Matz Pettersen 2007-1

– Walderhaug var heldig som kunne tilby Saraste OFO

Oslo-Filharmonien går snart inn i prosessen med å rekruttera ein ny direktør til orkesteret. Etter at Morten Walderhaug fråtredde stillinga, har ei rekkje personar i kulturlivet gått ut og beklaga nyhendet, og bede kulturdepartementet om å sjå alvoret i situasjonen. Musikarane i Oslo-Filharmonien har imidlertid ikkje beklaga avgangen. Kva ynskjer så musikarane av ein ny direktør? – Vi har startet en prosess med å snakke om hva slags type direktør vi ønsker. Det fører jo opp mot en diskusjon ikke bare hos oss, men i kulturlivet generelt, seier Matz Pettersen, oboist og leiar for Faglig råd.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

21. desember i fjor kunngjorde Oslo Filharmoniske Orkester at direktør Morten Walderhaug fråtredde si stilling med umiddelbar verknad, grunna vurderingar kring orkesterets økonomi.

— Jeg kan ikke gå i detaljer, men orkesteret er inne i en stram økonomisk situasjon. Dette betyr at vi må foreta kutt og i den forbindelse har det vært uenighet mellom styret og direktøren på hva man skal kutte, uttalte styreleiar for Oslofilharmonien, Ida Børresen, til Ballade.

Ein nødvendig avgang?

Meldinga om Walderhaugs avgang vakte sterke reaksjonar i musikkmiljøet, og kritikarar og personar i leiande stillingar i kulturlivet beklaga nyhendet.

Men kva meinte musikarane sjølve? 5. januar uttalte tillitsvalt i orkesteret, Bendik Foss, til Morgenbladet at han tykte det var nødvendig at Walderhaug gjekk. Ut over dette, har det vore stille frå musikarane si side. Musikarane har vorte kritiserte frå fleire hald for denne stilla, og for deira manglande stønad til direktøren.

”Det er tragisk at ikke en samlet organisasjon, med musikere og styre, stiller seg bak Walderhaugs krav og erkjenner alvoret i situasjonen”, sa festspilldirektør Per Boye Hansen til Morgenbladet 05.01.07, medan operasjef Bjørn Simensen i same artikkel gav uttrykk for at organisasjonen burde ha gått i samla front mot Kulturdepartementet. ”Det virker som musikerne har ønsket seg en tillitsvalgt i lønnsforhandlinger og underkjent Walderhaugs rolle som kunstnerisk leder med ansvar ut over det personalpolitiske”, sa han til Morgenbladet.

Ute av fokus

Er denne kritikken nødvendigvis reell?

Slett ikkje, meiner Matz Pettersen, leiar av fagleg råd og oboist i Oslofilharmonien:

— Kritikken vi har fått er er ute av fokus, seier han. – Det er klart at sett utenfra, når man ikke kjenner til problemet, kan man ikke komme til bunns i det. Som privatperson må jeg si at jeg opplever det skuffende når personer i viktige stillinger i kulturlivet kommer med slike bombastiske uttalelser om hva vi ønsker oss. Det vi faktisk ønsker, er jo forhold hvor vi kan få lov til å presentere konserter på et høyest mulig nivå.

Det kan de ikkje no?

— Slik situasjonen var, og er nå fremover, er vi pålagt fra Kulturdepartementet å gjøre en hel del ting som det ikke finnes midler til. Slik sett var vi tvunget inn i en situasjon der vi måtte brette opp armene og skape en forandring. Men vi skulle gjerne gjort det under andre forutsetninger.

Stram økonomisk situasjon

Walderhaug kan etter si tid i orkesteret skilta med gode publikumstal, større eigeninntening, tryggare og høgare sponsorinntekt, å ha tilknytt Jukka-Pekka Saraste til orkesteret, og å ha bidratt til den mest spanande profilen orkesteret har hatt på lenge. Fleire av dei økonomiske forholda som har gjort det vanskeleg for orkesteret denne sesongen har vore utanfor hans kontroll, som musikarstreiken og auka pensjonsutgifter.

Gitt den strame økonomiske sitasjonen – som dei som har beklaga nyhendet tykkjest meina skuldast kulturdepartementets løyvingar og ikkje direktørens disposisjonar – skulle ein ikkje då tru at denne forma for leiing var rett for orkesteret? Meiner ein at det vil vera enklare for ein annan å styra orkesteret i ei god retning gitt at rammebetingelsene er dei same?

— Jeg vil bare si at Walderhaug har vært heldig som kunne tilby Saraste vårt orkester. Orkesterets kvalitet og renommè gjør oss attraktive, også i det internasjonale markedet. Æren for at vi nå har Saraste som sjefsdirigent bør tilkjennes orkesteret og våre utvalg. Direktørens rolle er mere betydningsfull når kontrakter skal forhandles. Orkesteret er det beste kunstneriske forhandlingskortet man kan ønske seg, og oddsene for å mislykkes er høye, seier Pettersen.

— Når det gjelder Walderhaugs avgang, støtter orkesteret styrets håndtering av saken. Saken ble løst internt, og flere forhold ble belyst. Utover dette henviser jeg til styreleder.

Orkesteret er opptekne av kunstnarleg kvalitet

Det kan tykkjast som Walderhaug nokså kompromisslaust har ynskt å halda på den gode profilen, og at dette har gått ut over dei tilsettes rettar. Men tillitsvald i orkesteret, Bendik Foss, uttalte til Morgenbladet at orkesteret er like opptekne av kunstnarleg kvalitet som Walderhaug?

— Den nye programprofilen gjenspeiler musikernes ønsker – programrådets leder er jo musiker! Økte publikumstall er selvfølgelig også gledelig. Problemet er at denne satsningen koster. Slik situasjonen ser ut nå, står vi i fare for å måtte gjennomføre produksjoner under forhold som etter musikernes oppfatning forringer kvaliteten. Etablerte kvalitetssikrende tiltak må innskrenkes. Allerede har det fått slike konsekvenser at Faglig råd i samarbeid med orkesteravdelingen har måttet tigge venneforeningen om å tre støttende til. De har vist stor forståelse og redder kammermusikkaktiviteten en stund, seier Pettersen:

— Hele Oslo-Filharmonien står nå overfor en kjempeutfordring med å bidra til å få et budsjett i balanse. Men vennenes forståelse og nyheten om Gullberg som midlertidig direktør gir meg håp om at vi snart er ute av denne alvorlige situasjonen. Styret viser jo også handlekraft og stor forståelse for musikernes synspunkter. Men det er jo knyttet stor spenning frem til et budsjett foreligger.

Ein genial direktør er ein utopi?

Kva er det så musikarane ynskjer seg av ein ny direktør?

— Vi har startet en prosess med å snakke om hva slags type direktør vi ønsker. Det fører jo opp mot en diskusjon ikke bare hos oss, men i kulturlivet generelt. Det har jo for eksempel vært debatt om ansettelsen av den nye direktøren i operaen. Det er mange forhold å ta hensyn til, og skal man finne en som er genial på alle felt må vi nok si at vi er utopiske, sier Pettersen.

Kva tankar har orkesteret innad om den vidare profilen?

— Det er klart at musikerne også vil at vi skal gjenspegle endringene i musikklivet og være banebrytende. Vi vil gjerne spille mer ny norsk musikk, og samtidig skal vi ivareta det store tunge repertoaret. Vi forsøkte det i år, men med den profilen vi valgte gikk vi på en smell – det er for kostbart. Samtidsmusikk krever ofte mye mer arbeid for å få gjort den riktig, i tillegg til at den krever større besetninger. Når man må hente penger til dette som får konsekvenser for det kvalitative, er det klart vi vil reagere.

— Jeg føler det er liten forståelse for hva som skal til for at vi musikere skal kunne yte maksimalt, for å være på det fremføringsnivået vi mener vi skal være. Når departementet pålegger oss store oppgaver, men ikke har det innsynet som fagfolk har om hva som skal til, kommer vi i et dilemma. Det er vanskelig å få forståelse for disse tingene, og det hersker en viss fortvilelse over at vi ikke får mulighet til å gjøre jobben vår på en ordentlig måte. Alle disse tingene gjør det vanskelig for en direktør å lede institusjonen, og vi har jo også slitt tidligere med å finne noen som klarer å fylle rollen.

Å møta dei vidare utfordringane

Odd Sverre Gullberg er tilsett som midlertidig direktør fram til filharmonien har fått ein ny direktør. Korleis vil ein gå fram i prosessen vidare?

— Vi kommer snart til å gå i gang med en prosess der vi skal ha diskusjoner innad i hele organisasjonen, blant annet om hvordan vi best kan møte de videre utfordringene. Avgangen har jo vist at vi sliter med rammebevilgninger, og vi må kanskje gjøre andre prioriteringer enn tidligere – ikke minst i og med at musikklivet forandre seg.

I kva grad vil musikarane få vera med å påverka valet ved utveljing av ein ny direktør?

— Det er satt ned et tremannsutvalg som skal rede ut hvilken strategi vi skal tilnærme oss for rekrutteringen av en ny direktør. Der er det blant annet musikrerepresentanter fra styret, så vi vil få et ord med i laget, avsluttar Pettersen.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev