Maridalen – Gressholmen (Jazzland Recordings 2024)

Redegjørelse fra GramArt

Det nye GramArt-styret publiserte i dag, 14. september, en orientering om hva man har utrettet siden valget for snaue tre måneder siden. Hele redegjørelsen – som bl.a. inkluderer en oppfordring om en ekstraordinær generalforsamling i GRAMO – kan du lese her.

Kalender

Kjære GramArt-medlem

Det er nå snart 3 måneder siden det nye styret ble valgt og vi ønsker å informere litt om hva vi hittil har brukt tiden til, samt orientere om vårt syn på en del spørsmål som det har blitt snakket mye om i det siste.

Sommerferien begrenset aktiviteten i juli, men vi har hele tiden jobbet hardt med mange tildels svært vanskelige problemer. Styret ble valgt etter en turbulent tid. Vi ønsker å understreke at vi har noen sterke ønsker for GramArt fremover: at medlemsmassen forsones, og at artister generelt får større innflytelse i kultur-Norge!

Styret har hatt 4 møter, og mindre komitéer og grupper møtes nå nesten daglig i forskjellige sammenhenger. Nedenfor følger (i stikkordsform) en rask gjennomgang av noen saker. Lurer du på noe, må du bare ta kontakt med administrasjonen eller sende styret en mail på følgende mailadresse: philipkr@online.no.

NESTLEDER I STYRET

Veslemøy Solberg er valgt.

ANSATTE

Jan Erik Haglund er ansatt som daglig leder, i tillegg til Tore Østby (saksbehandler Juridisk avdeling) og Anders Odden (medlemsservice).

Disse tre utgjør i dag vår administrasjon og samarbeidet med styret

fungerer veldig godt.

ADMINISTRASJONEN

Vi «arvet» en lang rekke saker som måtte ordnes opp i – alt fra gamle husleieavtaler, låneavtaler, leiebil- og telefonavtaler til registrering av eiendeler m.m. I tillegg har arbeidsavtaler blitt formalisert. Forsikringsavtaler, fullmakter til bank, interne kontrollrutiner for utbetalinger m.m. har også blitt satt i system. Budsjett for neste driftsår er blitt laget. Medlemsservice og juridisk rådgiving fortsetter som tidligere.

ØKONOMI

GramArts økonomi er i øyeblikket anstrengt. Dette skyldes flere forhold:

— Gamle uoppgjorte fordringer.

— Utøversektor i GRAMO betaler ikke ut midler som forventet,

(se avsnitt om GRAMO).

— Departementet venter med å utbetale midler som ble frosset under

«GramArt-striden».

GRAMO

Vi arbeider hardt med å få i stand en ekstraordinær generalforsamling for å kunne velge inn nye GramArt-representanter i organisasjonen.

Alle medlemsorganisasjoner i GRAMO (over 90% av samlet medlemsmasse), støtter nå dette kravet og etter flere positive samtaler med IFPI har vi god tro på at de også vil gå med på dette. 19. september er det et styremøte i GRAMO hvor dette skal avklares.

Det vil i tilfelle bety at Øivind Myhrvold og Casino Steel må regne med å bli byttet ut .

KULTURDEPARTEMENTET

Vi har vært i møte med kulturdepartementet vedr. situasjonen i GRAMO og statstilskudd. Tonen i møtet var god, og vi opplevde departementets holding til GramArt som positiv. Vi tok også opp spørsmålet om det statlige tilskuddet på 1,5 mill til AKKS og 3,5 mill til GramArt som ble bestemt i budsjettinnstillingen i vår.

Denne summen skulle da bli tatt fra Turne og Transport støtten og gies til GramArt og AKKS. Statssekretæren ga oss klar beskjed om at Turne og Transport støtten ville bli opprettholdt, og at GramArt og AKKS ikke ville motta pengene. Statssekretæren mente at det ville være meget vanskelig å ta en støtte som har fungert i mange år, og gi en organisasjon som det har vært så mye bråk rundt ( les: GramArt). Styret vil nå se på andre muligheter for å finansiere GramArt fremover.

HELLAS

Vi har sagt opp avtalen med hotellet i Hellas med øyeblikkelig virkning, da denne ble altfor dyr for organisasjonen. Hvert reisende medlem ble i 1999 subsidiert med ca. kr 37 000,-. Vi har funnet tilfredsstillende løsninger for de få medlemmene som allerede hadde avtalt opphold. Styret er imidlertid positive til at man skal ha et slikt tilbud og vil om kort tid komme tilbake til dette.

(Gode forslag mottas med takk).

ØIVIND MYHRVOLD

Myhrvold ble avskjediget i midten av august, etter at en egen gruppe i styret hadde gjennomgått hans arbeidsforhold. Bakgrunnen for avskjedigelsen er bl.a. de økonomiske mislighold, som han også etterforskes av Økokrim for, og illojalitet til organisasjonen. Det foreligger også en rekke andre forhold som ennå ikke er avklart.

ARTISTEN

Bladet koster i sin nåværende form ca. kr 400 000.- i året.

Styret mener at en bedre utnyttelse av disse midlene bl.a. er å bruke GramArts hjemmesider til å spre informasjon. I tillegg vil det bli sendt ut regelmessige nyhetsskriv. En egen arbeidsgruppe jobber med å utvikle dette.

NORSK ARTISTFORBUND

Det har vært god kontakt mellom GramArt og representanter for den nye artistorganisasjonen Norsk Artistforbund, også kjent som 1.1a. Før Norsk Artistforbunds vedtekter foreligger er det vanskelig å komme med konkrete synspunkter, men generelt mener vi at det er uheldig at artist-Norge splittes i enda flere grupperinger. Det er nå vi burde stå samlet om felles saker, f.eks. TONO-problematikk og norskandelen i radio og tv.

Det arbeidet Norsk Artistforbund ønsker å gjøre utføres til dels av GramArt allerede, og bransjen hadde stått sterkere om vi kunne forene vår innsats.

NOPA

Vi har vært i møte med NOPA for å se på hvor vi kan ha felles interesser. Spesielt IT-sektoren peker seg ut som et naturlig område å samarbeide på, og i løpet av høsten vil vi ta initiativ til flere møter om dette. Vi vil også etter hvert kunne hjelpe medlemmer med spørsmål vedr. TONO (spesielt de som ikke er medlem av NOPA).

MUSIC EXPORT NORWAY

Jan Erik Haglund representerer oss. Veslemøy Solberg er vara.

Music Export Norway er et samarbeid mellom GramArt, FONO, IFPI, NOPA og Norsk Musikkinformasjon. Music Export Norway skal ha som hovedoppgave å promotere og markedsføre norsk musikk, først og fremst mot utlandet. Dette er et prosjekt som man nå lar gå over tre år. Etter dette vil man evaluere prosjekter for å se om man bør fortsette. De første oppgavene Music Export Norway tar tak i, er Midem 2001 og Popkom 2001. Vi vil holde dere orientert om utviklingen.

MUSIKERNES VEDERLAGSFOND ( GRAMO )

Representert ved Jan Erik Haglund og Øystein Rudjord – vara Jonny Sjo. Vederlagsfondet har pr. i dag ingen oppgaver. Det har tidligere blitt benyttet til å ta imot Norwaco penger. Hellas-prosjektet, som var et samarbeid mellom GramArt og Musikerforbundet gikk igjennom fondet. Styrene i GramArt og Musikerforbundet vil se på ordningen og vurdere om det eventuelt skal nedlegges.

SPELLEMANNKOMITEEN

Representert ved Knut Værnes og Robert Skrolsvik.

BI MUSIC BUSINESS MANAGEMENT

Vi støtter fremdeles tiltaket og vil i løpet av høsten undersøke hvordan vi kan være med på å utvikle dette videre.

GRAMARTS RÅD

Før generalforsamlingen trakk GramArts råd seg. Våre vedtekter sier fremdeles at det skal være et slikt råd. Pr. i dag fungerer dette som en kontrollkomité bestående av medlemmer og utenforstående fagpersoner. Hensikten med dette er å overvåke det som skjer i GramArt i dag, gjennomgå siste års hendelser og lage en rapport til medlemmene. Styret er glade for at Bjørn Eidsvåg vil delta i dette arbeidet.

ÅPEN DAG

6. oktober planlegges «Åpen dag» hos GramArt. Da inviterer vi GramArt-medlemmer og samarbeidspartnere til en aldri så liten «fest» i GramArts lokaler.

ROCKEFORBUNDET

Det har vært et møte mellom GramArt og Rockeforbundet vedr. statsbudsjettet

(Turné- og transportstøtte m.m.)

ROCK-/POPSEMINAR I SAMARBEID MED QUARTFESTIVALEN 2001

Vi arbeider med å få i stand et rock-/popseminar i samarbeid med den skandinaviske organisasjonen Skan Beat og Quartfestivalen. De første søknadene om finansiering er sendt og vi regner med mer info nærmere jul. Kurset vil innbefatte seminarer med instruktører fra de nordiske land, samt konserter under Quartfestivalen.

SMART CLUB

Vi har samtaler med Smart Club vedr. fremtidige konsertordninger som medlemmene kan ha stort utbytte av. Dette kan bli et svært interessant og nyskapende prosjekt for foreningen.

Vi kommer med mer informasjon så snart noe konkret foreligger.

AVTALE MED OSLO TENNISKLUBB

For de idrettsinteresserte i Oslo-området kan GramArt tilby et samarbeid med Norges største tennisklubb vedrørende rabatt på tennistimer, tenniskurs, privatinstruksjon og tennisutstyr.

Besøk OTK på: www.oslotk.no

Evt. forespørsler til: knut.varnes@curlinglegs.no

AVTALE MED FILTER OG SCHLAGERFORLAGET.

Vi forhandler med Filter og Schlagerforlaget om en spesialavtale vedr. musikkutstyr til nytte for alle artister og utøvere innen GramArt.

Vi kommer tilbake med detaljer senere.

MUSIKKGUIDEN 2000.

Alle medlemmer får i disse dager den nye Musikkguiden i posten. Dette er en nyttig bok som alle har glede av.

GramArt har fra før av en rekke samarbeidspartnere innen mange forskjellige bransjer, og vi satser på å kunne utvide dette tilbudet betraktelig.

Uansett vil vi alltid satse på åpenhet ovenfor medlemsmassen, og vi er svært interessert i nye ideer og innspill om hvordan GramArt kan bli bedre og håper å høre fra dere.

Oslo 11/9 2000.

STYRET

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.