Foto: Music Norway.

Forventer fremgang i musikkmarkedet

Ny rapport viser relativt gode prognoser både for konserter og innspilt musikk i hele Norden, med unntak av Danmark.

Kalender

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

EYOLF DALE TRIO

17/04/2024 Kl. 20:00

Vestland

PWC har nylig lagt frem Global Entertainment and Media Outlook. Rapporten viser prognoser for markedsutvikling på en rekke områder frem til 2019, inkludert både innspilt og levende musikk.
– Vi forventer en vekst i live- og konsertmarkedet på to prosent årlig i Norge frem til 2019, mens det er en forventet negativ utvikling i Danmark, sier senior manager Øystein Sandvik i PWC Norge.
Her er det imidlertid Danmark og ikke Norge som er unntaket. For også globalt sett er det ifølge Sandvik forventet en svak vekst i konsertmarkedet. Prognosen for innspilt musikk er derimot motsatt, her forventes det en nedgang globalt sett, men ikke i de nordiske landene. I Sverige er det på lik linje med Norge vekst i begge markeder, og begge land kommer ut med en moderat stigende kurve. Danmark vil samlet sett ligge stabilt.

Øystein Sandvik Foto: Privat

Øystein Sandvik Foto: Privat (Foto: )


Global vekst
Heller ikke her er Danmarks helt på linje med hverken Norge eller resten av verden. Sandvik viser til at det globalt også forventes en svak vekst i musikkmarkedet totalt sett.
– Det som er hoved driveren til dette er et massivt fall som har kommet senere for fysisk innspilt musikk i utviklingsland. I Norge er vi selvfølgelig nesten ferdig med den verste utviklingen. Digitalt salg utgjør vel 80 prosent av markedet her, mens det ikke er bildet i verden generelt — foreløpig.
– Hva tror du er årsaken til forskjellen mellom Norge og Danmark på live-markedet?
– Jeg oppfatter festivalutviklingen som enda mer positiv her. I Norge har en kanskje vært flinkere til å få bredden av befolkningen til å gå på festival, i tillegg til at betalingsviljen er noe høyere enn i Danmark.
– For egen del vil jeg si at en drar på festival nesten uavhengig av hvem som spiller. Det er selve festivalen som er trekkplasteret. Det er også den utviklingen en ser generelt. Festivalmarkedet har en positiv vekst, bortsett fra i Danmark.
– Er funnene som forventet?
– Disse analysene baseres historiske tall, og så projiseres disse mot utviklingen fremover. Det som driver mye av potensiell vekst er hva vi forventer av makroutvikling. Det er fortsatt forventet en positiv vekst i Norge, og kjøpekraften er økende. Det gjør at vi forventer at folk skal bruke tid og penger på konserter og musikk både fysisk og digitalt.
Arbeidsmetoden er at det innhentes bransjedata som grunnlag for de historiske tallene, som så gis til et analysebyrå som gjør selve projiseringen. Sandvik mener at det ikke er noen grunn til å tvile på tallmaterialet, men er åpen om at det finnes ulike måter å analysere tallene på.
Kritiske danske konsertarrangører
I Danmark har Dansk Live, som organiserer konsertarrangørene stilt spørsmål ved tallgrunnlaget. På deres nettsider advarer sekretariatssjef Jakob Brixvold mot å ta rapporten som fasit for utviklingen på det danske live-markedet.
– Prognoser er per definisjon usikre, og denne rapporten har langt fra alle viktige faktorer med. For eksempel baseres analysen alene på billettinntekter og sponsorater, mens det er mange nyere forretningsområder innen livemusikken – samt salg av mat/drikke – som slett ikke er med i PwCs prognoser. Som vi så av Rambølls ’Dansk Musikomsætning 2014’ fra i sommer, utgjør inngangspenger kun ca. 41 % av den samlede omsetning. I et marked med svært store forandringer, er det for ensidig å basere sine fremskrivinger på billettsalg alene, skriver Brixvold
Partner og medieansvarlig i PWC Danmark Leif Ulbæk Jensen forteller at han har stusset litt over at prognosene deres viser stagnasjon i det danske musikkmarkedet. Han peker samtidig på at tilbakegangen er så lav at den muligens ikke er helt statistisk signifikant. I en epost til Ballade skriver han:
– PwC har ikke noen entydig forklaring på utviklingen, men en mulig forklaring kan være det store antall festivaler i Danmark. Gjennom sommeren er det avholdt mange festivaler i Danmark, og det er vel en grense for hvor mange av den slags arrangementer et land av Danmarks størrelse kan absorbere. Vi har i hvert fall enda ikke sett en utvikling i omsetningen, som matcher antallet nye festivaler.
Torbjørn Heitmann Valum Foto: Norske konsertarrangører
Går så det griner
Nylig tilsatt daglig leder i Norske konsertarrangører, Torbjørn Heitmann Valum, kan derimot bekrefte PWC-rapportens fremskrivinger i større grad, om enn han ikke sitter på konkrete prognoser for live-markedet.
– Konsertbransjen i Norge går så det griner. Norsk musikkøkonomi kommer til å øke i volum totalt og konserter kommer til å ta enda større andel. Den neste «Musikk i tall»-rapporten er i ferd med å avsluttes i disse dager, og vi bidrar med tall inn.
– Jeg kan ikke si noe om «Musikk i tall» før vi har fått den tilbake. Men de undersøkelsene vi har gjort blant våre medlemmer viser fortsatt vekst i konsertmarkedet. Konserter står for over halvparten av omsetningen i musikkbransjen.
Valum er usikker på hva som kan være årsaken til at PWC-rapporten viser en annen utvikling i Danmark enn i Norge. Men han peker på at landene er ulike både når det kommer til antall band og utøvende musikere, i tillegg til strukturelle forskjeller i live-markedet.
– Norge er et veldig spredt land, og det gir mange ulike klubber og festivaler mens Danmark er mindre og har et strammere marked. Det gir større konkurranse om publikum på festivaler, mens norske festivaler konkurrerer i mindre grad med hverandre. Det er flere festivaler og spillesteder i Norge.
Klare signaler
Norsk festivalstatistikk kom for første gang i høst. Siden denne er ny, forteller statistikken foreløpig ikke noe om utviklingen for festivaler. Professor og leder for Kunnskapsverket Atle Hauge viser imidlertid til at de 114 respondentene i deres undersøkelse omsatte for 790 millioner i 2014, mens majorselskapene omsatte for 467 millioner.
– Det er lite som tyder på at festivalene er i stagnering eller i tilbakegang. Vi har ikke gode tall på det ennå, men vi håper å få det når vi gjør undesøkelsen neste år, sier Hauge.
Når det kommer til innspilt musikk bekrefter de tilgjengelige tallene for dagens tilstand i musikkmarkedet den tendensen PWC-rapporten viser. Det er vekst, og per i dag større enn de moderate prognosene frem til 2019.
– Vi ser at første halvår i år steg salget med 7 prosent og vi ser for oss fortsatt vekst i årene som kommer. Strømming vokser fortsatt kraftig, mens både fysisk og nedlasting går tilbake. Dette er klare signaler på at strømmemarkedet i Norge ikke er mettet, og ikke kommer til å bli det på flere år, sier direktør Marte Thorsby i IFPI.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.