Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

Norsk jazzforum svarer utredningsgruppen

Harald Devold, styreleder i Norsk jazzforum, gir her et tilsvar til kritikken framført av utredningsgruppen bak ”Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare”. Devold innleder sitt svar slik: – Etablering av en støtteordning for fem store jazzensembler har vært blant Norsk jazzforums tre prioriterte saker de siste årene. Styret i Norsk jazzforum finner det sterkt beklagelig at deler av utredningsgruppa uttrykker manglende tillit til organisasjonens styre i denne saken. Det har vært en løpende dialog med deler av utredningsgruppen for å oppklare uklarheter i saksgangen. Devold går gjennom saksgangen og skriver videre at det ble gjort enkelte endringer i utredningen: – Tilstede var tre representanter for styret i Norsk jazzforum, inkludert to musikerrepresentanter fra utredningsgruppen.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Harald Devold

Det politiske arbeidet med etableringen av en støtteordning for fem store jazzensembler har høy prioritet, og det jobbes kontinuerlig med de aktuelle sakene. Norsk jazzforum er tydelige i alle politiske fora at en satsning på større jazzensembler i tråd med landsmøtevedtaket er en viktig og god sak for den videre utvikling av norsk jazz.

Det presiseres at det er et mål å igangsette flere enn ett ensemble det første året – aller helst to i tillegg til Trondheim JazzOrkester (TJO). Dette ble fremmet overfor departementet i møte senest 1.juni. At Trøndelagsregionen også parallelt arbeider for å etablere TJO som knutepunktinstitusjon, endrer ikke Norsk jazzforums arbeid for støtteordningen.

Formell feil
I et møte 01. juli 2004 ble det gjort enkelte endringer i utredningen «Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare». Tilstede var tre representanter for styret i Norsk jazzforum, inkludert to musikerrepresentanter fra utredningsgruppen. Endringene foretatt i dette møtet ble senere gjennomgått og vedtatt i Norsk jazzforums styre 02. juli 2004.

I brev mottatt 05.april 2006 vedrørende Norsk jazzforums utredning om store jazzensembler, har styret i Norsk jazzforum blitt oppmerksom på at det skjedde en feil i protokollgodkjennelsen av sak S-SAK 12/04 fra styremøtet i Kongsberg 02.07.2004.

Den formelle feilen består i at endringene i det opprinnelige dokumentet framlagt av utredningsgruppen ikke er protokollført. Utredningen ligger med noen justeringer til grunn for styrets vedtak i saken. Disse justeringene ble ved en inkurie ikke protokollført og vedlagt dokumentet, men ført direkte inn i dokumentet. Styret i Norsk jazzforum har overfor de involverte beklaget dette i brev.

— Landsmøtet står fritt til å fremme benkeforslag
I brev datert 02.06.2006 til utredningsgruppen, har Norsk jazzforum gjort rede for konkrete tiltak for å rette opp feilen i saksgangen; «Styret i Norsk jazzforum vil nå korrigere protokollfeilen i utredningens innledning slik at styrets justeringer kommer tydelig frem i det vedtatte dokumentet, og slik at utredningsgruppen ikke framstår som ansvarlige for det endelige vedtaket.»

Deler av utredningsgruppen er også kritiske til benkeforslaget under landsmøtet 2005 og landsmøtets behandling av dette. Benkeforslaget kom da Norsk jazzforums Handlingsplan pkt. 8 ble behandlet, og utredningen var gjennom pkt. 8 allerede på dagsorden.

Styret i Norsk jazzforum ønsker derfor å presiserer at landsmøtet står fritt til å fremme benkeforslag, og at organisasjonens styre og administrasjon alltid må forholde seg til landsmøtets vedtak.

— Fikk informasjon
Norsk jazzforums medlemmer, og derav landsmøtedeltakere, fikk informasjon om utredningen da den ble offentliggjort allerede i juli 2004. Informasjon gikk ut gjennom flere medlemsskriv, NJFs nettside, samt omtalt i sin helhet i ulike medier. Utredningen har vært tilgjengelig for nedlastning på NJFs nettsider siden juli 2004, samt lå fremme under hele landsmøtet i april 2005. Norsk jazzforum mener derfor landsmøte-deltakerne har hatt god tid til å gjennomgå utredningen i forkant.

I brev datert 3. juli 2006 skriver Norsk jazzforum;
«Etter grundig gjennomgang på sitt styremøte i Bergen i mai 2006, finner ikke styret i Norsk jazzforum grunn til å fremme denne saken på nytt på neste landsmøte da det ikke endrer realitetene i det videre arbeidet. Norsk jazzforums medlemmer står likevel fritt til å fremme saker senest to måneder før neste landsmøte. Vi oppfordrer også sterkt NJFs medlemmer til å delta ved landsmøtene.»

Denne oppfordringen står naturligvis fortsatt ved lag. Det er meget viktig at medlemmene engasjerer seg i organisasjonens arbeide og setter agendaen for de neste to årene.

Harald Devold
styreleder
Norsk jazzforum

Inlegget ble opprinnelig publisert på internettsidene til Norsk Jazzforum.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev