Kulturløftet 2004

Støtter initiativet til nasjonal scene for folkemusikk og folkedans

Stortingets kulturkomité har nå avgitt sin innstilling til Kulturmeldingen, og støtter enstemmig initiativet til å få i gang en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans i Oslo-området. Komiteen mener videre at Førde Internasjonale Folkemusikkfestival må få status som knutepunktinstitusjon, og påpeker at folkedansen har særlig gode muligheter til å finne en plass i skolen, skriver Kvinten på nettsidene til Norsk Folkemusikk- og Danselag .

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av redaksjonen, Kvinten

Tirsdag la Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet frem «Kulturløftet» på Blå i Oslo, der de lovet en «ny og langt mer offensiv kulturpolitikk», og en økning av Kulturbudsjettet slik at det frem mot 2014 skulle utgjøre 1% av statsbudsjettet, eller økes med 1,3 milliarder kroner.

«Det store Kulturløftet» er Ap, SV og Sp sitt svar på Kulturmeldingen, og inneholder 15 hovedprioriteringer for kulturpolitikken de neset 10 årene. I tillegg til 1-prosenten lover disse partiene, om de kommer i posisjon, bla.;

— å vurdere innføring av kulturlov, med henvisning til slik lov man f.eks. her i Finland,
— bedre levekårene til kunstnerne bl.a. i forhold til trygd, sykepenger, dagpenger og pensjon,
— en sterk satsing på kulturskolene,
— og satse på norsk musikk, bl.a. ved å styrke innkjøpsordningen og opprette nasjonal scene folkemusikk og folkedans.

Under pressekonferansen på Blå takket partiene for alle konstruktive innspill i arbeidet, og Trond Giske mente innspillet «Samstemt» fra folkemusikk-, jazz- og rockorganisasjonene tok kaka:

— Vi kunne nesten klippe «Samstemt-pakka» rett inn i meldinga.

Det er meget gledelig at stortingskomiteen er enstemmig i svært mange saker i sin innstilling. Om folkekultur sier en enstemmig komité bl.a.:

«Komiteen viser til tidligere merknader vedrørende globaliseringen og nasjonalstatenes særlige ansvar for ivaretakelse av egen folkekulturkultur. Dette ansvaret hviler selvsagt også på Norge, noe som tilsier økt oppmerksomhet og en helhetlig politisk tilnærming til feltet. Komiteen mener med dette at det bør utarbeides en helhetlig strategi for videreføring av folkemusikken, folkedansen og det tradisjonsbårne håndverket, så som husflid og instrumentbygging.

Komiteen mener også det er viktig å styrke arkivfeltet, håndverksdokumentasjonen og den dokumentasjonen vi har i forhold til utøvende uttrykk som musikk og dans. Utgangspunktet er ikke en rent historisk tilnærming, men snarere en tilgjengeliggjøring av viktige kilder til bruk i en levende, kontinuerlig tradisjon.»

Om folkemusikk og folkedans spesielt sier komiteen videre at det er «behov for et betydelig økonomisk løft i årene som kommer. Komiteen mener den økte satsingen må følge flere parallelle linjer, og omfatte rekruttering, formidling, kompetanseheving og videre utvikling.

Komiteen støtter initiativet for å få i gang en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans. Dette må være en arena der det gis rom for profesjonelle utøvere på feltet, og bør sees i nær sammenheng med det arbeidet «Den norske folkemusikkscena» og «Norsk Folkemusikkformidling» driver. Komiteen mener en slik institusjon også kan målbære folkekulturelle utrykk fra minoriteter i Norge, og uttrykk fra andre land og kulturer. Komiteen mener denne institusjonen også vil være et naturlig arnested for kunstnerisk samarbeid på tvers av genre og kunstarter, eksempelvis i virkefeltet mellom dans og scenekunst. Komiteen registrerer at de store organisasjonene på feltet ønsker at denne institusjonen skal ligge i Oslo-området. Komiteen vil understreke hvor viktig det er at en nasjonal scene i Oslo-området blir knyttet opp mot de levende folkekulturelle miljøene rundt om i landet, og at institusjonen blir koblet opp mot både nye og eksisterende regionale sentra for folkemusikk og folkedans.

Komiteen vil særlig rette fokus mot de utfordringer folkedansen står overfor. Komiteen støtter departementets holdning om at særlige tiltak her må til, ikke minst er det viktig å stimulere nye formidlingsformer og uttrykk. Komiteen vil her særlig peke på det samarbeidet som er mellom Sogn og Fjordane Teater, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og Sogn og Fjordane fylkeskommune om utvikling, produksjon og formidling av scenisk folkedans.

Komiteen vil også peke på at folkedansen har særlig gode muligheter til å finne en plass i skolen.

Komiteen støtter også departementets vurderinger når det gjelder ivaretakelse og tilgjengeliggjøring av den dokumentasjon som finnes innenfor folkemusikken og folkedansen. Komiteen viser her til de tiltak som er nevnt i meldingen.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil peke på behovet for å videreutvikle de vellykkede arenaene man allerede har for talentpresentasjon og talentutvikling nasjonalt (jf . Landskappleiken og Bygda danser) og internasjonalt gjennom europeiske presentasjons- og utvekslingsprosjekt. Disse medlemmer vil særlig peke på behovet for et Intro – program innen folkemusikk.»

Og en enstemmig komité «meiner Førde Internasjonale Folkemusikkfestival bør få status som knutepunktinstitusjon under føresetnad av lokal og regional medverknad».

Stortinget har kulturmeldingen oppe til behandling torsdag 1. april kl. 10.00. Hjemmesidene til Norsk Folkemusikk- og Danselag finner du her.

Innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen kan du lese i sin helhet her. Ballade gjør oppmerksom på at dette dreier seg om en midlertidig, ikke-korrekturlest utgave av dokumentet, slik at enkelte endringer fremdeles kan forekomme.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev