Trond Giske, 2003

Kulturdepartementet: – Stoltenberg-regjeringen holder sitt kulturløfte

Her er den rødgrønne regjeringens egen presentasjon av revidert statsbudsjett. Regjeringen foreslår en samlet økning på 166 millioner i 2006 i forhold til Bondevik-regjeringens forslag. I beløpet inngår til sammen 149 millioner kroner til ulike kulturformål under Kultur- og kirkedepartementet og til Utenriksdepartementet. – Regjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. Regjeringen har bl.a. funnet midler til å styrke Innkjøpsordningen for fonogrammer, Norsk Rockforbund, samt musikkverkstedordningen. De har også satt av til sammen 3,5 millioner kroner til å etablere og befeste både den nasjonale jazzscenen og en en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans i Oslo.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Her er regjeringens egen gjennomgang av hovedtrekkene i det nye budsjettet for kultur, kirkespørsmål og idrett:

Regjeringen vil ha en ny giv i kulturpolitikken. Kulturløftet skal gjennomføres. Regjeringen foreslår en samlet økning på 166 millioner i 2006 i forhold til Bondevik-regjeringens forslag. I beløpet inngår til sammen 149 millioner kroner til ulike kulturformål under Kultur- og kirkedepartementet og til Utenriksdepartementet (20 millioner kroner), samt 17 millioner kroner til rally-VM.

— Gjennom styrking av kunst- kultur- og frivillighetsformål på statsbudsjettet, vil Regjeringen gjennomføre et løft for kulturen og frivillig sektor. Grunnlaget for satsingen er Kulturløftets mål om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål i 2014, sier statsråd Trond Giske.

— Regjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet. Kunst og kultur har en stor verdi i seg selv. Samtidig betyr satsing på kultur næringsutvikling, flere arbeidsplasser, fattigdomsbekjempelse, integrering i fellesskapet, læring, livskvalitet og helse, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

— Kultur er et viktig element i samfunnsbyggingen. Kulturpolitikken må respektere kunsten og kulturens egenverdi, samtidig som vi gjennom et kulturløft bidrar til å nå andre samfunnsmål, understreker statsråd Giske.

Satsing på film

En hovedprioritering i 2006 er å styrke bevilgningene til filmformål. I et lite land som Norge er det en viktig offentlig oppgave å sikre et tilbud av film og andre audiovisuelle produksjoner som reflekterer vår historie, vår kultur og vårt språk. Det er et stort nasjonalt og internasjonalt marked for film. Norge bør ha ambisjoner om å ta en større andel av dette markedet. Norsk Filmfond har fra før fått styrket sine bevilgninger med 17 millioner; Stoltenberg-regjeringen styrker ulike filmtiltak med ytterligere 14 millioner kroner, slik at den samlede økningen til filmformål i 2006 blir 31 millioner kroner.

Mangfold og kvalitet i mediene

Mangfold og kvalitet i mediene er viktig for det demokratiske ordskiftet, for god nyhets- og kulturformidling. Pressestøtten er derfor foreslått økt med 7, 5 millioner kroner for å gjenopprette det reelle nivået. – Det er avgjørende å opprettholde og sikre mangfoldet i innhold, verdiforankring og geografi, sier statsråd Giske.

Den avgåtte regjeringens forslag om å ta bort tilskuddet til Institutt for journalistikk reverseres og MedieNorge får til sammen bevilgning på 9,4 millioner. Dessuten vil regjeringen yte tilskudd til utviklingen av et nynorsk digitalt leksikon.

Ti nye frivillighetssentraler og Frifond på statsbudsjettet

De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i samfunnet som demokratiske og kulturelle aktører. Derfor foreslås økt støtte til frivillig virksomhet med midler til ti nye frivillighetssentraler, Ungdommens kulturmønstring, flere tiltak innenfor pop og rock, ny tilskuddsordning for kjøp av instrumenter til skolemusikkorps m.m. For å understreke viktigheten av barns og unges kulturaktiviteter på lokalt nivå foreslås bevilget et tilskudd på 15 millioner til Frifond.

Tilgjengelighet, inkludering og likestilling

— Et prioritert mål i kulturpolitikken er å sikre at alle får tilgang til kunst- og kulturopplevelser – muligheten til å oppleve og å uttrykke seg gjennom kunst og kultur skal ikke være avhengig av geografi, kjønn eller sosiale skillelinjer, sier statsråd Giske.

Regjeringen øker derfor bevilgningene til flerkulturelle tiltak, flerspråklige bibliotektjenester, bibliotek i fengsel, kulturkort for ungdom, festivalstøtte, Riksteatret, regionale teater- og operatiltak, samiske formål og regionale museer, påpeker statsråden.

Det er et viktig mål for regjeringen å sørge for like vilkår for kvinner og menn også innenfor kulturfeltet. Ulike støtteordninger vil derfor bli gjennomgått i et likestillingsperspektiv, sier kulturministeren.

Kultur skaper arbeidsplasser
Det er regjeringens ambisjon å styrke kunstnernes arbeidsvilkår og å føre en politikk som medfører at flere kan leve av sitt kunstneriske arbeid.

En rekke av tiltakene i budsjettforslaget vil ha positive sysselsettingseffekter for kunstnere og kulturarbeidere, for eksempel de foreslåtte bevilgningene til pop/rock, frie sceniske grupper, herunder egen ordning for støtte til dans, ensemblestøtte, festivalstøtte, tilskudd til orkestre og stipend for kunstnere. En viktig del av dette er å utløse det store næringspotensial som finnes innenfor kulturfeltet.

Støtte til prøve-VM i rally

— Regjeringen foreslår en bevilgning på inntil 17 millioner kroner i 2006 i forbindelse med at Norge er tildelt prøve-VM (kandidatløp) i rally 10. – 11. februar neste år. Regjeringen ønsker å støtte arbeidet med å få en VM-runde i rally til Norge og Innlandsregionen. Et vellykket prøve-VM i 2006 kan sikre Norge en årlig VM-runde i rally. Dette vil kunne få betydelige næringsmessige ringvirkninger, spesielt i Innlandsregionen hvor arrangementet etter planen skal avvikles, avrunder statsråden.

Note fra Ballade: Gjennomgangen er formulert av Kultur- og Kirkedepartementet, og kan leses i sin opprinnelige kontekst leses på denne siden hos Odin. Departementetes egen samleside om Regjeringen Stoltenbergs forslag til endringer i statsbudsjett for 2006 finner du her. Ballade vil fortløpende komme tilbake til kommentarer og mer detaljerte oversikter over det reviderte budsjettet.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev