Illustrasjonsbilde (Foto: Arkiv)

– Intern kannibalisme i Kulturfondet

Hverken Norsk jazzforum, FolkOrg eller Norske Konsertarrangører har fått indeksregulert driftstøtten etter at de ble flyttet til Kulturfondet.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Driftstilskudd for landsdekkende musikkorganisasjoner ble i 2015 flyttet og samlet hos Norsk kulturråd. Frem til da fikk Norske Konsertarrangører (NKA) og FolkOrg tilskuddet via Norsk musikkråd, Norsk jazzforum mottok det meste av tilskuddet direkte fra post 78 på statsbudsjettet, samt noe fra Musikkrådet, mens NyMusikk fikk tilskudd direkte fra Norsk kulturråd med egen linje på post 74.

Samtidig med samlingen ble post 74 hos Kulturrådet lagt ned, og organisasjonene ble plassert inn i Kulturfondet. I 2016 fikk ingen av musikkorganisasjonene lenger indeksregulert driftstøtten, slik det var da støtten lå hos departementet. Det samme har nå skjedd i tildelingen av driftstilskudd for 2017.

Linda Dyrnes Foto: FolkOrg

– Dette er andre året på rad vi ikke har fått regulert indeks, og i 2015 fikk vi en mindre indeks en det som reelt. Det gir et ganske betydelig kutt over tid. Prisene øker for oss uansett, og lønningene hos oss må jo til en viss grad følge utviklingen der, om vi skal få den arbeidskraften vi vil ha, sier daglig leder Linda Dyrnes i FolkOrg.

Tapt nesten halv million
Hun, og resten av styret i organisasjonen, arbeider i disse dager med budsjettet. Konklusjonen er at det ikke er lett. Lett er det heller ikke for Norsk Jazzforum.

– «Kuttene» begynte ved flyttingen. Vi har tapt over 450 000 kroner i tilskudd ved flyttingen til Kulturrådet. Det er enormt mye penger. Når vi ikke får indeksregulert tilskuddet må vi også kutte i vår aktivitet. Det kan jo ikke ha vært hensikten når de skulle samle tilskuddene ett sted, sier daglig leder Gry Bråtømyr.

Konkurrerer med egne medlemmer
De indirekte kuttene er imidlertid bare en side av en nyordning Dyrnes og Bråtømyr begge sier de prinsipielt er imot. Det samme gjelder styreleder i NKA Jon Gotteberg. Han forklarer det slik:

Jon Gotteberg Foto: Aslaug Olette Klausen

Jon Gotteberg Foto: Aslaug Olette Klausen (Foto: Aslaug Olette Klausen)

– Selv om vi har stor tillit til kompetansen i Kulturrådet, mener vi at NKA som organisasjon ikke bør knive om de samme midlene som våre medlemmer arrangørene søker om. Vi mener vi ikke burde være en del av en kunstfaglig vurdering, da vår oppgave blant annet er å jobbe for bedre rammebetingelser innenfor arrangørfeltet. Våre driftsmidler bør derfor ikke spise av den kaken arrangørene søker kunstfaglig støtte fra.

Bråtømyr omtaler det hele som en slags intern kannibalisme.

– Det blir bukken og havresekken når vi skal sitte og forvalte interessene til våre medlemmer inne i fondet. Vi mener at vi heller burde være lagt som et eget punkt på statsbudsjettet, ettersom vi er en nasjonal interesseorganisasjon som jobber for hele jazzfeltet og representerer kunstnerne og arrangørene. Kulturrådet forvalter tilskuddsordninger som går til den skapende kunsten, sier Bråtømyr.

Vil til departementet
Dette ønsket deler hun med de andre organisasjonene. Og det ble senest formidlet i brevs form til Kulturdepartementet i 2016, men også i brev de foregående to årene. I siste brev står det blant annet:

En annen utilsiktet konsekvens av å være søker hos Kulturrådet, er at vi ikke lenger er i stand til å tale våre medlemmers sak opp mot Kulturrådet. Kulturrådet har som praksis at de ikke har møter med søkere i søknadsprosessen, noe som gjør at vi ikke kan komme med innspill til hvordan støtteordningene slår ut for våre medlemmer.

Jeg mener derfor at det er feil både i forhold til formålet, de oppgavene vi har og det at vi konkurrerer med egne medlemmer at vi ligger under Kulturrådet

– I tillegg kan vi ikke få støtte for den tiden vi bruker på å påvirke politiske myndigheter. Men det er jo en del av den jobben vi skal gjøre for våre medlemmer. Jeg mener derfor at det er feil både i forhold til formålet, de oppgavene vi har og det at vi konkurrerer med egne medlemmer at vi ligger under Kulturrådet, sier Dyrnes.

