Halvard Kaasa

Årsmøte i Norsk Folkemusikk- og Danselag

Oppfølging av Norsk kulturråd og Georg Arnestads sin utgreiing «Om folkemusikk og folkedans i det seinmoderne Noreg», og arbeid for gjennomføring av konkrete tiltak i kjølvatnet av denne, blir ei hovudoppgåve for Norsk
Folkemusikk- og Danselag i 2002. Årsmøtet i Bø laurdag vedtok mellom anna i arbeidsprogrammet at NFD skal arbeide for å etablere og utvikle frittståande produksjonsmiljø for norsk folkemusikk og dans.

Kalender

Hallvard Kaasa blei gjenvald som leiar for laget. I tillegg består styret etter årsmøtet av Maria Høgetveit Berg, Synnøve S. Bjørset (ny), Helene Høye og Harald B. Knutsen. Varafolk; Tore Bolstad, Tarjei Haugen og Andreas Skeie Ljones (ny).

I forkant av årsmøtet inviterte NFD til ope møte med temaet «Norsk tradisjonsmusikk og -dans i det seinmoderne Noreg – tid for kulturpolitisk anerkjenning». Møtet gav nyttige og inspirerande innspel til debatten om oppfølging av Georg Arnestad sin utgreiing om folkemusikk og dans i Noreg.

Professor Per Mangset ved Høgskulen i Telemark gav i si innleiing eit oversyn over særprega ved den norske og nordiske kultur- og kunstpolitikken. Han meinte at folkemusikken og dansen som unike norske uttrykk ikkje treng ty til vikarierande argument om samfunnsnytte for å nå fram overfor politiske styresmakter.

Professor Odd Are Berkaak ved Universitetet i Oslo sa i si innleiing mellom anna at den norske
folkemusikken mest har ein heilag status, sjølv om mange slett ikkje likar musikken. Han peikte på at å «flytta» dansen og musikken frå eitt miljø til eitt anna, og gjere den tilgjengeleg i nye samanhengar, gjer noko med uttrykket og forståinga av kva dette er. Han appellerte sterkt til å være
medviten om dette i arbeidet for styrkinga av sjangeren si anerkjenning, når ein ynskjer å nå ut til breiare publikum og skape fleire arbeidsoppgåver for utøvarane.

Anne Hytta, som for tida studerer hardingfele ved Ole Bull Akademiet, sa at for henne som utøvar er det viktig både å tenkje vern og vidareutvikling av tradisjonen, samstundes som ho finn sitt eige uttrykk og sin eigen stemme som utøvar. Ho meinte at det for framtida må satsast på arkiv, og at desse også må ha ressurser til å gjere opptak og registreringar frå samtida. Ho kom også med forslag om oppretting av regionale kompetansesentra for folkemusikk og dans, som i tillegg til arkivtenester bør ha som oppgåve å drive opplæring, utvikle produksjonsmiljø for konsertar og forestillingar og vere sosiale møtepunkt for utøvarar og interesserte.

Møtene vart arrangert på Bø Hotell, Bø i Telemark, laurdag 16. mars.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev