at en representant fra rådet deltar på møtene lokalt.
– En slik organisering vil bidra til det som er forutsatt i Kulturrådets oppdrag, nemlig å øke utvekslingen av informasjon, kunnskap og kompetanse med regionale kompetansemiljøer, og å lokalisere administrative oppgaver utenfor Oslo, skriver Kulturrådet.
Langsiktig perspektiv
Hvilken modell som velges vil også avhenge av den pågående utredningen og kartleggingen av sentrene. Ulike forslag til organisering og finansiering vil bli sendt på høring til aktører og kunstnere på musikkfeltet. Forslagene vil trolig også inkludere forslag til utvidede arbeidsområder.
Kulturrådet understreker derfor at en eventuell utflytting av oppgaver ikke kan flyttes ut før dette arbeidet er ferdigstilt, og at vurderingen av sentrene «må gis et langsiktig perspektiv for best mulig forvaltning av feltet i hver enkelt region.»

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev