Ellen Horn

Kulturbudsjettet er lagt frem

Norsk Jazzforum, Musikkverkstedordningen, Festspillene i Bergen, Bergen Filharmoniske Orkester, Den Norske Opera, samt region- og distriktsoperaene ser ut til å bli blant de musikalske vinnerne i forslaget til årets kulturbudsjett. Også nedleggingstruede, flerkulturelle institusjoner som Samspill, Nordic Black Theatre og Cosmopolite ligger foreløpig an til å komme styrket ut av budsjettet for 2002. Ballade bringer her et utdrag av pressemeldingene som Kulturdepartementet fortløpende har lagt ut i løpet av formiddagen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Forslaget til statsbudsjett går inn for en 8,8 prosents generell økning til kulturformål – og 5,1 prosents økning innenfor musikkområdet. Kulturdepartementet foreslår en bevilgning på i alt 4,1 milliarder kroner i 2002 – en budsjettøkning med i alt 330,5 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2001.

”Mer til kultur – mer kreativt Norge” er overskriften på innledningen til Kulturdepartementets forslag til budsjett for 2002. Her heter det videre: ”Regjeringens mål for kulturpolitikken er å løfte, fornye og vitalisere norsk kulturliv. Det legges opp til en opptrappet satsing på kultur frem mot Norges 100-års feiring som selvstendig nasjon i 2005. Opptrappingsplanen omfatter både kulturinstitusjonene og den profesjonelle kunsten, og det folkelige, frivillige, lokale kulturlivet og medieområdet. I likhet med alle mindre kulturer og språkområder i verden, utfordres Norges identitet, språk og kulturarv av globaliseringen. Når vi skal forme fremtiden, ønsker regjeringen et økt fokus og satsing på kultur.”

Musikklivet er foreløpig tilgodesett med 399, 901 millioner – en foreslått økning på 19 millioner, noe som innebærer en 5,1 prosents vekst i forhold til saldert statsbudsjett for 2001. Til sammenligning økes bevilgningene til filmproduksjon med hele 32 millioner kroner – en økning på 16,5 prosent. Og økt produksjonstilskudd til avisene er foreslått satt til nærmere 88 millioner kroner – en økning på ikke mindre enn 48 prosent.

Her er musikk-relaterte utdrag fra pressemeldingene som i dag er lagt ut hos Kulturdepartementet:

Tilskudd til prøveprosjekt med mobile øvingslokaler

1 mill. kroner er foreslått til en prøveordning med mobile øvingslokaler i 2002. Norsk musikkråd/Musikkverkstedordningen har i vel et år prøvd ut et mobilt øvingslokale for å bøte på mangelen på egnede øvingslokaler for rytmisk musikk. Det mobile øvingslokalet, som er en ombygd container innredet til et akustisk tilpasset prøverom, har blant annet vært plassert i Bergen, Tromsø og Bodø.

Tilskuddet fra Kulturdepartementet skal gi rom for innkjøp av flere mobile øvingslokaler og mulighet for utprøving flere steder i landet.

Økt satsing på region- og distriktsopera

Bevilgningen til region- og distriktsoperaer blir foreslått økt med 4,1 mill. kroner til 15,3 mill. kroner i 2002.

Tilskuddet til Operaen i Kristiansund, Opera Nordfjord, Musikkteatret i Bodø og Steinvikholm Musikkteater blir økt for å styrke driftsgrunnlaget i disse institusjonene.

Følgende institusjoner får ifølge forslaget tildelt statlige driftstilskudd fra 2002:

* Opera Nord (Tromsø) 500 000 kroner
* Opera Sør (Kristiansand) 500 000 kroner
* Stiftelsen Musikkteatret (Trondheim) 750 000 kroner
* Vest Norges Opera (Bergen) 1 400 000 kroner

Tilskuddet til Opera Vest (Bergen) på 1,7 mill. kroner, som har vært gitt via Norsk kulturråd, blir foreslått bevilget over Kulturdepartementets budsjett fra 2002.

Operahusprosjektet og driftstilskuddet til Den Norske Opera
Operahusprosjektet er i rute pr. september 2001.

Kulturdepartementet foreslår at driftstilskuddet til Den Norske Opera blir økt med 7,6 mill. kroner til 193,7 mill. kroner i 2002. Formålet er å styrke produksjonskapasiteten ved Operaen.

Det foreslås også 2,5 mill. kroner for å tilrettelegge for nye prøvelokaler for Nasjonalballetten.

Økningen av driftstilskuddet og nye prøvelokaler styrker Operaens omstillingsprosjekt, som er satt i verk for å legge til rette for virksomheten i nytt hus.

Noen økte tilskudd til kulturinstitusjoner i Oslo
Det blir økning i tilskuddene til Nasjonalbiblioteket, Nasjonalgalleriet, Den Norske Opera, Det Norske Teatret og Oslo-Filharmonien, samt til museer, jazz, dans og flerkulturelt arbeid.

Ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo er det foreslått 65 mill. kroner til bygging av underjordisk magasin. Det er videre foreslått satt av 3,5 mill. kroner til prosjektering av ombygging og rehabilitering av eksisterende bygning. Bevilgningen til Nasjonalbibliotekets drift er foreslått økt med 7,5 mill. kroner til 154,4 mill. kroner i 2002. Nasjonalgalleriet får i 2002 en økning i tilskuddet på 3,7 mill. kroner til 43,9 mill. kroner.

Til Den Norske Opera er det foreslått en økning i driftstilskuddet på 7,6 mill. kroner til 193,7 mill. kroner, herunder midler for å kunne øke produksjonskapasiteten. Det er foreslått 2,5 mill. kroner for å tilrettelegge nye prøvelokaler for nasjonalballetten.

For å bedre de kunstneriske forholdene i Oslo Konserthus, som er Oslo-Filharmoniens faste konsertlokale, er det foreslått avsatt inntil 2,5 mill. kroner for å dekke økte leieutgifter for orkestret i forbindelse med tiltakene.

For å sikre videreføring av driften ved Nordic Black Theatres teaterskole i første halvår 2002 er det foreslått 1 mill. kroner. Skolen tilbyr teaterutdanning til ungdom med multietnisk bakgrunn. Teaterskolens videre utvikling skal vurderes i sammenheng med arbeidet med den helhetlige plan for fremme av kulturelt mangfold.

Generell styrking av musikkområdet
Jazzområdet er styrket med 4,6 mill. kroner. 2,6 mill kroner går til økte tilskudd til fem regionale jazzsentre, 1 mill. kroner til Norsk Jazzforbund, 0,5 mill. kroner til Molde International Jazzfestival og 0,5 mill. kroner til Cosmopolite i Oslo.

Festspillene i Bergen får en økning på 3,2 mill. kroner til 10,3 mill. kroner. Festspillene feirer 50-årsjubileum i 2002 og utmerker seg gjennom høy kvalitet i konserter og andre produksjoner.

Tilskuddet til Bergen Filharmoniske Orkester er økt med 3 mill. kroner til 63,2 mill. kroner.

Tilskuddsordningen for musikkfestivaler er styrket med 1,3 mill. kroner. Nordlysfestivalen er styrket med 0,7 mill. kroner per år i tre år for å utvikle festivalens driftsgrunnlag i et samspill med reiselivsnæringen. Et prøveprosjekt med mobile øvingslokaler for rytmisk musikk i regi av Musikkverkstedordningen får 1 mill. kroner.

For å bedre de kunstneriske forholdene i Oslo Konserthus, som er Oslo-Filharmoniens faste konsertlokale, skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak. For å dekke økte leieutgifter for orkesteret er det avsatt inntil 2,5 mill. kroner.

Bevilgningen til Rikskonsertene er foreslått styrket med 0,8 mill. kroner til administrative merkostnader som følge av nye avtaler om skolekonserter med fylkeskommunene. Totalt foreslås bevilget 100 mill. kroner til Rikskonsertene.

I 2001 er det satt i gang en ensembleutredning som skal omfatte profesjonelle musikk- og vokalensembler. I 2002 vil det bli satt i gang en utredning av det rytmiske musikkområdet med vekt på rock, muligheter for samordning mellom de rytmiske sjangrene og bedre utnyttelse av eksisterende ordninger. Utredningene blir gjennomført av Norsk kulturråd i samarbeid med Kulturdepartementet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.