Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Demokrati og ressursfordeling i Norsk musikkråd

Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund opplever at utviklingen i Norsk musikkråd har gått i feil retning, og hevder at medlemsorganisasjonenes ønsker og behov spriker mer og mer. De to organisasjonene ønsker derfor endringer i Musikkrådets vedtekter og representasjon. I denne redegjørelsen kan du lese en grundig redegjørelse for hvorfor man nå mener at en fornyelse er nødvendig. De to organisasjonene er blant annet av den oppfatning av at det brukes for mye penger på adminstrasjonen av Norsk musikkråd, og stiller seg meget kritisk til hvordan studieforbundet bruker disse pengene.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Norsk Musikkråd ble stiftet i 1976 av 13 landsomfattende sang- og musikkorganisasjoner. De to kulturmeldingene fra 1973 og 1976, samt Lov om voksenopplæring fra 1976 danner det reelle grunnlaget for opprettelsen av organisasjonen.

Etter 1976 er det kommet til mange nye organisasjoner i NMR. Per i dag har NMR 30 medlemsorganisasjoner. En god del av de nye organisasjonene har liten eller ingen studieaktivitet. NMRs medlemsorganisasjoner omfatter alle musikkgenre og krysser grensen amatør/profesjonell. Det er vanskelig å finne andre fellesnevnere for medlemsorganisasjonene enn musikk (organisasjonene skiller seg klart fra hverandre når det gjelder størrelse, formål, organisasjonsstruktur etc).

I 1978 – 1982 ble «NMR – søylen» en realitet. «Søylen» består av 19 regionale musikkråd underlagt NMR. De regionale rådene har alle fast tilsatt personell med minimum 1 stilling som studierektor.

NMR har i tillegg til å være et studieforbund påtatt seg flere og flere oppgaver og framstår i mange sammenhenger som et interessepolitisk forum på vegne av det frivillige musikklivet. Departementet har også funnet det hensiktsmessig å bruke NMR som fordelingsinstans av ulike tilskuddsordninger – Musikkverkstedsordningen, driftstilskudd til medlemsorganisasjonene osv.

Eierorganisasjonene – medbestemmelsesrett
I henhold til vedtektene er NMR en medlemsstyrt organisasjon. Vedtektene bestemmer hvem som kan bli medlemmer. Medlemsorganisasjonene / eierorganisasjonene bestemmer gjennom de etablerte demokratiske fora – Landsmøte og ledermøte hva som skal settes på dagsorden og som dermed skal være styrende for arbeidet i NMR.

Consensus – tradisjonen der alle medlemsorganisasjoner har like stor innflytelse uansett størrelse var ved starten av NMR et anerkjent prinsipp. Prinsippet var også akseptert av de store organisasjonene, men har imidlertid vært grunnlag for sterke meningsutvekslinger internt i NK og NMF.

Erfaringene fra NMRs landsmøte i Kristiansand 1995, satte virkelig fart i diskusjonen.
— Hva er NMR?
— Eierorganisasjonenes rolle.
— Hvem skal sette dagsorden i organisasjonen?
— Skal / bør organisasjonene være representert i de demokratiske fora i forhold til størrelse / aktivitet?

1. Demokratiet i NMR – representasjon
I henhold til vedtak fra NMRs landsmøte i 1997, ble det innført en gradert representasjon. Et omforent forslag fra redaksjonskomiteen ble enstemmig vedtatt. Vedtaket gav uttrykk for en samlet erkjennelse av at innføringen av gradert representasjon var et viktig bidrag for å sikre et bedre demokrati i NMR organisasjonen.

Har en så oppnådd det som var intensjon i endringen av vedtektene? NK og NMF opplever at utviklingen har gått i feil retning.

Medlemsorganisasjonenes ønsker og behov spriker mer og mer. De små organisasjonene gir uttrykk for at de i første rekke trenger NMRs hjelp til basis service funksjoner, mens NK og NMF først og fremst ser på NMR som et studieforbund som forvalter VO.

I en situasjon hvor medlemsorganisasjonenes behov endres og samtidig blir mer og mer ulik, blir et bedre demokrati stadig viktigere for å kunne påvirke paraplyorganisasjonens veivalg og ressursfordeling.

