Ensemble Allegria

Retningslinjer fra Musikernes fellesorganisasjon

Her finner du Musikernes Fellesorganisasjons retningslinjer for kringkasting av av musikk. MFO anbefaler alle artister som får tilbud fra NRK eller annet kringkastingsselskap – eller deres mellom-menn – om å benytte dette regelverket.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Retningslinjer for kringkastingsavtale

Disse retningslinjene for overdragelse av kringkastingsrettigheter er utarbeidet av Musikernes fellesorganisasjon. Alle musikkutøvere som direkte eller via mellommann får tilbud fra Norsk rikskringkasting AS eller annet kringkastingsselskap om kringkasting av konsert/forestilling, anbefales å følge disse retningslinjene.

1) Salg av retten til å kringkaste fra konsert/forestilling, jfr. åndsverkloven § 42 b , skal avtales skriftlig mellom utøveren eller dennes representant på den ene side og kringkastingsselskapet eller dennes representant på den annen side.

2) Overdragelse av kringkastingsrettighetene til konserten/forestillingen skjer i utgangspunktet for én gangs riksdekkende utsending i Norge, direkte eller i opptak. Det skal avtales et spesifisert vederlag for kringkastingsrettighetene for hver enkelt utøver.

3) Videre utnyttelse i kringkastingsprogram skal betales i henhold til gjeldende overenskomst mellom Norsk rikskringkasting AS og Musikernes fellesorganisasjon.

4) Overdragelse av kringkastingsrettighetene innebærer ikke rett til å utnytte opptaket på annen måte enn ved kringkasting, eller rett til å videreselge opptaket til tredjemann.

§ 42. En utøvende kunstners fremføring av et verk må ikke uten kunstnerens samtykke
a) opptas på film eller på innretning som kan gjengi den,
b) kringkastes, eller
c) på annen måte ved samtidig overføring ved tekniske hjelpemidler gjøres offentlig tilgjengelig for en annen krets enn den kunstneren direkte opptrer for.

Er en utøvende kunstners fremføring tatt opp som nevnt i første ledd bokstav a), må det ikke uten kunstnerens samtykke fremstilles eksemplar av den, og den må heller ikke ved spredning av eksemplar gjøres tilgjengelig for allmennheten, før 50 år er gått etter utløpet av det år fremføringen fant sted. Dersom opptaket i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 50 år etter utløpet av det år opptaket første gang ble offentliggjort.

Når eksemplar av et opptak som gjengir en utøvende kunstners fremføring av et verk med kunstnerens samtykke er solgt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan eksemplaret spres videre på annen måte enn ved utleie. Det samme gjelder når kunstneren innenfor dette område har overdratt eksemplar av offentliggjort lydopptak eller film som gjengir slik fremføring.

Når ikke annet er avtalt, omfatter en avtale om innspilling på film av en utøvende kunstners fremføring, også retten til å leie ut eksemplar av filmen.
Bestemmelsene i §§ 2 tredje ledd, 3, 6 til 8, 11 til 13, 15, 16, 17 første, andre og fjerde ledd, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 til 39c, 39k til 39m og 50 gjelder tilsvarende. Reglene i § 3, jf. § 39k fjerde ledd, gjelder tilsvarende også når en utøvende kunstners fremføring av et verk gjøres offentlig tilgjengelig ved hjelp av opptak.
Om retten til ellers å bruke opptak som nevnt i første ledd, bokstav a), gjelder det som er bestemt i § 45b og i lov av 14. desember 1956 nr. 4.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev