Ole Henrik Antonsen er styreleder i NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere. (Foto: Anne Valeur)

Hva skjedde med Støre-regjeringens kulturløft?

– Stemte du rødgrønt i 2021 for satsing på kultur? Du er blant dem med god grunn til å være skuffet, mener kronikkforfatteren.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Da den rødgrønne regjeringen gikk på i 2005, ble nasjonen lovet et kulturløft. Dette var definert i 15 punkter, hvorav det viktigste var at i 2014 skulle minst 1% av statsbudsjettet gå til kulturformål. Stoltenbergs regjering innfridde, dog med en liten bismak: Mens vi fikk en rekke flotte kulturbygg over det ganske land, var det ofte så som så med penger til å fylle disse med innhold.

Av Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere / leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket

Gjennom Solbergregjeringens åtte år falt budsjettandelen til kultur. Dette ble kritisert av opposisjonen, og i 2021 gikk de rødgrønne til valg på at «en-prosenten» skulle tilbake. I kulturdebatten under Arendalsuka 2021 var Anette Trettebergstuen klokkeklar på at en ny regjering ville gi et nytt kulturløft. Dessuten skulle ikke bare 1% gå til kultur, denne gangen skulle midlene først og fremst gå til kulturelt innhold. Trettebergstuen gikk også langt i å antyde at kunstnerøkonomien og «det frie feltet» skulle styrkes, med helhjertet støtte fra sine kollegaer i Senterpartiet og SV.

Da Hurdalsplattformen ble presentert noen uker senere, lød første kulepunkt under kultur:

Regjeringa vil gradvis auke kulturens andel av statsbudsjettet til éin prosent.

Selv om løftet ikke var tidfestet, ga dette selvsagt jubel i kultursektoren.

Ved budsjettfremleggelsen i fjor sa kulturminister Trettebergstuen at målet fortsatt sto ved lag, men at det kom til å ta lengre tid enn først antatt. Fredag 6. oktober nevnte ikke kulturminister Jaffery 1% i det hele tatt, men tidligere samme uke ble hun utfordret i et intervju hos nettstedet Kontekst.

Der svarte hun:
– «Jeg vet at mange er opptatt av den prosenten. Men det er krevende tider, så vi får vente og se til statsbudsjettet legges frem om vi er noe nærmere.»

Med budsjettet i hånd kan vi slå fast at vi ikke er nærmere. Tvert i mot. Beregninger gjort av Creo viser at med samme definisjon av kulturelle formål som i 2005–2013 går 0,858% av det foreslåtte statsbudsjettet for 2024 til kultur. Det er en nedgang fra 0,883% i inneværende år, som var en nedgang fra 0,899% i 2022. Som igjen var en nedgang fra Solberg-regjeringens 2021-budsjett.

Regjeringen Støre har altså ikke nærmet seg 1%-løftet fra Hurdal i noen av sine budsjetter, men beveget seg stadig lengre bort.

Til forsvar for regjeringen kan man innvende at verden har endret seg mye siden regjeringserklæringen ble lagt frem. Det har brutt ut krig i Europa, det er energikrise, dyrtid og så videre. Samtidig er det verdt å minne om at det ferske budsjettet er mer oljesmurt enn noen gang. Og at Støre-regjeringen har gjennomført den største økningen av skatter og avgifter i moderne tid.

Regjeringen har altså ikke nærmet seg 1%-løftet fra Hurdal

Hvis det med disse forutsetningene ikke finnes handlingsrom for å innfri løftet til kultur nå, når skal det eventuelt skje?

Under pressekonferansen på budsjettdagen sa kulturministeren at dette er det største kulturbudsjettet noen gang. Målt i kroner er det selvsagt riktig, men det er billig retorikk: I en økonomi som stadig vokser, kuttes det bare unntaksvis i budsjettet til et helt departement.

I realverdi er det langt fra sikkert at Jafferys påstand står seg når regnskapet gjøres opp neste år. Finansdepartementet har bommet kraftig i sine kalkyler for prisvekst to år på rad. Likevel legger de seg lavere enn så godt som samtlige øvrige økonomiske fagmiljøer. Så mens Norges bank anslår at prisveksten i 2024 blir 4,8%, legger statsbudsjettet 3,8% til grunn.

Dersom prisstigningen blir høyere slik de fleste økonomer altså tror, betyr det mindre kjøpekraft i hver enkelt budsjettpost. Det skjedde i inneværende år, med det resultat at en rekke institusjoner fikk mindre å rutte med enn planlagt. Om dette gjentar seg i 2024, og prisveksten blir høyere enn 3,8%, er det stor fare for at mange institusjoner må over på sparebluss. Det vil garantert gå ut over både det frie feltet og kunstnerøkonomien.

Som skulle styrkes.

Det neste statsbudsjettet er det siste i inneværende stortingsperiode. Uten en helomvending fra regjeringen Støre det neste året, har de som stemte rødgrønt i 2021 på grunn av satsing på kultur god grunn til å være skuffet.

Det er vanskelig å kalle dette noe annet enn løftebrudd.

 

Dette er et debattinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, der Ole Henrik Antonsen er styreleder, er ett av tre foreningsmedlemmer – Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er de to andre.

I følge Creos sammenstilling av budsjettene fra år til år, øker kulturformål i år med 4,25 prosent fra saldert budsjett i fjor. De peker også på at totalandelen kulturformål minker noe, fra saldert budsjett sist, til det som foreslås nå: «Kulturens andel var på sitt høyeste i forslaget til budsjett for 2014, da andelen etter våre beregninger var på 0,993 % av statsbudsjettet eksl. petroleumsinntekter. Etter saldering det året var den på 0,965 %.

I både forslaget og i saldert budsjett for 2023 var den på 0,883%. I årets forslag er den på 0,858 %, altså en nedgang på 0,025 prosentpoeng,» skriver faforeninga Creo på sine nettsider.

«En-prosenten til kulturformål» er nærmere forklart i denne aktualitetssaken fra da statsbudsjettforslaget nettopp hadde kommet. Ballade.no forklarer blant annet at:
I følge en sammenligning fra år til år som organisasjoner i kulturfeltet er enige om å bruke – dette er utgangspunktet for målet om den såkalte «énprosenten» til kulturformål – ble det på det endelige statsbudsjettet for 2023 enighet om å bruke noen millioner mer etter saldert budsjett for inneværende år. Denne utregninga teller alle klassiske kulturformål, men ser bort fra tros-/livssynsformål og medier, og inkluderer for eksempel UDs kulturpott.

Summen kan øke i det som til slutt blir vedtatt statsbudsjett, og kan henge på hva SV vil trykke på for.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.