Fiolin

Tilskudd til musikkensembler 2008

Fristen for innsendelse av søknad om tilskudd til musikkensembler for 2008 er endret til 1. juni 2007. Tidligere år har søknadsfristen vært 1. september. Det vil derfor i inneværende år være anledning til å ettersende søknadsopplysninger frem til 1. september, melder Norsk kulturåd. Informasjon om ordningen, søkerveiledning og søknadsskjema finner du nærmere beskrevet her.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Norsk kulturråd opplyser videre at det for inneværende år være anledning til å ettersende søknadsopplysninger frem til 1. september. Svar på søknaden vil som tidligere år foreligge ved årsskiftet i etterkant av Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2008.

Formål med støtten

Støtten til musikkensembler har som formål å styrke musikkensemblene og deres mulighet til å skape og formidle musikkproduksjoner på høyt nivå. Tilskuddene har også som formål å styrke musikkensemblenes kunstneriske identitet og utviklingsmuligheter.

Kulturrådet vil legge vekt på gruppens kunstneriske utvikling, kontinuitet, størrelse og virksomhetsnivå, og at ensemblene har ulike måter å skape og utøve musikk på. Kulturrådet ønsker å konsentrere midlene slik at de ikke fordeles på et for stort antall ensembler, framfor å fordele mange små tilskudd.

Det kan søkes tilskudd for inntil tre år.

Krav til søknaden:

1. Søknadsskjema, ferdig utfylt

2. Prosjektbeskrivelse med presentasjon av ensemblet: kunstnerisk begrunnet beskrivelse av virksomheten, samt virksomhetsplan. Denne skal inneholde plan for forproduksjoner, plan for fastsatte og forventete konserter og turneer, innspillinger/utgivelser, eventuelle bestillingsverk, plan for promotering, markedsføring og nettverksbygging, og kort statusbeskrivelse av virksomheten i inneværende år.

3. Lydvedlegg på CD

4. Budsjett og finansieringsplan.

Budsjettet skal inneholde ensemblets samlete bekreftete og forventete utgifter og inntekter for året/årene det søkes for.

Veiledende liste over poster i budsjettet:

* konserthonorarer til medlemmer av ensemblet
* honorarer for innstudering/øving/preproduksjon/materialutvikling
* leie øvingslokale/studio
* reise- og turnéutgifter
* tekniske utgifter til egen konsertproduksjon (lys, lyd, utstyr, framføringsarena)
* produsent/management
* promotering/markedsføring
* administrative kostnader
* Inntekter:
* honorar fra arrangør/oppdragsgiver
* billettinntekter
* tilskudd fra Norsk kulturråd
* tilskudd fra andre offentlige organer (tilskuddsordninger/fond)
* sponsorinntekter

Søknaden skal sendes Norsk kulturråd, Postboks 101 Sentrum, 0102 Oslo innen 1. juni. Søknad/vedlegg skal ikke stiftes sammen. Søknad som mangler vedlegg kan gis avslag på formelt grunnlag.

Ytterligere informasjon om ordningen, søkerveiledning og søknadsskjema finnes på denne lenken.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev