Norsk kulturråd (logo)

Kuratorstøtte – kunst og ny teknologi

Norsk kulturråd ønsker å styrke den uavhengige kurator- og produsentrollen på området kunst og ny teknologi. Våren 2002 utlyste Kulturrådet midler til kuratorstyrte prosjekter, som bl.a. skulle styrke kuratorkompetansen og utvikle de konseptuelle og innholdsmessige aspektene ved utstillingsprosjekter på området kunst og ny teknologi. Denne prøveordningen videreføres i 2003 med de samme målsettingene, der støtten fordeles over to faser.

Kalender

Konsert: Palette

20/06/2024 Kl. 19:30, Døren (og baren) åpner kl. 18:30

Oslo

The Handover // Becco

20/06/2024 Kl. 20

Oslo

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Utlysing av midler til forprosjektering og gjennomføring av utstillingsprosjekter

Norsk kulturråd ønsker å styrke den uavhengige kurator- og produsentrollen på området kunst og ny teknologi. Det er i dag relativt få kuratorer på den norske kunstscenen som har mye erfaring med utstillinger og andre kunstbegivenheter innenfor dette feltet. Det har også vist seg vanskelig å realisere større prosjekter utenfor de etablerte institusjonene. Norsk kulturråd utlyste våren 2002 midler til kuratorstyrte prosjekter. Målsettingen med denne prøveordningen var primært å styrke kuratorkompetansen og utvikle de konseptuelle og innholdsmessige aspektene ved utstillingsprosjekter på området kunst og ny teknologi. Andre mål var å bidra til at kostnadskrevende prosjekter kan realiseres utenfor de etablerte institusjonene, og å oppmuntre det tverrkunstneriske aspektet.

Denne prøveordningen videreføres i 2003 med de samme målsettingene, men ordningen endres slik at tildeling av støtte skjer i to faser:

I fase 1 kan det søkes om støtte til forprosjektering/utvikling av utstillingskonsepter. Støtten vil være på kr 50 000 og tildeles maksimalt tre søkere. Tildelingen i fase 1 skal gi økonomisk grunnlag for utarbeidelse av søknad om støtte til fase 2, gjennomføring av prosjektet. Søkere som får støtte i fase 1, må derfor forplikte seg til å delta i fase 2.

I fase 2 vil søknadene som er utviklet med støtte i fase 1, bli vurdert for tildeling av støtte til gjennomføring. Samlet beløp for tildeling i fase 2 er kr 500 000. Norsk kulturråd vil stå fritt til å vurdere om støtte skal gis og hvordan den skal fordeles.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for fase 1 er 1. februar 2003.

Søknadsfrist for fase 2 er 1. september 2003.

Krav til søknaden i fase 1:

* Prosjektet skal være kuratorstyrt, og samarbeidet mellom kurator og kunstner(e) skal stå sentralt i prosjektet.
* Søknaden skal beskrive kuratorens overordnede idé, og skal gi fyldig begrunnelse for sammenhengen mellom valg av kunstnere/verk og idéen bak prosjektet.
* Konseptet bør inneholde produksjon av ny kunst.
* CV for kunstfaglig involverte skal følge med.

Det gis ikke støtte til videreutvikling eller gjennomføring av prosjekter som er påbegynt eller som har vært gjennomført i en tidligere versjon. Det gis heller ikke støtte til konsepter/prosjekter som det tidligere er søkt støtte til.

Krav til søknaden i fase 2:

* Bare søkere som er tildelt støtte i fase 1, kan søke i fase 2.
* Søknaden skal videreutvikle og konkretisere utstillingskonseptet og det teoretiske grunnlaget for prosjektet. Det skal gis grundig beskrivelse av produksjonsplan, kuratorens rolle i produksjonsprosessen og samarbeidet mellom kuratoren, de involverte kunstnerne og visningsstedet.
* Søknaden skal gi spesifiserte opplysninger om de kunstnere/verk som er valgt ut.
* Søknaden skal inneholde budsjett og finansieringsplan, fremdriftsplan for prosjektet og avklarte opplysninger om tidspunkt og visningssted. Med visningssted menes ikke nødvendigvis et «konvensjonelt» galleri/museum/kunstsenter.
* Prosjektets første visning må finne sted i Norge.

Nærmere opplysninger fås i Norsk kulturråd, Grev Wedels pl. 1, 0151 Oslo, tlf. 22 47 83 30. Kontaktperson er Ragnfrid Stokke, e-post: ragnfrid.stokke@kulturrad.dep.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.