Styret i Musikk i Innlandet. Fra venstre: styremedlem Jørand Ødegård Lunde, styreleder Randi Thorsen, varamedlem Rune Johannessen, nestleder Morten Gjelten, styremedlem Glenn Erik Haugland, varamedlem Mali Hagen Røe og styremedlem Ingrid Baukhol (styremedlem Magnus Beite var ikke til stede da bildet ble tatt). (Foto: Kyrre Dahl)

Leiter etter rette leder for Innlandets musikkløft

Fylket som har født både Prøysen, Sinikka Langeland og Ingrid Olava oppretter et eget musikkontor. Målet er flere produksjoner og å støtte det profesjonelle musikkfeltet.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

På forsommeren ble en ny organisasjon skapt: Musikk i Innlandet, som skal sørge for flere musikkproduksjoner både som pådriver og i samarbeid med andre. I disse dager blar ordføreren i Gran kommune, som også er styreleder i Musikk i Innlandet, i gjennom søknadene til lederen som de skal ansette. Søknadsfristen var tidligere denne uka.

Randi Eek Thorsen forteller at de har fått flere henvendelser fra musikere som skulle ønska at de var operative tidligere – fordi pandemien har gitt mange en knekk i karrieren, slik Thorsen kaller det.
– Vi starter med å få på plass den rette lederen som kan være en drivkraft sammen med oss i styret til å konkretisere og materialisere denne uttrykte ambisjonen for satsingen. Og så har vi gitt oss sjøl den tiden vi trenger for å klare å fylle disse flotte visjonene med godt innhold. Hun sier de har fått inn mange gode søknader, at flere i søknadsbunken inspirerer henne.

Randi Eek Thorsen (Foto: )

– Hvilket behov mener dere Musikk i Innlandet – og den nye lederen som dere nå har søkt etter – fyller, som ikke de kommunale scener, institusjoner og andre kulturhus og scener – samt grupper, orkestre/utøvere/skapere i musikken i dag ikke gjør?
– Tja, hvis jeg svarer med å stille det samme spørsmålet om Regionteatrene sin rolle så tenker jeg svaret ville bli ganske likt: Hva gir de som ikke Riksteatret, Frie grupper, de nasjonale teaterscenen, spel og teaterlag gjør? Mitt svar er: Regional kompetansebygging, identitetsbygging, styrker regionenes profesjonelle aktører og institusjoner, bevisstheten og innsikten i verdien av profesjonalitet i kunstfeltet, langsiktigheten, forustigbarheten.

Før pandemien sveipa oss overende i musikk-Norge, var det tilløp til svar på hva som skal flyttes fra stat til region-nivå – og flere så på opprettelsen av MI som å komme denne strukturen i forkjøpet: Regionen tok grep med å sjøl peke på området vi ville satse på, i det frie, profesjonelle musikkfeltet.

– Hvordan skal den nye lederen jobbe kreativt/kunstnerisk? Blir det mer enn å generere støttekroner, for å sette det på spissen?
– Hvem vi velger som vår første kunstneriske leder vil nok være forholdsvis avgjørende for svaret på dette spørsmålet. Men målet er utvilsomt at dette skal være en person som klarer å kople egne kunstneriske visjoner sammen med kompetansen, ønskene, de uforløste idéene og ambisjonene til det rike profesjonelle musikkmiljøet vi har i Innlandet. For å få til mer, noe nytt og noe som av og til blir så interessant at det sprenger både fylkes- og landegrenser.

– Hvordan kan dere som fylkesinitiativ stimulere til musikk som yrkesveg og utdanningsløp? Har ikke musikkfeltet først og fremst behov for å bygge opp bærekraftige jobber i private initiativ?
– Jeg tror de fleste kjenner på at her er det ikke snakk om enten eller. Det er et fåtall av de private aktørene innen bransjen som har et så stort kommersielt potensiale at de står på egne bein. Musikk i Innlandet skal ikke ta over for noe eller noen, men være katalysatoren som kan løfte, kople, synliggjøre og bidra til å realisere det som kanskje ellers ikke ville latt seg realisere.

Fylkeskommunen har bevilget 6 millioner i oppstartskostnader og foreløpig lagt inn et tilsvarende beløp i økonomiplanen for årene framover, beskriver hun. Vertskommunen Gjøvik skal bidra både med årlige tilskudd samt kontor og infrastruktur. I tillegg forventer de statlig medfinansiering slik andre profesjonelle regionale musikksatsinger har.

Regionale satsinger har vært trukket fram som en god satsing i diskusjonene om styrking av kulturlivet i tilknytning til den store kommunereformen Norge har gjennomgått.

I Musikk i Innlandets styre samles både institusjons- og fri erfaring, i tillegg til det offentlige.

MI er oppretta i noen grad som svar på anbefaling fra Telemarkforskning som i en rapport i 2018 anbefalte det nye fylket å
organisere et fylkeskommunalt foretak, der
• MI blir ledet av en kunstnerisk leder og et kunstnerisk råd, begge på åremål, med vide fullmakter og ansvar. Kunstnerisk leder og råd rapporterer til et foretaksstyre, oppnevnt av fylkestinget.
• I tillegg til den kunstneriske lederen bør institusjonen bestå av en stab på 4 årsverk som har særlig kompetanse innenfor følgende områder: økonomi/administrasjon, markedsføring, turnélegging/logistikk/booking samt teknikk/produksjon. Også disse stillingene anbefaler vi at besettes på åremål.
• Virksomheten får vedtekter som sikrer fylkeskommunens politiske interesser.
• MI gis økonomiske rammer på 20 mill. kr. per år.
• Av disse avsettes det frie prosjektmidler i størrelsesorden 2 mill. kr. per år.
• MI plasseres nær eksisterende kulturell infrastruktur.
• Institusjonen må kjennetegnes av enkelhet, transparens, fleksibilitet og ubyråkratisk oppbygging.

Mer på ballade.no fra juni 2018.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.