Kjartan Berge

Stille flyt på den lange veien

I anledning helgens store feiring av Norsk Rockforbund bringer Ballade her videre NRFs rykende ferske årsrapport for 2001, som omtales som nok et aktivt år for organisasjonen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

2001 var nok et svært aktivt år for NRF. Spesielt innenfor opplæringsfeltet, som er NRFs kjerneområde, tok det av med en dobling av aktivitet. Det er fortsatt generell optimisme i leiren, selv om det er en viss rastløshet i forhold til den valgte politiske strategi om å være tålmodige og ganske urocka. Vi klarer til en viss grad å følge de faglige og interessepolitiske utfordringene for konsertarrangørene fra lokalmiljøene helt til Brussel.

NRF hadde ved utgangen av 2001 hele 188 betalende medlemsforeninger. Dette er det meste vi har hatt noen gang, og er en oppgang i 2001 på 26. NRF har nok blitt mer synlige via fagrådsegmentene, og har dermed klart å fange opp mange nye aktører. Totalt utgjør medlemsmassen til medlemsorganisasjonene 33.911. Omsetningstallene har gått opp noe, til drøyt 3,5 millioner, med en 16% oppgang i hovedsak knyttet til økte midler til utedeling blant medlemsforeningene fra Frifond. Resultatet ble et lite underskudd på kr. 33.713,-, og reduserte NRFs egenkapital til 144.078. Budsjettet for 2002 settes opp med forutsetning om videre drift.

Vi har få tall for å dokumentere status i arrangør-norge. Generelt så sier vår informasjon fra klubbenes rapportering at det var et normalt godt år, spesielt for festivalene og bluesklubbene. Studentstedene varierer i større grad , men her ser man en sakte utvikling mot et bredere spekter underholdning (for eksempel stand-up og temakvelder). For de små klubbene er det vanskelig, men også her finnes de hederlige unntakene. Ryktene om en krise i arrangør-norge er i hvert fall overdrevet, og nå med svært mange nye fremadstormende profilerte norske artister er det grobunn for ny energi.

NRF har en basisstruktur i medlemsarbeidet som kanaliseres gjennom henvendelser til / fra administrasjonen i Oslo, og gjennom de tre etablerte fagrådene. Det aller meste av kommunikasjon med administrasjonen er nå tilpasset nettbaserte løsninger, med www.norock.no og god e-post-tilgjengelighet som viktigste virkemidler.

149 av medlemsklubbene, ca 80 %, hadde registrert seg på nettsidene. I fagrådene, og spesielt via de årlige samlingene, møtes aktører med felles sjanger- eller segment-interesse for deling av erfaringer og kunnskap. Klimaet her er konstruktivt, og foraene er åpne og inkluderende. Det har ikke vært avholdt landsmøte i 2001.

Norsk Blues Union (NBU) fortsetter sin fremgang, og teller i dag hele 73 bluesklubber. De aller fleste er godt drevne enheter som jevnlig arrangerer konserter. Totalt er ca 8500 medlemmer av NRF tilsluttet NBU. I mai 2001 avholdt NBU sitt fjerde Unionsmøte, denne gang i regi av Trondheim Bluesklubb. Møtet var i stor grad viet seminardelen, med ”Arrangørs forhold til publikum” som hovedtema. I tillegg til seminar ble det valgt nytt råd, som består av leder Jostein Forsberg, Merete Eide, Lars Ove Fjelldahl, Knut Nistov og Rolf Mathisen. NBU har også i år gjennomført talent og rekrutteringsprosjekt Union Blues Band. Prosjektet består av bandkonkurransen Union Blues Cup under Notodden Blues Festival og en påfølgende Norgesturne som omfatter en stor del Unionens medlemsklubber. Medlemsorganet Blues News hadde i fjor 5 utgivelser, med et opplag på 10 000. Norsk Blues Union fikk gjennomslag for sitt krav om opprettelsen av en egen kategori under den årlige Spellemannprisutdelingen.

Norske Rockfestivaler (NRFE) har fokusert på mulig samarbeid mellom festivalene, og har flere prosjektideer under utvikling. Blant annet har man fokusert på forbedrede muligheter til publikumsutvikling og økte markedsmuligheter via ny teknologi rundt billettsalg, og man har også drøftet et eventuelt fellesinnkjøp av diverse infrastruktur til festivalavvikling. Festivalsamlingen i Stavanger samlet 23 festivaler, og dette er et godt sted for nye nettverk. Sikkerhet er fortsatt i fokus, men det meste av dette arbeidet er flyttet over til Kompetansefora for arrangementsikkerhet. Festivalsamlingen bekreftet imidlertid at festivalene fokuserer på risikoanalyse. Toffen Gunnulfsen (Quart) og Borgar Dahle (Notodden) ble gjenvalgt i rådet, mens Kirsti Rosseland (Hole in the Sky) byttet plass med Mads Mjelle (Sjonstock).

Fagrådet for Studentarrangører (FaSt) hadde sitt andre driftsår i 2001, og begynner etter hvert å finne sin identitet og sitt arbeidsområde. Både FaSt-samlingen og FaSt-hybelen på By:Larm er godt innarbeidede, og med god deltakelse. I løpet av sommeren viste det seg at Sambandet av norske studentsamfunn (SaNS) var i ferd med å gå helt i oppløsning. FaSt trådte hjelpende til, og fikk avholdt SaNS’ Landsmøte sammen med FaSt-samlingen. Denne fant sted på Folken i Stavanger i oktober. FaSt-rådet ble gjenvalgt med ett unntak – Tore S. Christensen ble valgt inn som ny vararepresentant. Den mest gledelige nyheten for FaSt kom i desember da styret i NRF bevilget penger til 30% FaSt-sekretariat, for etablering i 2002.

Utmeldingen av de to største organisasjonene i Norsk Musikkråd, har voldet mye usikkerhet rundt oss. På tross av at visse regionale strukturer må nedjusteres noe, står NRF fortsatt bak flertallets i medlemsorganisasjonenes avgjørelse og strategi for et åpent studieforbund. Utmeldingene har gjort NRF til den største organisasjonen i NMR, og har medført økt fokus på det rytmiske feltet, og da spesielt økt fokus mot etablering av regionale kompetanssentra for rytmisk musikk. NRF har bidratt med litt midler til Sør-Trøndelag og Nordland, samt vært med i prosess for en rytmisk plan i Oslo. På grunn av økte minimumssatser og ønske om økt harmonisering i TONO, så har NRFs forhandlinger om ny klubbavtale ikke blitt ferdigstilt før nyttår. Inntil ny avtale er på plass forlenges den gamle, og dialog har hele tiden vært god. Studentavtalen består foreløpig.

De viktigste politiske sakene i 2001 bestod i hard jobbing for å unngå negative effekter av momsrefomen. Dette landet ganske bra, med fritak på de fleste arrangør-relaterte kostnader. NRF koordinerte her en større gruppe aktører, og var bl.a. på høring i Finanskomitèen på saken. Vi koordinerte også et felles opprop mot Kulturrådet angående deres lite rock-vennlige oppnevninger til sine råd og utvalg. Konsertsikkerhet var også et brennbart tema, som Kulturdepartementet lenge ikke ville ha noe med, og som Justisdepartementet på grunn av interne rokeringer ikke fikk tatt tak i før høsten 2001 (over 1 år etter ulykken på Roskilde!). Det siste vi gjorde i 2001 var å påse at de nyvalgte Stortingspolitikerne fikk satt rock-og poputredningen tydelig på dagsorden for 2002. Vi nådde ikke opp med behovet om utvidede ressurser til NRF.

2001 har vært et rekordår for Norsk Rockforbunds kursvirksomhet. I år kommer vi opp i til sammen 22 kurs for egne medlemmer og 6 kurs for klubber tilsluttet Norsk jazzforum. I tillegg har vi arrangert 11 kurs i Service – Sikkerhet – Produksjon i forbindelse GO! 2001 (et samarbeidsprosjekt med NorgesNettet og Rikskonsertene). På toppen av det hele arrangerte vi tre fagrådseminarer og 6 ulike kurs og seminarer for og/eller i samarbeid med andre organisasjoner. I sum utgjør dette mer enn en fordobling av aktiviteten fra 2000. Den økte eksterne kursaktiviteten er et resultat av målrettet involvering med mange andre organisasjoner og nettverk. I forbindelse med GO! 2001 gjorde vi et større faglig utviklingsarbeid i samarbeid med Kompetanseforum for arrangementssikkerhet. Dette resulterte i et meget bra kursopplegg, og vi har fått skryt over hele linjen, fra kursdeltakerne til Politidirektør Ingelin Killengren. Feite Forestillingers 4. utgave ble dessuten ferdigstilt sommeren 2001. For å dekke den store etterspørselen etter kurs, ble det rekruttert tre nye kursledere: Morten Gjerde, Øystein Blix og Kathrine Synnes.

NRFs nordiske arbeid ble i 2001 i hovedsak konsentrert rundt den praktiske utviklingen av www.better-concerts.info, hvorav det har blitt avholdt 7 møter. Dette er et fellesnordisk nettbasert prosjekt for arrangør-opplæring. Vi har også deltatt på seminar med svenske festivaler og inspirert dem til arbeid à là Norske Rockfestivaler, og vi har presentert FaST for danske studentarrangører. Daglig leder har også fulgt opp en prosess med European Music Office i forhold til EU-systemet, både med intensjon om å få liveutfordringene på dagsorden, samt å fronte www.better-concerts.info også som en europeisk mulighet.

Vår organisasjon er fortsatt ikke spesielt synlig i det totale mediebildet, men vi er synlige innefor våre fagområder og i våre prioriterte kanaler. Spesielt på Norsk Musikkinformasjons nettsted www.ballade.no har vi hatt godt innpass med pressemeldinger og kommentarer. Overfor myndighetene har vi fortsatt et ryddig og godt forhold, men vi nok oppfattes litt rastløse. Organisasjonen har; etter moms- og sikkerhetssakene, ikke valgt å fronte noen store saker, og avventer Kulturrådets konklusjoner i den kommende utredningen. Konklusjoner som forhåpentlig gjelder for en samlet bransje, og som man med større trygghet kan gå i bresjen for. Mellom organisasjonene i musikkbransjen har vi et svært godt forhold, mye på grunn av at vi har vært initiativtakere til flere samarbeidsprosesser, og faktisk har hatt litt administrativ ressurs til å koordinere slikt. Styret har overfor administrasjonen for øvrig påpekt at den optimisme man har i forhold til status, ikke må bikke over i selvgodhet.

Styret har i løpet av 2001 og frem til dags dato behandlet 57 saker. Mye av fokuset har vært rettet mot oppdatering og utvikling av ny strategiplan. Arbeidet har fungert slik at det har vært en kontinuerlig prosess mellom administrasjon og styre og innad i styret for å få frem et resultat som skal behandles i fagrådene og til sist av Landsmøtet. Vi er fornøyd både med arbeidet og med resultatene hittil. Videre har fokus vært rettet mot å utvikle kriterier og parametre for ringvirkningsanalyse for vårt arrangørlandskap og tidsbruksanalyse internt – dette arbeidet har ikke blitt avsluttet, og vi tar mål av oss å fullføre dette arbeidet i 2002. Derimot er vi glade for at vi har fått www.better-concerts.info på skinner etter en lengre oppstartsfase.

I det vesentligste har styret truffet enstemmige avgjørelser, selv om diskusjonene og meningsbrytningene har vært mange. Det er også tilfredsstillende å se at det er mulig å være effektiv og få gjort unna møtene på kortere tid enn planlagt. Imidlertid må det sies at produktiviteten og kvaliteten på møtene fortsatt har forbedringspotensiale. Det er i tillegg positivt at styret i løpet av tiden er blitt mer selvstendig i forhold til den innflytelsen administrasjonen naturlig nok har hatt gjennom sine saksforberedelser – særlig gjennom tilstedeværelsen av og påvirkningen til arbeidsutvalget, men også gjennom ytterligere engasjement innad i styret.

NRF har en administrasjon på 2,7 stillinger. Dette er lite i forhold til arbeidsmengde, behov og ambisjoner. Administrasjonen er til tider overbelastet, og har ikke nok tid til reelt kontinuerlig interessepolitisk arbeid, og kanskje det viktigste; å ta tak i relevant faglig utviklingsarbeid. Imidlertid representerer NRF fortsatt en romslig tradisjon, har normalt god kontroll på ordinær drift, og arbeider i tråd med vedtatte plandokumenter (handlings- og strategiplan). NRF holder fortsatt til i 4. etg. på Rockefeller, har ingen spesielle HMS-utfordringer og bedriver ingen ytre forurensning. NRF deler fortsatt lokaler med NorgesNettet og Blues News.

Styret som ble valgt på Landsmøtet 9.4.00 i Drammen har bestått av: Kjartan Berge, styreleder, Bergen – Julie Forchhammer, nestleder, Oslo – Robert Dyrnes, Tromsø – Elisabeth Knudsen, Bø – Henning Lem, Sogndal – Gry Vedal, Bodø – Jørgen Wold, Bø.

Varamedlemmer: Pål Henriksen, Bergen – Sverre Fossen, Trondheim – Lars-Ove Fjelldahl, Jørpeland – Vegard Engelsvoll, Oslo/ Bergen.

Administrasjonen har bestått av:
Stein Andreassen, daglig leder
Trond Bjørknes, arrangørutvikler / fagsjef
Morten Omlid, daglig leder Norsk Bluesunion, Notodden
Thomas Christian Strøm, sivilarbeider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.