De to store medlemsorganisasjonene(2/3 av det totale medlemstallet i NMR og ca 78 % av studieaktiviteten) hadde tilsammmen på siste landsmøte (1999) 14 delegater (Seksjon Korps – 8 og Seksjon Kor – 6) Seksjon Andre (1/3 del av medlemstallet og ca 22 % av studieaktiviteten) hadde til sammen 52 delegater.

NMR fylkesavdelinger er representert med 19 delegater. Således representerer fylkesleddene tilsammen en sterk maktfaktor i landsmøtet. Samtidig vet en at styresammensetningen på fylkesnivå består av representanter fra medlemsorganisasjonene. Gjennom en dobbel representasjon i NMR, kan de samme – medlemmene framme sine interesser gjennom to kanaler både sentralt og på fylkesnivå.

NK og NMF mener prinsipielt at ledd av NMR organisasjonen i seg selv ikke skal være representert i eget landsmøte. Eierne/medlemsorganisasjonene på fylkesnivå kan utøve sin innflytelse gjennom sine respektive medlemsorganisasjoner .

NK og NMF krever derfor at gjeldende vedtekter blir justert slik at representasjon i landsmøtet i større grad gjenspeiler medlemsorganisasjonenes størrelse og aktivitetsvolum.

Behov for endring av NMRs vedtekter
NK og NMF har i det videre gått gjennom nåværende vedtekter og kommet med forslag til endinger. Forslagene til endringer er kommentert. De enderede paragrafer og deler av paragrafer er satt i kursiv tekst.

De gjeldende vedtekter har en innledning som ikke er en paragraf i vedtektene, men som synes å være et forord elller lignende. Denne delen av vedtektene foreslås delvis innarbeidet i §1 FORMÅL eller deler kan tas inn i handlingsplanen.

§1 FORMÅL
Paragrafen er omarbeidet for å gi hjemmel for studieforbundsvirksomheten, samt at den tar tilstrekkelig hensyn til at NMR kan påta seg andre funksjoner, men da etter nærmere avtale med medlemsorganisasjonene.
Avsnittet som starter med «For å nå sine mål etc» foreslås tatt ut og overføres til handlingsplanen for virksomheten.

§2 MEDLEMSKAP §2.1
Det foreslås å ta inn et punkt om at medlemsorganisasjonene i NMR skal dokumentere sine medlemstall etter modell av BFDs regelverk.

Det foreslås å opprette ett nytt punkt §2.5 som sier at «Opptak av nye medlemsorganisasjoner skal skje ved 2/3 flertall på landsmøtet.»

§3 LANDSMØTET
Først og fremst gjelder endringen her at delegatfordelingen skal gjenspeile medlemsantall og studieaktiviteten i medlemsorganisasjonene. Dette gjøres best ved å difrensiere mellom delegater gitt i forhold til medlemsantall og delegater utledet i forhold til antall studietimer. Disse delegatene ønsker NK og NMF å benevne som utjevningsdelegater. En har forsøkt å ta hensyn til at landsmøtet ikke skal bestå av for mange medlemmer, men gjenspeile medlemstall og studieaktivitet. Følgende endringer er foreslått, den eksisterende delegatfordeling i parentes:

Følgende med fulle rettigheter:

* Medlemsorganisasjoner med over 80 000 medlemmer 12 delegater (9)
* Medlemsorganisasjoner med 60 000 – 79 999 medlemmer 10 delegater (8)
* Medlemsorganisasjoner med 40 000 – 59 999 medlemmer 8 delegater (7)
* Medlemsorganisasjoner med 20 000 – 39 999 medlemmer 6 delegater (6)
* Medlemsorganisasjoner med 10 000 – 19 999 medlemmer 4 delegater (5)
* Medlemsorganisasjoner med 5 000 – 9 999 medlemmer 2 delegater (4)
* Medlemsorganisasjoner med inntil 5000 medlemmer 1 delegat (2)
Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandling av regnskap/årsmelding.

Delegater fordelt til Norsk musikkråd fylket foreslås tatt vekk, da det er prinsipielt feil at organisasjonen i seg selv representerer i eget landsmøte. Dette forsterkes ytterligere ved at NMRs fylkesledd etter dagens ordning får flere delegater enn de største eiere/medlemsorganisasjoner kan oppnå. Norsk musikkråd fylket er ikke medlemsorganisasjon, men et utøvende/politisk organ for Norsk musikkråd, disse skal utøve sin innflytelse gjennom sine egne medlemsorganisasjoner.

Følgende tilleggsmandater i forhold til studieaktivitet foreslås:

* Medlemsorganisasjoner med over 200 000 studietimer 10 mandater
* Medlemsorganisasjoner med 150 000 – 199 999 studietimer 8 mandater
* Medlemsorganisasjoner med 100 000 – 149 999 studietimer 6 mandater
* Medlemsorganisasjoner med 50 000 – 99 999 studietimer 4 mandater
* Medlemsorganisasjoner med mindre enn 49 999 studietimer 1 mandater

Det foreslås videre at hver delegat fra en medlemsorganisasjon gis fullmakt til å stemme for maksimum et tilleggsmandat inntil den enkelte medlemsorganisasjons tilleggsmandater er dekket inn.

§3.3 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET
Punktet «Foreta valg av: Leder, 2 nestledere, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer til styret» endres til Foreta valg av: Leder, nestleder, fire styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret. Det synes unødvendig å opperere med 2 nestledere.

Samme endring vil da også gjelde for §4.1 Sammensetning.

§5 LEDERMØTE §5.1 Sammensetning
Ledermøtet består av: punktet «De valgte ledere for fylkesmusikkrådene». Dette punktet utgår med samme begrunnelse som under endring av delegater til Landsmøtet.

2. Saksbehandling i NMR – effektivisering / rasjonalisering behandlingsgebyr
Det er i Lov om voksenopplæring satt en del krav til kontrollrutiner i et studieforbund.

«Studieforbundet er ansvarlige for et tilfredsstillende system for registrering av studietimer og deltakere m.v, at registrering er korrekt og at dokumentasjonene er tilgjengelig for revisor og departementet.»

Det er ikke i Loven sagt noe om hvordan denne informasjonen / dokumentasjonen skal innhentes. Det er derfor etter NK og NMFs syn et stort potensiale for rasjonalisering og forenkling i dette systemet. Skal / bør saksbehandlingen foregå i det enkelte fylke – eller vil det være en stor gevinst i å samle denne behandlingen sentralt?

Hovedargumentet for saksbehandling på fylkesnivå er lokal / geografisk nærhet til brukerne. I tillegg til veiledning og informasjon rundt ordningen går saksbehandlingen i hovedsak ut på å sjekke om det finnes tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til innlevert rapport.

NMR sentralt mottar et administrasjonstilskudd for VO fra departementet for å ivareta saksbehandling av VO. NK og NMF kan derfor ikke godta at NMR i neste omgang innkrever et behandlingsgebyr for samme tjeneste på fylkesnivå. NK og NMF vil videre hevde at dersom det enkelte lag blir stilt overfor valget om nærhet i saksbehandling og større uttelling per studietime – så ville medlemslagene velge den sistnevnte løsningen.

Dagens administrasjon/saksbehandling av VO midlene koster i gjennomsnitt hvert kor og korps organisert i NK og NMF:

Gjennomsnittskostnad for kor

VO adm tilskudd (korenes andel) (9.940.000 X 28,13%)
/ 825 lag
Kr. 3.389,24
Behandlingsgebyr (korenes andel) (3.431.000 / 11.650 X 3.573)
/ 825 lag
kr. 1.275,48
Kr. 4.664,72
For hele NK utgjør dette 4.664,72 x 825
Kr. 3.848.394,00

(Forklaring til beregningen: 9.940.000 er adm.tilskuddet fra Departementet, 28,13% er NKs andel av totalt antall studietimer, 825 lag er totalt antall kor som har fått tilskudd, 3.431.000 er 12% behandlingsgebyr, 11.650 er totalt antall kurs i NMR og 3573 er antall kurs gjennomført av kor.)

Gjennomsnittskostnad for korps

VO adm tilskudd (korpsenes andel) (9.940.000 X 49,08%)
/ 1.154 lag
Kr. 4.227,51
Behandlingsgebyr (korpsenes andel) (3.431.000 / 11.650 X 5.881) / 1.154 lag
kr. 1.500,88
Kr. 5.728.39
For hele NMF utgjør dette 5.728,39 x 1154
Kr.6.610.562,00

(Forklaring til beregningen: 9.940.000 er adm.tilskuddet fra Departementet, 49,08% er NMFs andel av totalt antall studietimer, 1.154 lag er totalt antall korps som har fått tilskudd, 3.431.000 er 12% behandlingsgebyr, 11.650 er totalt antall kurs i NMR og 5.881 er antall kurs gjennomført av korps.)

