Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

– Norsk jazzforum på kollisjonskurs med sine egne medlemmer om store jazzensembler.

Deler av arbeidsgruppen som utarbeidet utredningen «Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare» i 2004, uttrykker mistillit til Norsk jazzforums behandling av utredningen. I dette innlegget skriver deler av arbeidsgruppen blant annet: – Den enstemmig avgitte utredningen ble endret av styret på vesentlige punkt uten at de øvrige medlemmene av utvalget ble orientert. Likevel ble utredningen offentliggjort med utvalgets navngitte medlemmer som avsender. Dette oppfattes som dokumentforfalskning.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Geir Lysne, Olav Dale, Anders Eriksson og Eirik Hegdal

Norge har flere store jazzensembler som gjør det svært godt internasjonalt, men som har langt fra de samme mulighetene som andre musikkensembler når det gjelder prosjektfinansiering. Allerede Kulturmeldingen av 2003 slo fast at dette burde gjøres noe med. På den bakgrunn var Norsk jazzforums (NJF) initiativ til en ny tilskuddsordning for store jazzensembler en svært positiv nyhet.

NJF opprettet i 2004 et eget utvalg som skulle utarbeide et forslag til ordning. To av utvalgets medlemmer (medregnet dagens styreleder Harald Devold) var medlemmer av NJFs styre. De øvrige 4 var utøvere, komponister og ressurspersoner med erfaring fra en rekke store ensembler som Bergen Big Band, Geir Lysne Listening Ensemble, Trondheim Jazzorkester og Norske Store.

Etter et halvt års arbeid avga utvalget et enstemmig forslag. Det er nå oppstått en situasjon der en majoritet av medlemmene i NJFs eget utredningsutvalg, og flere sentrale personer i landets ensemblemiljøer, ikke lenger har tillit til NJFs styre i sakens anledning.

Dette skyldes følgende:

* Den enstemmig avgitte utredningen ble endret av styret på vesentlige punkt uten at de øvrige medlemmene av utvalget ble orientert. Likevel ble utredningen offentliggjort med utvalgets navngitte medlemmer som avsender. Dette oppfattes som dokumentforfalskning.
* NJFs landsmøte fattet et direkte selvmotsigende vedtak om den nye tilskuddsordningen. Vi mener at årsaken til det motstridende vedtaket var at utredningens innhold ikke var gjort kjent for delegatene, og at et muntlig benkeforslag ble akseptert som beslutningsgrunnlag
* Landsmøtets vedtak innebærer at en innstillingsgruppe fra NJF skal behandle alle søknader om 4-årige tilskudd fra den nye ordningen, men vedtaket sier samtidig at Trondheim jazzorkester uansett skal prioriteres.
* NJFs utredning ble aldri sendt ut til delegatene ved landsmøtet, som skulle fatte vedtak om utredningen. Dette er i strid med vedtektenes pkt. 4.12. At styreleder i ettertid viser til at utredningen kunne lastes ned fra Internett har ingen betydning så lenge dette ikke ble tydelig klargjort i møteinnkallingen.

— Misbruk av medlemmers tid, krefter og kompetanse
Det var 100% enighet i utvalget om at det i kriteriene for tildeling skulle stå at ensemblene skal ha en fast besetning, at ensemblene skal ha en tydelig identitet og at det skal legges vekt på norsk deltakelse blant utøverne. Dette for å skille den nye ordningen fra kortsiktige prosjekter med for anledningen sammensatte band – som kan finansieres via eksisterende ordninger. Disse kriteriene ble fjernet uten vår kjennskap.

Styret for Norsk jazzforum kan selvsagt gjøre hva de vil med en utredning, men at våre konklusjoner og anbefalinger overprøves og offentliggjøres uten at styrets egen kompetansegruppe blir tatt med på råd oppleves som direkte nedlatende. Dette er misbruk av medlemmers tid, krefter og kompetanse.

At det forekommer benkeforslag på et landsmøte eller generalforsamling er ikke uvanlig. Men slike benkeforslag skal etter normal demokratisk praksis utgjøre et konkret alternativ til andre forslag som er lagt fram, og som det kan voteres over. En tilføyelse på noen få ord som går på tvers av innholdet i samme vedtak hører ingen steder hjemme. Vi har i brev og møter gjort NJFs styre oppmerksom på problemet og foreslått ny behandling av saken på neste landsmøte, men er blitt avvist.

Benkeforslag politisk markering?
Etter vårt første brev til NJF etter landsmøtevedtaket i 2005 fikk vi svaret at ”hovedplanene for store jazzensembler står ved lag. I tillegg kommer det nå at Norsk jazzforum støtter Trondheim Jazzorkester i målet om å få til en sterkere offentlig tilknytning, eller en fast/fastere støtteordning. Selv ser de for seg en knutepunktsordning. (60% stat / 40% region)”. Man kan på den bakgrunn få et inntrykk av at hensikten bak benkeforslaget på landsmøtet var en politisk markering for å fremme fast finansiering av Trondheim jazzorkester.

At regionale aktører jobber for fast finansiering av dette orkestret er selvsagt helt legitimt. Men når den nasjonale medlemsorganisasjonen Norsk jazzforum utreder, vedtar og offentliggjør sitt valg av løsning for store jazzensembler må man stå inne for sine egne konklusjoner. Formuleringene i NJFs vedtatte utredning ”Store Jazzensembler – dynamiske og forutsigbare” er klinkende klare: Finansiering av store jazzensembler bør skje gjennom tidsbegrensede prosjekttilskudd som skal fordeles av et innstillingsutvalg. Her må NJF være tydelig for å unngå at ulike saker og agendaer blandes sammen.

— Dette er ikke godt demokrati
Norsk jazzforum har påført seg selv en stor utfordring når man i tråd med sin egen utredning skal opprette et innstillingsutvalg som så skal instrueres av styret om hvilken innstilling som ønskes.

Dette er ikke godt demokrati.

Vi ønsker med dette innlegget å gjøre andre medlemmer av NJF oppmerksom på at de undertegnede sammen med en rekke andre sentrale utøvere og ressurspersoner i storbandmiljøene ikke lenger har tillit til styret for Norsk Jazzforum i denne saken.

Vi mener at benkeforslaget på landsmøtet 2005 kunne og burde ha vært avvist eller utsatt på formelt grunnlag. Vi mener også at man bør vente med å tildele eventuelle nye midler inntil saken kan tas opp til ny behandling på neste landsmøte våren 2007.

Vi har rådført oss aktivt med Musikernes fellesorganisasjon i denne saken, og vil takke MFO for innsatsen foreløpig.

Geir Lysne
Olav Dale
Anders Eriksson
Eirik Hegdal

Denne artikkelen kan leses i sin opprinnelige kontekst på hjemmesidene til Norsk Jazzforum.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev