Arbeiderpartiet_rose

Arbeiderpartiet: Åpner for lavere kunstnerskatt

Ballade setter søkelys på kommunevalget 2007: I forbindelse med det forestående valget har Ballade grillet fremtredende politikere i Oslo og Bergen med en del kulturelle spørsmål. Først ute er Arbeiderpartiet. – Det er ikke politikeres oppgave å prioritere ulike uttrykksformer innen musikk, eller annen kunst for den saks skyld, men det er en offentlig oppgave å sørge for at mangfold og bredde sikres ved offentlig støtte, mener Bergens ordførerkandidat Ruth Grung.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

1. Ønsker ditt parti økte bevilgninger til kultursektoren i kommunene? I så fall, vil dere øremerke disse midlene?

Oslo AP: I Oslo ønsker Arbeiderpartiet å bruke mer penger på musikk- og kulturskoler, bibliotek og rockefabrikker. Det vil koste noe penger. Men like viktig er det at vi vil at kommunen skal ha egen service for alle som vil arrangere noe i byen. Praktisk hjelp til tillatelser, installasjoner og annet nødvendig, skal gjøre det enkelt for ildsjeler og profesjonelle å bruke byen. Mye av kultursatsingen skjer også i bydelene i Oslo. Arbeiderpartiet har ikke tenkt å øremerke midler til kultur der, men en generell økning til bydelene vil gjøre det enklere å satse på kultur i fritidsklubber, eldresentre eller i granittutbrudd.

Bergen AP: AP i Bergen vil gå inn for at bevilgningene til kunst- og kultursektoren i kommunene økes. Partiet går ikke inn for en øremerking av disse midlene, men legger til grunn at kommunene selv tar ansvaret for økningen. Partiet går også inn for at de statlige midler til kulturformål desentraliseres slik at kulturtilbudet i størst mulig grad blir like godt over hele landet.

2. Støtteordninger:

a) Ser dere det som mest hensiktsmessig med sentrale eller desentraliserte (lokale) støttetiltak?

Oslo AP: Hvis det med sentrale støttetiltak menes byen, og lokale tiltak bydelene, så er det viktig å satse på begge deler. Byregjeringen har ansvar for finansieringen av svært mye av bredden i kulturlivet, mens bydelene har ansvar for kulturlivet i lokalmiljøene. Som hovedstad er jo Oslo svært heldig som også har mange nasjonale kulturinstitusjoner, som blir finansiert av staten. For å få et rikt kulturliv trengs både nasjonale og lokale støttetiltak.

Bergen AP: Det er viktig at det er høy kunstnerisk aktivitet over hele landet og at det utvikles et godt kulturtilbudet over hele landet. Norsk Kulturfond som støtter kunstnerisk aktivitet på faglige kriterier bør være nasjonalt, mens produksjon av kunst og kulturtilbud i størst mulig grad bør desentraliseres. Den Kulturelle Skolesekken som er fordelt over hele landet er et godt eksempel på en ordning som skaper aktivitet, tilbud og kompetanseutvikling over hele landet.

b) Bør musikere som tjener mye subsidiere musikere som tjener mindre gjennom kollektive ordninger?

Oslo AP: Oslo Arbeiderparti har ikke noen bestemt politikk på dette området.

Bergen AP: Nei. Samfunnet skal ikke drive fordelingspolitikk på det nivået. Musikere eller andre kunstnere som tjener godt bør beholde pengene selv, men selvfølgelig betale skatt på lik linje med andre. Det er det offentliges oppgave å sørge for et godt kunst og kulturtilbud.

3. Hvilke satsningsfelter innen musikken anser deres parti som viktig å fremelske og på hvilken måte? Hvor vil dere ta disse pengene fra?

Oslo AP: Arbeiderpartiet har lenge vært opptatt av å forbedre tilbudet i musikk- og kulturskolene. I dag er det lange køer for å få plass, og derfor ønsker vi at tilbudet skal utvides. Det er viktig å satse på rekruttering og spilleglede, og da er det viktigste for kommunen å satse på barna. Pengene må komme gjennom de ordinære budsjettene.

Bergen AP: Det er ikke politikeres oppgave å prioritere ulike uttrykksformer innen musikk, eller annen kunst for den saks skyld, men det er en offentlig oppgave å sørge for at mangfold og bredde sikres ved offentlig støtte. Pengene skal tas fra offentlige budsjett på lik linje med andre offentlige oppgaver.

4. Hva mener dere vil være det mest effektive tiltaket for å øke forbruket av norsk musikk i Norge og internasjonalt?

Oslo AP: Det mest effektive tiltaket for å øke fokuset er jo å ha bra musikk, og at det er mange arenaer hvor musikken kan vises frem. Mela-, Norwegian Wood- og Øya-festivalene er glimrende visningssteder, i tillegg til større og mindre scener som Sentrum Scene og Parkteateret. Å sikre god rekruttering er viktig i den forbindelse. Dessuten må kommunen bli bedre på å ta vare på kultur for smalere grupper, slik at det blir et mangfold i kulturtilbudet.

Bergen AP: Først og fremst legge til rette for mangfold og kvalitet i musikklivet. Kunstnere og kulturarbeidere bør kunne søke offentlig støtte til informasjon og distribusjon. Vi bør styrke ordningene for internasjonalt samarbeid på alle kunstfelt, og sørge for høy synlighet av norsk kunst i utlandet. Musikkinformasjonssenteret er et viktig tiltak i denne sammenheng.

5. Hva mener deres parti vil være det mest effektive tiltaket for å stimulere norsk musikk: Senkede skatter for utøvere og komponister, utvidede støtteordninger for de samme gruppene, eller andre grep?

Oslo AP: I Oslo er det viktig å ha gode vilkår for kunstnere og musikere, og at kommunen er åpen for alle som har noe å formidle. Hjelp til å komme gjennom byråkratiet og flere øvingslokaler gjør at flere kan prøve seg. Dessuten må byen ta vare på de spennende miljøene som finnes, og skape nye som i Schous-kvartalet.

Bergen AP: Senkede skatter for kunstnere er et tiltak som absolutt kan utredes. Ellers er støtteordninger og utvikling av relevant infrastruktur som øvingsrom og instrumentstøtte viktig for å hjelpe frem unge talenter. Det er også viktig det som skjer nå med styrking av de estetiske fag i grunnskolen gjennom bl.a. Den Kulturelle Skolesekken og de kommunale kulturskoler. De kommunale musikkskoler har hatt stor betydning for kvaliteten og mangfoldet i norsk musikkliv.

6. Bør musikere, på samme måte som idrettsutøvere, i større grad alliere seg med aktører innen næringslivet?

Oslo AP: Det må være opp til musikerne å bestemme selv. Kommunen bør være god på å skape nettverk, støtte opp under enkeltarrangementer og ha et godt grunntilbud.

Bergen AP: Det er ingenting i veien for at kunstnere inngår samarbeid med næringslivet, men det bør skje på den enkeltes kunstner eller kunstinstitusjons premisser, og ikke bli et alternativ til offentlig ansvar og innsats. Både næringslivet og kulturlivet kan ha mye igjen for å samhandle.

7. Det er brukt omlag fire milliarder til å bygge et nytt operahus i Oslo. Er det aktuelt for deres parti å bruke fire milliarder til en tilsvarende storstue for en annen musikkform? I så fall hvilken?

Oslo AP: Nå skal det bygges et nytt kulturkvartal i gamle Schous bryggerier i Oslo. Selv om det ikke er samme prislapp som et operabygg, er det absolutt en stor satsing fra kommunens og statens side, og det vil være viktig for utvikling av hele området. Dette prosjektet vil vi følge opp hvis vi vinner byrådsmakten i byen.

Bergen AP: Det bygges konserthus og kulturhus over hele landet som aldri før. Dette vil gi muligheter for alle former for musikk, og gi et bedre tilbud til befolkningen. Dette vil Arbeiderpartiet støtte og følge opp videre. Også innen alle former for infrastruktur og aktivitet i kultursektoren ønsker arbeiderpartiet en desentralisert satsning. I denne forbindelse må en se hele musikklivet i sammenheng, denne satsningen kommer alle musikkformer til gode. I tillegg kommer nytt senter for folkemusikk, regionale jazzsenter, rockesentre og et mangfold av festivaler hvorav mange spesialiserte.

8. Hvor mye anser deres parti som det nødvendig å øke skattene for å nå partiets mål på kulturfeltet?

Oslo AP: I Oslo har vi kun mulighet til å innføre eiendomsskatt, og det har vi programfestet at vi ikke skal gjøre. Vi mener det ikke er nødvendig å øke skattene i Oslo for å nå våre mål på kulturfeltet.

Bergen AP: Det er bred enighet i Norge om at det offentlige har ansvar for et bredt og desentralisert kunst- og kulturliv. Denne sektoren tar i dag en relativt liten del av felleskostnadene. Vi ser det ikke som relevant å øke skattene spesifikt for å styrke kulturlivet, men for å sørge for et godt og velfungerende samfunn hvor fellesskapet tar ansvar. Arbeiderpartiet står nå for den mest dramatiske økning av støtte til kunst- og kulturlivet gjennom tidene i form av Kulturløftet. Det er intensjonen at kulturbudsjettet skal opp på én prosent av statsbudsjettet. Dette er en ambisjon som arbeiderpartiet også lokalt vil følge opp. Det blir mange kommunale og fylkeskommunale kulturløft i tiden som kommer.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev