CD spiller (åpen)

Statsbudsjettet 2005: Fortsatt lov til å kopiere egne plater

Det vil fremdeles være lov å kopiere egne CD-plater og filmer, også etter at EU-direktivet om opphavsrett i informasjonssamfunnet trer i kraft. I stedet for å forby kopiering til eget bruk, er det i statsbudsjettet for 2005 satt av 32,5 millioner i kopierings-kompensasjon til rettighetshaverne. – Jeg er glad for at vi nå har kommet fram til en modell som sikrer rettighetshaverne kompensasjon for privatkopiering, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, som forteller at disse pengene kommer i tillegg til bevilgningsforslaget til Fond for lyd og bilde, som videreføres med 19,5 millioner kroner. Dermed er det lite trolig at tomme CD-plater og andre lagringsmedier vil bli ytterligere avgiftsbelagte i fremtiden.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Knut Steen

Mens andre land har lovfestede forbud mot kopiering av film og musikk, har forbrukerens muligheter for dette stått sterkt i norsk rettspraksis i svært mange år. Dette ble tidligst klart da kassettavgiftsfondet ble opprettet. Man ville heller kompensere rettighetshaverne når folk kopierte musikk over på kjøpte tomme MC-kasetter, enn å forby selve kopieringen.

Neste års statsbudsjett slår fast at man fortsatt ønsker å gi folk muligheten til å brenne kopier av musikk de har kjøpt, og heller tilkjenne opphavspersonene en ekstra slump «rimelig kompensasjon», slik EU-direktivet krever.

I statsbudsjettet står det å lese:

«EU-direktivet om opphavsrett i informasjonssamfunnet ble, med forbehold om Stortingets samtykke, innlemmet i EØS-avtalen sommeren 2004. Forslag til nødvendige endringer i åndsverkloven har vært på høring, og Kultur- og kirkedepartementet vil legge fram en odelstingsproposisjon om denne saken i løpet av høsten 2004. Direktivet gir medlemslandene anledning til å videreføre nasjonale bestemmelser om fri kopiering til privat bruk, under forutsetning av at rettighetshaverne gis rimelig kompensasjon.»

Men hvis det fortsatt skal være lovlig å kopiere – hvordan skal man kompensere de som har laget musikken? Dette har vært et sentralt spørsmål i striden om kopieringsrett.

De to alternativene har vært å:

1) Kompensere artistene igjennom statsbudsjettet.

2) Avgiftsbelegge tomme CD-er og andre digitale lagringsmedier, og fordele pengene til artistene på en aller annen måte.

Problemene ved dette siste alternativet har hele tiden vært åpenbare: Skulle man avgiftsbelegge tomme CD-plater, harddisker, DVD-plater og andre lagringsmedier for alt folk kopierer til dem, ville det ikke tatt lang tid før flere enn film- og musikkindustrien ville ha en del av potten – alle andre som produserer software ville raskt ha meldt sine krav, og det ville blitt vanskelig a avvise noen.

Resultatet ville enten blitt en så stor fragmentering av avgiftspengene at det ikke ville monnet i noen leirer, eller rådyre lagringsmedier, som igjen ville gitt grobunn for et eksplosivt svart hardware-marked. Det ville trolig også blitt strid om hvem som burde administrere tildelingene fra en slik avgift, og hvordan fordelingsnøklene skulle se ut.

Når regjeringen nå setter av 32,5 millioner til slik kompensasjon via statsbudsjettet, er det tydelig at de har valgt å unngå alle fallgrubene en produktavgiftsbasert kompensasjonsløsning ville innebære.

— Jeg er glad for at vi nå har kommet fram til en modell som sikrer rettighetshaverne kompensasjon for privatkopiering, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, som i en pressemelding forteller at de 32,5 millionene kommer i tillegg til og må ses i sammenheng med bevilgningsforslaget til Fond for lyd og bilde, som videreføres med 19,5 millioner kroner. I pressemeldingen fra Kirke- og Kulturdepartementet står det også:

«De to ordningene supplerer hverandre ved at begge har til formål å kompensere for privatbrukskopiering, men fordelingen skjer etter ulike prinsipper. Fondsmidlene fordeles kollektivt etter søknad, mens den nye kompensasjonsordningen foreslås fordelt individuelt.»

Hva som her menes med «kollektivt» og «individuelt» kan imidlertid fremstå noe uklart. Skal kompensasjonen fordeles individuelt til artistene, deres plateselskaper eller til plateselskapenes individuelle organisasjoner – og hvem skal lage fordelingsnøkler og administrere ordningen? Ballade vil følge denne saken videre.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.