Platekompaniet-logo

Platekompaniet-saken: Her er forbrukerombudets kjennelse

Platekompaniet, som har vært under gransking for sine markedsføringsstrategier, mottok nylig frifinnelsen fra forbrukerombudet. I kjennelsen, som er å lese i sin helhet nedenfor, står det at forbrukerombudet ikke finner grunnlag for å gå hverken Topp-15 listen eller «Platekompaniet anbefaler»-annonsene videre i sømmene. Forbrukerombudets kommer med en anmodning om at Platekompaniet «vurderer en mer presis beskrivelse av topp 15 listen i markedsføringen», men anser saken som avsluttet fra sin side.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Platekompaniet AS
Akersbakken 10
0172 Oslo

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
Sak nr: 2004-0827 18.03.2004
Saksbehandler
Jo Gjedrem
23 400 607

  Platekompaniets Markedsføring
  Vi viser til Platekompaniets brev av 04.03.04, også trykket på www.ballade.no, og møtet 16.03.04 hvor Egil Dahl og Rolf Kristian Presthus deltok fra deres side og Jo Gjedrem møtte for Forbrukerombudet.
  Forbrukerombudet skal som kjent føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring
  og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Særtrykk av markedsføringsloven og nærmere opplysninger om Forbrukerombudet finnes på www.forbrukerombudet.no.
  Forbrukerombudet har blitt oppmerksom på at det i pressen er reist en del spørsmål ved Platekompaniets markedsføring, særlig annonsene hvor CD-er anbefales og ”topp 15 listen”. Bakgrunnen er at plateselskapene bidrar til å betale for annonseringen. Spørsmålet er, satt på spissen, om plass på listen eller anbefalingene kan kjøpes.
  Forbrukerombudet har isolert sett ingen motforestillinger mot at plateselskapene bidrar økonomisk til Platekompaniets markedsføring. Det er velkjent fra flere bransjer at markedsføringsutgiftene deles på denne måten mellom forhandler og bakenforliggende ledd. Problemer i forhold til markedsføringsloven vil først oppstå hvis ordningen fører til at markedsføringen av en eller annen grunn virker villedende på forbruker. Markedsføringsloven § 2 forbyr villedende markedsføring.
  Platekompaniet anbefaler
  Som tittelen klart indikerer er disse annonsene utformet som en anbefaling fra Platekompaniet av ett eller flere album. Dersom slike anbefalinger skjedde ut fra rene utenforliggende økonomiske hensyn, kunne man stilt spørsmål ved om annonseringen virker villedende, fordi den er egnet til å oppfattes som en musikalsk vurdering.
  Platekompaniet har opplyst at selskapet selv, på eget initiativ, vurderer hvilke album de vil anbefale ut fra en musikalsk vurdering. I de fleste tilfeller vil plateselskapet gi økonomisk støtte til annonseringen. Dersom plateselskapet ikke vil støtte annonseringen vil det kunne variere hvorvidt annonseringen likevel blir gjennomført.
  Platekompaniet har sterkt understreket at anbefalingen ikke kan kjøpes, i den forstand at støtte fra plateselskapet aldri vil føre til at Platekompaniet gir en anbefaling de ikke føler de kan stå inne for. Forbrukerombudet ser ingen grunn til å tvile på dette.
  En rask gjennomgang av et titalls annonser viser også at anbefalingene svært ofte gjelder plater som har fått gode kritikker av uavhengige plateanmeldere, i tillegg gjelder disse anbefalingene artister med klassikerstatus og det som kan kalles spennende nykommere. Anbefalingene synes slik sett lite kontroversielle.
  I motsetning til mange andre produkter vil også anbefalinger av musikk for en stor del bero på smaksmessige kriterier. Objektiviteten i en anbefaling, uansett hvem den måtte komme fra, vil av forbrukeren bli sett på med helt andre øyne enn f.eks. anbefalinger av elektriske artikler og legemidler. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon som liker Barbara Streisand, vil f.eks. kunne være enig i anbefalinger, som saksbehandler, som foretrekker gammel pønk, er grunnleggende uenig i.
  Forbrukerombudet vil også anta at de fleste platekjøpere forstår at Platekompaniet, i motsetning til f.eks. avisenes musikkanmeldere, til en viss grad vil ta økonomiske hensyn når de velger artister de ønsker å fremheve.
  På bakgrunn av disse momentene finner ikke Forbrukerombudet grunnlag for videre behandling av Platekompaniets annonsering med anbefalinger.
  Topp 15 listen
  Denne markedsføringen gir inntrykk av å være basert på omsetning. Dersom album som selger godt ikke kommer med på topp 15 listen fordi plateselskapet ikke gir markedsføringsstøtte til Platekompaniet, vil dette etter vårt syn gi et villedende inntrykk overfor forbrukerne og være i strid med markedsføringsloven § 2.
  Platekompaniet har opplyst at de fleste plateselskapene gir støtte til denne annonseringen, men at mangel på støtte ikke betyr at albumet blir fjernet fra listen. Album som selger, eller som forventes å selge godt, blir uansett inntatt på listen. Forbrukerombudet ser på den bakgrunn ikke behov for å gå videre med dette spørsmålet.
  Et annet spørsmål er hvordan listen settes sammen. I redegjørelsen for hvilke album som inntas på topp 15 listen, går det frem at dette baseres på forrige ukes salgstall, men at det justeres for nyheter ved å ta hensyn til forhåndsetterspørsel i butikkene, forhåndssalg på nettet m.m. Listen er altså ikke kun basert på historiske tall, men også på forventet salg. Vi merker oss at Platekompaniet legger til grunn at listen er så vidt innarbeidet at kundene er vant til å finne ukens nyheter på topp 15. Forbrukerombudet ser likevel en viss fare for at listen kan oppfattes som å være en ren salgsliste, basert salgstall. Vi ber derfor Platekompaniet vurdere en mer presis beskrivelse av topp 15 listen i markedsføringen.
  ****

  Med mindre Platekompaniet har spørsmål eller kommentarer, kan saken anses avsluttet fra vår side. Skulle dere ha kommentarer ber vi om et svar innen tre uker.
  Med vennlig hilsen
  for Forbrukerombudet
  Jo Gjedrem
  Rådgiver

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.