Varsler endringer
Det ble tidligere i uken kjent at Samspill ikke bare har frosset indeks. De ble kuttet 25 prosent i driftstøtte. I sitt svar om kuttene til Samspill pekte for øvrig Kulturrådet på ”at konkurransen om midlene i Kulturfondet er stor, og at rådet ikke har funnet rom for økning av rammen for driftsstøtteordningen for 2017.”

I årets tilskuddsbrev til de andre organisasjonen kan det tyde på at også disse kan få oppleve endringer i støtten. Av hvilken karakter er derimot ukjent. I teksten står det:

Kulturrådet vil vurdere tilskuddsnivået for 2018 med mulighet for endring av tilskuddet, og ber organisasjonen spesifisere hvilke deler av virksomheten som omfatter formidling til publikum og/eller faglig utvikling på kunst- og kulturfeltet i forbindelse med rapport for 2016 og søknad for 2018.

– Jeg slet litt med å forstå dette, så jeg sendte brev til saksbehandler. Hun svarte ved å henvise til retningslinjene for støtten. Og avsluttet med at varslet var sendt for at Kulturrådet skal kunne se tilskuddsnivåene i sammenheng, og eventuelt justere dem ved neste års behandling. Jeg er jo redd for at det ikke er snakk om noen justering i positiv retning, sier Dyrnes.

Gry Bråtømyr. Foto: Jakob Landvik

Gry Bråtømyr. Foto: Jakob Landvik (Foto: Jakob Landvik)

Frykter mer byråkrati
Bråtømyr mener kuttet av driftsstøtten for Samspill kan være et forvarsel på problemene som oppstår når tilskudd til organisasjoner flyttes til en annen post, i dette tilfellet en definert ordning for drift.

– En interesseorganisasjon opererer gjerne over flere felt som interessepolitikk, publikumsutvikling, prosjekter og faglig kompetanseutvikling og mer. Jeg er redd det blir snakk om prosjektbasert støtte, som vil kunne gi en sterk vekst i antall søknader som må skrives, som igjen vil kunne bety mer byråkrati og konkurranse med egne medlemmer om samme midler.

Og selv om det vil kunne bedre situasjonen for medlemmene om potten ble tilført friske midler større, så gir det ingen løsning på de prinsipielle utfordringene, avslutter Bråtømyr.

Forstår problemstillingen
Leder i Kulturrådet Tone Hansen sier at hun forstår organisasjonenes frustrasjon over at driftstøtten står stille.

– Prisjustering er mer enn automatikk på statsbudsjettet. Men når fondet ikke får mer midler, har vi heller ikke mer å dele ut. Det er imidlertid en problemstilling som er høyt oppe på agendaen i rådet, sier Hansen.

– Ser dere at det kan gi noen prinsipielle utfordringer at organisasjonene kiver med sine medlemmer om de samme midlene?

– Jeg forstår problemstillingen, men jeg kan ikke uttale meg om det nå. Det er mange utfordringer i Kulturrådet jeg ikke kan svare på.

Ingen nyvurdering
Det er imidlertid lite sannsynlig at organisasjonenes ønsker vil bli hørt. Statssekretær Bård Folke Fredriksen avviser at plasseringen av musikerorganisasjonene under Kulturfondet er noe problem.

– Det vil i prinsippet gjøre seg gjeldende «konkurranse» om kulturbudsjettets midler uansett budsjettmessig plassering. Størrelsen på tilskudd til tiltak som mottar tilskudd direkte fra departementet vil i det årlige budsjettforberedende arbeid måtte avveies mot alle andre budsjettposter, herunder også størrelsen på avsetningen til Norsk kulturfond, sier Fredriksen.

Vil dere revurdere å ta disse organisasjonene, og de andre som ble flyttet samtidig, tilbake under tildelinger av tilskudd fra departementet?

– Nei, det er ikke behov for å foreta en nyvurdering av dette. Det er prinsipielt riktig å forvalte slike tilskudd gjennom et organ som er kvalifisert til å utøve kulturfaglig skjønn i prioriteringene, og i en armlengdes avstand fra politiske prioriteringer.

Vi gjør oppmerksom på at Ballade også får driftstilskudd fra Norsk kulturråd. Tilskuddet gis over en annen post enn post 55, der musikerorganisasjonene får sitt driftstilskudd fra.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.