Kulutrminister Linda C. Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Ny åndsverklov sendt på høring

Regjeringen foreslår flere regler som skal styrke kunstneres stilling, og vil blant annet gjøre loven mer teknologinøytral.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Regjeringen sender i dag forslag til ny åndsverklov på høring. Høringsfrist er 8. august 2016.
Det er et sentralt prinsipp i åndsverkloven at det skal være balanse mellom rettighetshavernes og forbrukernes interesser. Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling.
Regjeringen ønsker å gjenopprette denne balansen og styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere, slik at det skal bli lettere å omsette åndsverk og rettigheter. Regjeringen ønsker også å gjøre loven mer moderne. Den skal bli lettere tilgjengelig og mer teknologinøytral.
Skapende og utøvende kunstnere stiller ofte svakt når de skal selge det de har skapt. Regjeringen foreslår flere regler som skal styrke deres stilling:
– En ufravikelig regel om at opphaverne har krav på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter.
– At uklare avtaler skal tolkes i opphavernes favør.
– At bevisbyrden for at rettigheter er overdratt legges til den som kjøper dem.
– Å klargjøre og styrke erstatningsreglene for brudd på opphavsretten.
– Skapende og utøvende kunstnere får med dette lovforslaget bedre forutsetninger til å tjene penger på det de produserer. Forslaget legger også til rette for at forbrukerne kan få bedre tjenester. Jeg vil oppfordre bransjen til å styrke det digitale tilbudet slik at det blir enkelt og attraktivt å bruke gode, lovlige tjenester, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding
Regjeringen foreslår også et forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige. Dermed utvides forbudet mot bruk av åndsverk som ulovlig er lagt ut på internett.
Høringsfristen er 08.08.2016.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.