Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren 2020 (Foto: Marta Anna Løvberg)

– Kulturrådet uten nok kunnskap om feltet vårt

Ei ny koronakrisepakke er på vei – i høringa sier store grupper i kulturnæringene at Kulturrådet utviser tilfeldig og mangelfullt skjønn når de tildeler støttepengene.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Interessegrupper i kulturlivet ber kultur- og likestillingsministeren begrense Kulturrådets skjønnsvurderinger i den såkalte stimuleringsordninga. Lang saksbehandling før jul og uklare forskrifter får dem til å reagere på regjeringas ordlyd i forslaget til videre krisestøtte. Det står å lese i innspill til Kulturdepartementet fra arbeidsgiverne innen kultur og uteliv i Virke, arrangørene i Norske Konsertarrangører (NKA), arbeidstakerne i Creo – og fra managerne og bookingagentene i NEMAA.
Sistnevnte har Joël Schwalenstöcker som styreleder:
– Det virker ikke som om Kulturrådet har innsikt i sentrale bransjestandarder, budsjetter og pengestrømmer i feltet, sier Schwalenschtöcker til Ballade.no.

Kulturrådet ble tildelt forvaltningsansvaret for de kulturspesifikke koronakrisepakkene underveis i fjor, da stengte saler rammet kultursektoren hardt i pandemien.

Det siste de trenger er enda flere skjønnsvurderinger å foreta.

Managerne: – Sen saksgang og for lite kunnskap
Høringsgruppene trekker særlig fram en ny vurdering om sannsynlighet for avlysning som Kulturrådet blir bedt om å vurdere, i tillegg til kulturpolitiske mål. Schwalenstöcker understreker at det ikke er Kulturrådet de vil rette skytset mot.
– Dette er en kritikk av Kulturdepartementet, når de gir Kulturrådet en last som de har vist seg å ikke være rusta for. Forskjellige søkere får avvikende svar når hverken saksbehandlere i Kulturrådet eller vi skjønner hva KUD har ment med detaljer i hva som etterspørres. Det siste de trenger er enda flere skjønnsvurderinger å foreta. NEMAA skriver i innspillet sitt at de «legger merke til at det gis ytterligere skjønnsmessige ansvar i vurderingen av søknadene til Norsk kulturråd. Dette stiller vi oss skeptiske til i lys av både den sene saksgangen man har opplevd i høst, kombinert med at det nå er tydelig at Kulturrådet jevnt over ikke besitter nok kunnskap om feltet generelt.»

Også Virke, NKA og Creo skriver i sin felles uttalelse «at det i denne runden gis ytterligere skjønnsmessige ansvar i vurderingen av søknadene til Norsk Kulturråd. Dette stiller vi oss svært skeptiske til, både i lys av den sene saksgangen vi opplevde i fjor høst, og basert på vår oppfatning av at Kulturrådet jevnt over ikke besitter nok kunnskap om feltet.»

Osloscenen Rockefeller/Sentrum Scene/John Dee ber om at forskriften ikke går så langt som foreslått i saksbehandlernes skjønn: «Saksbehandler i Kulturrådet bør ikke ha rom for synsing om hvorvidt smittevernsituasjonen blir bedre eller dårligere.»

Schwalenstöcker ønsker seg «mer sjablongmessige og enkle retningslinjer» for å rydde vekk usikkerheten i sin kriseramma bransje.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja skriver i epost til Ballade at han regner med å ha ordninga klar i løpet av få dager.
– Hvor bekymra blir du over å høre at Kulturrådet i følge høringsinstansene ikke skal besitte nok kunnskap om feltet?
– Kulturrådet har behandlet flere tusen søknader om kompensasjon og stimulering siden korona-ordningene ble opprettet i henholdsvis april og oktober i fjor. Kulturrådet har god oversikt og kjennskap til sektoren, og i stimuleringsordningen samarbeider de også med Norsk Filminstitutt om søknadsbehandlingen, svarer Abid Raja til Ballade.
– Vi er kjent med at mange aktører i kultursektoren er opptatt av blant annet forutsigbarhet og tempo i saksbehandlingen. Departementet vil ivareta disse innspillene ved å be Kulturrådet være tydeligere i sin veiledning om ordningen.

Det er altså særlig Kulturrådets oppgave om å vurdere risiko knytta til smitteutbredelse mange reagerer på.
– Dette skaper bare usikkerhet. Hvordan kan en saksbehandler i Kulturrådet sitte på dette ansvaret når KUD ikke en gang kan vite sånt! sier Joël Schwalenstöcker.
– Men det er nok en utbredt oppfatning at de som forvalter må ha en viss kontroll, og få rammer for begrensning når de deler ut fellesskapets penger. Du argumenterer jo for mindre kontroll?
– De må ikke la de promillene som prøver å utnytte ordninga legge føringer for å få til utveier for å avslå. Bransjen må gis tillit – fordi kulturbransjen tar en veldig stor byrde på vegne av fellesskapet, svarer Schwalenstöcker.

Hans organisasjon for dem som representerer artister ber også om at et tak på inntektene knytta til hver produksjon fjernes, fordi de mener det er formulert uklart hvem det gjelder for. Kulturrådet sier til Ballade at de har bedt om presiseringer av dette.

Kulturpolitiske mål
I stimuleringsordninga skal Norsk kulturråd – slik det er foreslått – fastsette tilskudd etter en helhetsvurdering. I vurderingen skal det legges vekt på formålet med tilskuddsordningen, med særlig vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk, og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Det skal også legges vekt på om søkeren har brutt vilkårene for en tidligere tildeling etter forskriften, og om planene for arrangementet fremstår som urealistiske sett i lys av blant annet smittevernsituasjonen.

– Kulturrådet forholder seg til den endelige forskriften når det gjelder forvaltningen av disse ordningene, og i de tilfeller der det er rom for tolkning eller skjønn vil vi avklare med KUD på hvilken måte forskriften skal forstås og forvaltes. Det skriver kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet i en epost til Ballade.
– Vi har bedt om at føringer eller ønsker rundt tolkningen av forskriften blir gjort tydelige fra departementet i form av retningslinjer eller faktaark. Vi ber for eksempel om at det gjøres tydelig hvem som kan få tilskudd og hva som kan regnes som et kulturarrangement. Når dette er klart tror vi det vil være både tydelig og transparent hvordan vurderingene foregår, beskriver Hansen.
– Det er riktig at vi hadde noen kapasitetsproblemer i starten av behandlingen av stimuleringsordningen, men dette ble raskt rettet opp, og på det meste fattet vi godt over 100 vedtak daglig. Rundt en tredjedel av våre ansatte er nå involvert i koronaordningene, sier Hansen.

Creo, Virke og NKA skriver i sitt innspill at de er grunnleggende positive til denne fortsettelsen av krisepakka – men at det er vanskelig å vurdere den uten å vite hvordan annen kompensasjon blir utforma for halvåret som nå er i gang. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja tar i dag i mot generelle innspill fra kulturbransjene om hvordan de kan planlegge for åpning etter pandemi.

Regjeringa har satt av 1 065 millioner kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren i perioden første halvår av 2021. Noe vil gis som stimulering gjennom etablerte ordninger, og deler av bevilgninga vil gå til kompensasjon, skriver Kulturdepartementet.
– Jeg vet at kultursektoren fremdeles befinner seg i en svært vanskelig situasjon, og jeg vil fortsette med å hjelpe både gjennom stimulering og kompensasjon. Det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse, sa kultur- og likestillingsminister Raja da han lanserte ordninga i forrige uke.

Stimuleringsordninga er regjeringa – og kulturminister Abid Raja – sin krisestøtte som skal stimulere til aktivitet og produksjoner, og hjelpe kulturaktører gjennom den pågående koronakrisen. Ordninga som nå snart er klar vil gjelde for perioden 1. januar til 30. juni 2021. Kulturrådet forvalter støtten, etter å ha delt ut både kompensasjonsmidler og stimuleringsmidler i fjor. Den nye støtteordninga har ramme på noe over en milliard kroner.

Samtidig videreføres kompensasjonsordninga og en del andre midlertidige støtteordninger for kulturlivet.

Kulturrådet har bedt om presiseringer av § 1, 3 og 4 i forskriften.

§3 sier blant annet: Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019.

§4 beskriver vurderingene som Kulturrådet skal legge til grunn med blant annet følgende:
Norsk kulturråd fastsetter et tilskuddsvedtak etter en helhetsvurdering. I vurderingen skal det legges vekt på formålet med tilskuddsordningen, med særlig vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk, og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Det skal også legges vekt på om søkeren har brutt vilkårene for en tidligere tildeling etter forskriften, og om planene for arrangementet fremstår som urealistiske sett i lys av blant annet smittevernsituasjonen.

Hele forslaget for ny versjon av stimuleringsordninga her.

Alle høringsuttalelsene er å finne her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.