Øyvind Stålsett

Åpent brev til partiene på Stortinget

Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner tilkjennegir med dette sin vurdering av det foreliggende dokument-8 forslaget fra FrP. Det er generalsekretærene Øyvind Stålsett og Edle Daasvand Skjæveland som har ført brevet i pennen.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

En omfordeling av overskuddet fra spillemidlene for å styrke det frivillige kulturarbeid i organisasjoner hilses velkommen. Det foreliggende forslag vil imidlertid ha så vidtrekkende og uavklarte kultur- og forskningspolitiske konsekvenser, at spørsmålet om framtidig fordeling ikke må vedtas på dette tidspunkt. Stortinget bør ta seg tid til å vurdere spørsmålet som ledd i arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om spill-lovgivningen i Norge, og i forhold til arbeidet med den kommende kulturmeldingen.

For oss er helheten i kulturpolitikken, der de ulike områdene og interessefeltene ses i sammenheng med hverandre viktig. At amatører og frivillige, det lokale kulturarbeidet – så vel som den profesjonelle kunsten i og utenfor institusjonene – gis gode rammevilkår, er overordnet. Å sikre de øvrige kulturformålene – de som faller utenfor dokument-8-forslaget – vil kreve at det tilføres nye midler i milliardklassen over statsbudsjettet. Det er vanskelig å se hvordan dette kan skje.

Hensynet til videre finansiering av forskningen må også ivaretas, og det er høyst uklart hvilke konsekvenser forslaget vil ha hva gjelder dette.

Stortinget har tid til å vurdere disse spørsmålene nøyere, sett i forhold til hva som skjer av harmonisering av lovgivning på dette området innen EU, og som vil kunne få virkning innenfor EØS-området. Oppdatert informasjon peker i retning av at et EU-direktiv på området er langt fra å være en realitet (Kilde: Lotteritilsynet).

En eventuell framtidig omfordeling av overskuddet fra spillemidlene må etter vårt syn ha følgende siktemål, hva kulturen angår:

1. Stortingets ansvar for en overordnet og helhetlig kulturpolitikk må ikke reduseres
2. Bruken av spilleoverskuddet til kulturformål må gjøres synlig for Stortinget og kulturlivet
3. Frivillige kulturorganisasjoners rammevilkår må forbedres
4. Endringen må bli nyttet til å skape likeverd mellom tilskudd av spillemidler til lokale og regionale arenaer for kultur ( inkl. bibliotek, allaktivitetshus, ungdomslokale og museumsbygg) og til idrettsanlegg i kommunene
5. Prinsippet om at 10 % av spilleoverskuddet til kulturformål skal gå til barn og unges lokale frivillige kulturarbeid må videreføres

For Norsk musikkråd: Øyvind Stålsett
For Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Edle Daasvand Skjæveland

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Artistorganisasjonen GramArt

Daglig leder

Kultur Vest AS

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev