Arne Nordheim (Foto: Lisbeth Risnes)

Åndsverkloven: Massive protester før lørdagens møte

I morgen skal Stortinget etter planen vedta forslaget til ny åndsverklov. Loven har møtt massiv motstand hos kulturfolket – en mostand som i dag topper seg med en helsides annonse som BONO, Kopinor, TONO og Norwaco har rykket inn i landets største aviser, på vegne av et samlet organisasjonsliv på rettighetsfeltet. Arne Nordheim, Anne Grete Preus, Tove Nilsen og Morten Krogvold er frontfigurene for oppropet. – Stortinget må ikke frata meg retten til mine egne musikkverk, sier Nordheim. Et samlet kultur-Norge krever nå at behandlingen av forslaget til endringer i loven om nødvendig må utsettes.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Den helsides annonsen, som i dag er rykket inn i en rekke av landets aviser, bærer overskriften «Til Stortinget: Stopp tyveri av åndsverk!»

I teksten heter det: «Stortinget skal behandle regjeringens forslag om endringer i åndverkloven. Kulturkomiteens flertall (AP, SV, Sp og Frp) avviker i sin innstilling på flere sentrale punkt fra forslaget. Avvikene rokker ved rettighetshavernes adgang til å bestemme over utnyttelsen av egne verk og til å få vederlag for egen innsats.»

Oppropet er rykket inn av rettighetshavernes organisasjoner, BONO, Kopinor, TONO og Norwaco.

I sin helhet lyder annonseteksten slik:

Åndsverkloven må legge til rette for at rettighetshaverne kan utnytte mulighetene i ny informasjonsteknologi

Flertallet i komiteen vil at Stortinget skal fastslå at når åndsverk lovlig er lagt ut på Internett, er det gitt et stilltiende samtykke fra rettighetshaverne om andres ikke-kommersielle bruk (bl.a. offentlig administrasjon, skoler, universiteter, bibliotek osv.) – uten at det gjøres avhengig av samtykke og/eller betaling. Dette fratar rettighetshaverne ethvert fornuftig forhandlingsgrunnlag, og vil sterkt begrense deres muligheter for – og vilje til – å bruke Internett o.l.

Norsk lov må ikke gi norske rettighetshavere dårligere vilkår enn lovgivningen i andre nordiske eller europeiske land

Hvis flertallets syn blir stående, vil vi få en helt annen rettstilstand i Norge enn i Norden for øvrig og ellers i Europa. Selv om det ikke foreslås endringer i lovteksten, vil dette bringe Norge i konflikt med internasjonale konvensjoner og direktiver.

Loven må gjenopprette balansen mellom opphavsmenn og brukere

Informasjonsteknologien har medført omfattende utnyttelse av åndsverk på og fra Internett, i intranett, ekstranett, og ved andre former for kopiering og bruk, uten samtykke fra og vederlag til skribenter, komponister, billedkunstnere, fotografer, musikere, skuespillere, dansere, koreografer m.fl. Flertallets syn vil svekke skapende menneskers mulighet til å bestemme over egen innsats.

Det grunnleggende prinsipp i opphavsretten er at den skapende eller utøvende kunstner gjennom avtale eller samtykke skal kunne styre utnyttelsen av egne åndsverk eller prestasjoner.

Informasjonsteknologien åpner for nye muligheter til å utnytte innhold: Tekst, bilder, musikk eller film. Rettighetshavere må få adgang til å utnytte disse mulighetene. Det forutsetter at åndsverkloven gir dem en plattform til å etablere avtaler om utnyttelsen,noe som fremmer nyskaping av åndsverk. Skapende mennesker må fortsatt sikres rett til vederlag for
egen innsats – ikke minst innen offentlig sektor som er forpliktet av prinsippet om «vederlag for bruk».

Åndsverkloven skal gjøre det mulig for opphavsmenn og andre rettighetshavere selv å bestemme over utnyttelsen av egne verk. Samtidig skal alle sikres tilgang til verkene som er del av vår felles kultur. Denne balansen mellom rettighetshavere og brukere er forrykket av den teknologiske utviklingen. Regjeringens forslag til revisjon av åndsverkloven bidrar til å gjenopprette balansen. Flertallsinnstillingen går i motsatt retning.

Norske rettighetshavere har etablert forvaltningsorganisasjoner slik at deres rettigheter kan forvaltes kollektivt når det er nødvendig. Brukerne sikres rimelig, enkel og effektiv tilgang til deres verk og arbeider.

Norsk opphavsrett har tradisjonelt vært avstemt med retten i de andre nordiske land. Flertallets innstilling fører norsk rett bort fra nordisk rettsenhet og reiser tvil om Norges vilje og evne til å etterleve internasjonale forpliktelser. Vern om opphavsretten fremmer skapende og utøvende virksomhet!

Oppropet avsluttes med følgende to hovedkrav: «Odelstinget må sikre en balansert åndsverklov i samsvar med internasjonale traktater og gjeldende direktiv» og «Om nødvendig må behandlingen av forslaget til endringer i loven utsettes!»

Mye av striden har stått om retten skolene og offentlig sektor nå gis til å ta i bruk norske åndsverk, «uten at det gjøres avhengig av samtykke og/eller betaling», som det heter i innstillingen fra AP, FrP, SV og Sp.
Anne Grete Preus sier dette slik i annonseteksten: – Mine sanger kan kopieres til fri bruk i familien, men ikke gratis på alle kommunale hjemmesider.

Samtidig som BONO, TONO, Norwaco og Kopinor har tatt initiativ til dette felles oppropet, der et samlet kulturliv går kraftig til rette med Kulturkomiteens flertall, har det også vært en rekke protester og aksjoner hele uken. Ballade kunne i går melde at FONO-leder Jan Paulsen oppfordret sine medlemmer om å boikotte neste ukes hundreårsmarkering – og denne nyheten har i dag blitt tatt videre av en rekke medier.

— Jeg tror det er noe av det som vil merkes mest og det som vil svi mest i forhold til våre myndigheter, politikere og andre som har tenkt å bruke hundreårsmarkeringen til å slå seg på brystet og vise hvor flinke de har vært igjennom hundre år. Vi har nå en god anledning til å fortelle at vi som driver med kultur i Norge, ikke er fornøyd, sier Paulsen til NRK i dag.

Saken var også gjenstand for en opphetet debatt i RedaksjonEN i NRK torsdag kveld, der bl.a. statssekretær Øyvind Slettholm møtte APs Trond Giske og FrPs Ulf Erik Knutsen til debatt om de omstridte sidene av Kulturkomiteens fremstilling, med Bjørn Eidvåg og Elling Borgersrud fra Gatas Parlament som representanter fra artist-Norge.

Bakdagens opprop finner vi alle landets tunge kultur- og rettighetsinstitusjoner: Den Norske Fagpresses Forening, Den Norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, FONO, Forbundet Frie Fotografer, GRAFILL (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), GRAMART, IFPI Norge, Mediebedriftenes Landsforening, Musikernes Fellesorganisasjon, NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening), Norsk Artistforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Filmforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Ukepresse, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske film- og tv-produsenters forening, Norske Filmregissører, Norske Kunsthåndverkere, Norske Scenografer og Ny Musikks Komponistgruppe.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev