Eldbjørg Raknes

Norsk Jazzforum: Om likestilling, jenter og jazz

NRK har denne uken slått opp at ingen kvinner så langt har blitt engasjert til å skrive musikk i Norsk jazzforums storbandprosjekt. – Jazz har en klar kjønnsarbeidsfordeling som er veldig tradisjonell, og som ikke har forandret seg på veldig mange år, mente kjønnsforsker Trine Annfeldt ved NTNU. Likestillingsdirektør Long Litt Woon fulgte opp med å kreve at «Norsk Jazzforum må ta likestillingsloven på alvor når de inviterer jazzkomponister til å skrive musikk». Her svarer Norsk jazzforum, som sier at de absolutt tar likestillingsloven på alvor, men at det først og fremst må være et høyt kunstnerisk nivå som gjelder.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Camilla Slaattun Brauer, Norsk jazzforum

NRK radio har de siste dagene fokusert på Norsk jazzforums storbandprosjekt og mangelen på bruk av kvinnelige komponister i dette.

Prosjektet går ut på å få skrevet mer musikk av norske jazzkomponister /-arrangører til bruk i ungdoms- og amatørstorband, og så langt i det 3-delte prosjektet har det ikke har vært engasjert kvinnelige komponister innen sjangeren.

Norsk jazzforum kan forsikre om at dette ikke er en bevisst utestenging, og at det slett ikke handler om at kvinner nektes å være med. Komponistene og arrangørene er valgt ut av et sjangerutvalg bestående av folk som er svært godt kjent med amatørstorbandene i Norge og som har hatt fokus på målsettingen med prosjektet. At Norsk jazzforum så langt har valgt å bestille komposisjoner/arrangement fra kun mannlige storbandkomponister er helt tilfeldig.

Prosjektleder Tone Germaine Martinsen er isolert sett enig med uttalelsen til Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon om at dette ikke er en bra statistikk. Likevel tror hun at når det 3-delte prosjektet er vel i havn (forhåpentligvis innen utgangen av 2005) vil kvinneandelen forspurte komponister stå i forhold til andelen aktive kvinnelige komponister generelt i Norge.

Norsk jazzforum arbeider hver dag med et klart fokus og en målsetting om å bedre vilkårene for norsk jazz uavhengig av kjønn. Per i dag er 12% av organisasjonens musikermedlemmer kvinner, og Norsk jazzforums fordeling av støttemidler og arbeidsinnsats er likt fordelt mellom kjønnene.

Norsk jazz er inne i en gullalder; vi har et svært aktivt og levende miljø, internasjonalt anerkjente musikere og er ledende innen europeisk jazz. Dessuten er kvinnene på frammarsj innen norsk jazz, noe som har kommet meget tydelig fram i mediene det siste året. I tillegg til de profilerte vokalistene er det et stadig økende antall kvinnelige instrumentalister.

Høyskolene rapporterer også om en betydelig økning i søknadsmassene og da særlig fra kvinner. Om få år vil vi få se en enda større andel nyutdannede kvinnelige jazzmusikere.

Ved Norsk jazzforum årlige sommerkurs for jazzmusikere er kvinneandelen blant deltagerne stigende, og i 2003 var den på 30%.

Hovedinntrykket er at kvinnelige norske jazzmusikerer gjør det svært bra for tiden, noe som hele jazz-Norge gleder seg over og som reflekteres i Norsk jazzforums daglige arbeid.

Norsk jazzforum tar absolutt likestillingsloven på alvor, men først og fremst er det et høyt kunstnerisk nivå som gjelder. Når Maria Kannegård Trio og Tingeling (som ledes av Eldbjørg Raknes) engasjeres til landsomfattende turneer for Norsk jazzforum, er det fordi de er svært dyktige musikere og ikke fordi de er kvinner!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.