Ved å samle saksbehandlingen ett sted, må det også være et stort potensiale for rasjonaliseringer i saksbehandling. Det må i mye større grad kunne legges til rette for maskinelle søknad- og rapporteringsrutiner. Flere og flere lag administreres nå i hovedsak fra en PC. Søknad og rapporteringsrutinene har så langt ikke klart å følge opp denne utviklingen.

3. Rammetilskudd til Seksjon Korps – Seksjon Kor
Med grunnlag i det totale volumet på studieaktiviteten i NMR utløses et administrasjonstilskudd fra departementet. I kalenderåret 2000 fikk NMR 9.940 millioner i administrasjonstilskudd fra departementet.

Ser en på hvordan dette tilskuddet fordeles i dag – får en følgende regnestykker(tall i 1.000 kr):

Administrativ drift av NMR sentralt
Kr. 4.911
Overføring VO administrasjon fylkene
Kr. 3.169
Tilskudd lokale musikkråd
Kr. 0.200
Medarbeiderskolering
Kr. 0.160
Lokaler til musikkformål
Kr. 0.190
Prosjekt prøvefylker
Kr. 0.160
Kr. 8.790

I tillegg henter NMR inn kr. 3.431 millioner i behandlingsgebyr på fylkesnivå.

Til seksjonene og fordeling gjennom tilskuddsordningene(etter søknad)

Tilskudd Fagseksjonering
Kr. 0.900
Tilskudd pedagogisk utviklingsarbeid
Kr. 0.050
Tilskudd Medarbeiderskolering
Kr. 0.100
Tilskudd Nytt repertoar
Kr. 0.100
Kr. 1.150

Det totale tilskuddet som videreføres til medlemsorganisasjonene utgjør ca. 12 % av studieforbundets VO administrasjonstilskudd (2000-tall). Alle tallene ovenfor er hentet fra Le-sak 4/00 Økonomiressurser og fordeling i NMR.

NK og NMF stiller seg meget kritisk til hvordan studieforbundet bruker disse pengene. Trengs det virkelig et så stort apparat med så mange årsverk for å administrere Voksenopplæringsaktiviteten? Er NMR blitt noe annet en et studieforbund og brukes administrasjonstilskuddet til å finansiere dette arbeidet?

Et tenkt scenario for å belyse situasjonen.
Dersom en tar det som en norm at det brukes 1 klokketime til å behandle et tiltak – får en følgende regnestykke: (11.650 studietimer : 1.717,5 = 6.78 ) – dvs totalt 7 årsverk. I tillegg settes det av 3 administrative stillinger til å lede saksbehandlingen.

Med utgangspunkt i dette scenariet settes det av følgende ramme for administrasjon / behandling av VO tiltak:

Saksbehandlere Kr. 500.000,- x 7 stk
kr. 3.500.000,-
Administrasjon Kr. 500.000,- x 3 stk
kr. 1.500.000,-
Kr. 5.000.000,-

Å regne med kr. 500.000,- per årsverk på saksbehandlernivå, burde være mer enn tilstrekkelig for både personalkostnader og kontorhold. Det bør således – om ønskelig – være mulig å etablere flere årsverk innenfor den totale rammen på 3,5 millioner. Regnestykket er basert på at alle nåværende grupper kjøper tjenesten behandling av søknad / rapportering av Voksenopplæringstiltak i NMR. (jfr. NMRs oversikt over hva pengene går til).

Det vil med utgangspunkt i det ovenfor stående regnestykke, være ca kr. 5.000.000,- (4.940 mill) igjen til å utføre det som per definisjon kan omtales som organisasjonsspesifikt arbeid i seksjonene (veiledning, informasjon, faglig utviklingsarbeid, opplæring av tillitsvalgte / ansatte, etc).

Det er tidligere gjort vedtak i NMR om at tilskudd til seksjonering fordeles i forhold til volum av aktivitet (50 – 30 – 20)

Seksjon Korps
kr. 2.500.000,-
Seksjon Kor
kr. 1.500.000,-
Seksjon andre
kr. 1.000.000,-
Kr. 5.000.000,-

Innenfor disse rammene bør den enkelte seksjon selv kunne vurdere hvordan disse pengene skal kunne utnyttes til beste for medlemslagene. Per i dag blir bort imot hele denne rammen brukt til drift av NMRs administrasjon (sentralledd + fylkesledd)

Scenariet har tatt utgangspunkt i at NMR framdeles står ansvarlig for all saksbehandling i forbindelse med VO (jfr. Bakkeutvalgets innstilling). Men det bør selvfølgelig også vurderes at Seksjon Korps og Seksjon Kor overtar ansvaret for også behandlingen av søknad / rapport av VO tiltak for sine respektive lag. Det vil selvfølgelig gi et enda større utslag for fordelingen av økonomiske midler (administrasjonstilskuddet fra departementet).

NK og NMF kan ikke akseptere at NMR mottar tilskudd til administrasjon av Voksenopplæringsaktiviteten samtidig som de henter inn 3,431 millioner i behandlingsgebyr for å gjøre den samme jobben på fylkesnivå.

NK og NMF forventer derfor at NMR gjennomgår sin organisatoriske oppbygging og organiserer seg rasjonelt i forhold til de oppgaver de faktiske er pålagt å gjøre. En større andel av administrasjonstilskuddet som utløses gjennom VO aktiviteten må videreføres slik at det kommer de medlemsorganisasjonene til nytte som faktisk generer tilskuddet. Rammetilskudd til seksjonering (organisasjonsspesifikt arbeid) trappes opp vesentlig og ses i sammenheng med de ulike seksjonenes aktivitet.

En slik måte å fordele pengene på – vil også ivareta en enkelte organisasjons egenart og suverenitet.

Tildeling av tilskudd til seksjon
NK og NMF vil også hevde at det er et stort potensiale for forenkling av nåværende ordning med flere ulike tilskuddsordninger til medlemsorganisasjonene fordelt gjennom søknad. En utvikling mot en total bevilgning til den enkelte seksjon hvor de nåværende tilskuddsordningene til medarbeiderskolering, nytt repertoar og pedagogisk utviklingsarbeid er innbakt ville være et langt steg i riktig retning. Den enkelte seksjon setter opp en helhetlig plan som omfatter medarbeiderskolering, pedagogisk utviklingsarbeid osv innenfor det samlete tilskudd. Fordelingen av tilskudd gis i forhold til organisasjonenes størrelse og studieaktivitet. Seksjonen rapporter samlet i forhold til ovenfor nevnte plan. Dette vil være en meget ryddig ordning og ikke minst ha en stor gevinst i arbeidstidsbesparelse.

De direkte tilskuddsordningene fra departementet (tilskudd til forskning- og utviklingsarbeid, tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid, tilskudd til særlige målgrupper) holdes utenfor vurdering og fastsetting av Rammetilskudd for de ulike seksjonene. Det samme gjelder Tilskudd til Landsomfattende kurs. De ulike seksjonene søker disse tilskuddsordningene i henhold til vanlig praksis.

4. Organisasjonsarbeid, interessearbeid og kulturoppgaver i NMR, finansiering og rammer
NMRs handlingsprogram og vedtekter gir mandat og retning for interessearbeidet. Styret anser at interessearbeidet er et oppgavefelt som ligger trygt forankret innenfor rammen av NMRs rolle som studieforbund, så vel som innenfor rammen av NMR som kulturelt samarbeidsorgan.

NMR har ikke i budsjettsammenheng vurdert som praktisk formålstjenlig å skille mellom det kulturpolitiske interessearbeidet og det opplæringspolitiske interessearbeidet, i forhold til om finansieringskilden er KUF eller KD.

«Fordelingen av personal- og driftsressursene sentralt har i budsjettsammenheng vært estimert til 60/40 på respektive studievirksomheten og kultur- og musikkpolitiske oppgaver. Dette blir bl a lagt til grunn i de årlige budsjettsøknader til Kulturdepartementet».

En slik fordeling vil for øvrig kunne være gjenstand for diskusjon da en rekke oppgaver ligger i gråsonen mellom VO aktivitet og kulturarbeid.

Det er for øvrig en felles oppfatning at Kulturdepartementets bidrag til dette ikke står i forhold til de forpliktelser NMR har som samordnings-, utviklings- og samarbeidsorgan for musikklivet i Norge. Det årlige tilskuddet til drift av Norsk Musikkråd utgjør mindre enn 20 % av de totalte drifts- og administrasjonskostnadene og mindre enn halvparten av ressursbehovet på kulturfeltet (i 2000: kr. 1.507.000,-)

Det blir fra NMRs side, i dialog med departementet, lagt stor vekt på å skape forståelse for nødvendigheten av å rette opp dette misforholdet for derved å kunne frigjøre midler til oppfølge av rent studiespesifikke oppgaver.

NK og NMF anerkjenner NMRs interessepolitiske arbeid, men mener det er helt feil at dette arbeidet skal finansieres gjennom midler generert av studieaktiviteten.

5. Differensiering av NMRs tilbud til medlemsorganisasjonene
Opprettelsen av seksjoner i studieforbundet og intensjonen om gradvis å flytte ansvaret for de organisasjonsspesifikke oppgavene fra NMR over til medlemsorganisasjonene gjorde sitt til at den interne uroen stilnet for en stund. Dette var starten på en positiv utvikling hvor en så at medlemsorganisasjonenes behov og egenart ble tatt på alvor.

Det har senere vist seg at behovene i de ulike seksjonene er ganske ulike. Seksjon Korps og Kor ønsker størst mulig selvråderett og vil at NMR først og fremst skal fungere som et studieforbund. Seksjon Andre har signalisert helt andre behov og ønsker i første rekke ikke studiefaglig hjelp, men derimot administrative tjenester i form av sekretariatsfunksjon (være tilgjengelig på telefon, skrive/sende ut brev, ta seg av organisasjonens basisadministrasjon).

NK og NMF vil hevde at det må kunne være mulig å legge til rette for en mer differensiering innenfor NMRs tjenesteyting. Seksjon Korps og Seksjon Kor må kunne overta mer arbeid enn Seksjon Andre dersom dette gjenspeiler det virkelige behovet.

Det må kunne legges til rette for at de store organisasjonene f. eks overtar ansvaret for behandling av VO til egne lag. Dette vil være en ordning som i enda større grad tar organisasjonene på alvor og tar hensyn til egenart og integritet.

6. Konklusjon / oppsummering

* Alle medlemsorganisasjoner i NMR skal dokumentere sine medlemstall etter modell av BFDs regelverk.
* NMR skal være et studieforbund med studievirksomhet og opplæring som hovedområde. Vedtektene må justeres i forhold til dette.
* Den graderte representasjonen i NMRs demokratiske fora justeres i forhold til eierorganisasjonenes størrelse og aktivitetsvolum.
* Behandlingsgebyret trappes ned og bortfaller helt ved utgangen av 2003.
* Vedtektene justeres slik at NMRs fylkesledd får status som observatør i de demokratiske fora i NMR.
* Studieforbundets tjenester til seksjonene differensieres. Behandling av VO overføres til seksjonene som en prøveordning.
* NMR går gjennom sine rutiner for behandling av søknad / rapportering av VO for om mulig rasjonalisere / effektivisere rutinene.
* Rammetilskudd til seksjonering (organisasjonsspesifikt arbeid) trappes vesentlig opp.
* Rammetilskuddet tildeles i forhold til seksjonenes størrelse og aktivitet (studievolum). De ulike tilskuddsordningene legges inn som deler av rammetilskuddet til de ulike seksjonene.
* NMR gjennomgår sin organisatoriske oppbygging og organiserer seg rasjonelt i forhold til de oppgaver de faktiske er pålagt å gjøre gjennom vedtektene. Evt innsparte midler i forbindelse med effektivisering og rasjonalisering overføres som del av rammetilskudd til seksjonene.

Forslag til vedtak:

1. NMRs vedtekter justeres i henhold til vedlagte forslag utarbeidet av NK og NMF.

2. Studieforbundets tjenester til seksjonene differensieres. Behandling av VO overføres til seksjon Korps og Kor som en prøveordning fra 01.01.2002, i tråd med Folkeuniversitetets praksis.

3. Behandlingsgebyret trappes ned og bortfaller helt ved utgangen av 2003.

27. januar 2001

Pål Viset, President, Norges Korforbund

Lovisa Midtbø, President, Norges Musikkorps Forbund

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.