Skjermbilde av helseminister Bent Høie fra dagens pressekonferanse om koronasituasjonen

Delte oppfattingar om forslag

Medan Norges Korforbund støttar Kulturrådet sitt forslag til korsatsing, er Norsk teater- og orkesterforening og Musikernes Fellesorganisasjon skeptiske til om modellen er gjennomførbar.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Arnfinn Bjerkestrand [link id=66226 title=»etterlyser»] ein felles innsats i miljøet for å få styrka satsinga på profesjonalisering av korfeltet.
Trond Okkelmo, spesialrådgjevar i Norsk teater- og orkesterforening, meiner det realistiske i første omgang er å satsa på etableringa av eitt profesjonelt ensemble.
— Kulturrådet har lagt opp til en omfattende og kostbar løsning. Det er flott om det finnes rom på statsbudsjettet til alt de foreslår, men dersom dette ikke er tilfellet må forslaget konsentreres. Da mener vi det er naturlig å satse på Det Norske Solistkor, som kan fylle rollen som det profesjonelle koret i Norge. Vi er svært forbauset over Kulturrådets forslag om å etablere et nytt regionalt kor i Oslo ved siden av Solistkoret. Aktuelle samarbeidspartnere som Norsk Barokkorkester, Oslo-Filharmonien, Ultima, Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester og Oslo Kirkemusikkfestival har sendt sitt innspill til Kulturrådet om at de gir sin støtte til Solistkoret, og vi stiller oss undrende til at Kulturrådet ikke har tatt hensyn til dette.
— I den regionale løysinga er det føreslått at kora er tilknytt sentrale eksisterande institusjonar? Korleis stiller orkestra seg til forslaget?
— Vi ser at det er bruk for kor tilknyttet institusjonene, særlig der hvor man har opera. Men jeg ser ikke umiddelbart den økonomisk-administrative fordelen. Man må jo likevel ansette eller definere stillingsbrøker for folk som skal holde på med korvirksomhet, og jeg vet ikke om orkestrene har noe ønske om dette. Korene må jo også leve et selvstendig liv, frigjort fra institusjonen. Vi mener dessuten at Solistkoret, med profesjonelle betingelser, vil kunne gjennomføre samarbeid i et bredt geografisk område, seier Okkelmo.
Eitt ensemble vil gje størst ringverknad
Heller ikkje Bengt Norbakken, nestleiar i Musikernes Fellesorganisasjon, er udelt optimistisk med tanke på gjennomføringsevna. MFO var mellom få organisasjonar som [link id=65971 title=»reagerte»] på Kulturrådets forslag då det kom – og [link id=65992 title=»fekk svar «]frå Kulturrådet på innlegget sitt.
— Har svaret endra MFO si haldning til Kulturrådets forslag til vidare satsing på profesjonalisering av kor?
— Vi har tatt tilbakemeldingene på innspillet til etterretning, men står fast ved at man først bør satse på det ene profesjonelle koret. Vi ser at det er et potensiale for å utvikle regionale kor, men samtidig er det mye som er uavklart med hensyn til økonomi. Kulturrådets forslag vil koste svært mye og vi mener det i første omgang er viktigere å konsentrere ressursene og sikte mot det ypperste profesjonelle nivået som kan tenktes. Vi mener det nå er viktig å få fram et ensemble som kan representere norsk korsang nasjonalt og internasjonalt og hvor arbeidsbetingelsene for sangerne blir de samme som for orkestermusikerne. Det er også en selvfølge at det skal foreligge en tariffavtale for de ansatte.
— Ser du Bjerkestrand si bekymring for at det ikkje vil skje noko dersom ikkje miljøet samlar seg?
— Jeg ser bekymringen. Miljøet spriker i mange retninger. Det finnes svært mange hensyn å ta, både når det kommer til økonomi og lokalisering. MFO er en fagforening for stort sett alle profesjonelle sangere i Norge, og har gitt vår innstilling som interesse- og tarifforganisasjon. Vi tror at det å satse på et profesjonelt ensemble først vil gi de positive ringvirkningene i kormiljøet.
Tid for satsing
Thomas Caplin, musikkfagleg rådgjevar i Norges Korforbund, meiner imidlertid at forslaget er fruktbart, og at særleg den regionale tilnærminga kan løysa tidlegare usemje.
— Korforbundet støtter fullt ut handlingsplanen, og er glade for at Bjerkestrand etterlyser engasjement fra vår side. Vi føler at vi har stått noe på sidelinjen i dette spørsmålet, men ønsker at Kulturrådet benytter seg av vår kompetanse på området.
— Vi mener at skissen om regionale kor er fornuftig, og tror at dette kan være en nøkkel til å få bukt med noe av friksjonen som har eksistert. Vi har tro på at de ulike miljøene kan føre til fruktbare samarbeid, også sammen med utdanningsinstitusjonene i de respektive regioner. Med denne modellen kan vi få til en foredling av profesjonelle kor som andre land ikke har.
— Bjerkestrand etterlyser ei meir tydeleg attendemelding frå heile miljøet. Kvifor har det vore såpass stille etter at forslaget vart presentert?
— Jeg mener at når miljøet ikke har reagert i større grad, er det en tillitserklæring; vi har i alle fall ikke sett behov for å gå i polemikk med Kulturrådet om dette. Dette er en tid for samling. Det er på tide at organisasjonene legger sine private kjepphester til side og går inn for at satsningen blir konkretisert.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev