Anbefaler ekstern granskning

En intern granskning fra Norges Korforbund omtaler ukultur, tilbakeholdt informasjon, trakassering og manglende økonomisk kontroll i forbundets ledelse.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Det som inntil i går var styret i Norges Korforbund har gjennomført en granskning av forholdene i forbundet. Granskningen bringer til torgs en rekke alvorlige forhold. Blant annet hevdes det at forbundets tidligere styreleder (president), Svend-Ola Hådi, skal ha trakassert styremedlemmer, tillitsvalgte og tilsatte, og at revisorrapporter er blitt unndratt fra styret siden 2009. Styret, som ikke ble gjenvalgt på landsmøtet, anbefaler en ekstern granskning.

Rapporten ble presentert i går ved et ekstraordinært landsmøte. Møtet kom etter det Ballade erfarer i stand som et krav fra de tillitsvalgte i organisasjonen.

Bakgrunnen er uro i forbundet etter at Svend-Ola Hådi[link id=68458 title=» trakk seg fra vervet «]som styreleder i september. Korforbundet oppgav da at partene var uenige «om retningen organisasjonen skal ta fremover». Verken Hådi eller Liv Oda Dale, som ble konstituert styreleder, ønsket da å kommentere dette.

Les også: [link id=68474 title=»Hvor er de uenige? «]

Til landsmøtet har Dale og to av styrets medlemmer levert en omfattende intern granskingsrapport. Ifølge Dale ble rapporten styrebehandlet og enstemmig vedtatt 18. januar.

Fra en kilde har Ballade fått tilgang til dokumentet, som peker på store utfordringer knyttet til den økonomiske situasjonen. Rapporten hevder at beslutningslinjene «går utenfor vedtatt organisasjonsstruktur» og nevner særlig «tidligere styredelers (i rapporten refererer både «tidligere styreleder» og «styreleder» til Hådi, ikke Liv Oda Dale, red. anm) uetiske opptreden og ledelse av styrets arbeid» samt «kontrollkomiteen/kontrollkomiteens leders uetiske opptreden». De mistenker økonomisk mislighold av forbundets midler.

Les også: [link id=68616 title=»Tidligere styreleder og kontrollkomiteens leder svarer«].

Alvorlig økonomisk situasjon
Som vedlegg til rapporten ligger revisorrapporter som påpeker alvorlige forhold omkring forbundets økonomistyring helt tilbake til år 2009. I en e-post datert januar 2014 oppsummerer revisor Gro Vognstølen noen av forholdene som ble tatt opp i 2012:

«Manglende dokumentasjon av regnskapsposter og avstemminger, manglende ajourføring av regnskap og korrekt resultatrapportering, mangler ved dokumentasjon av kostnadsbilag inkl. dokumentasjon av reise-, oppholds- og bevertningsutgifter, regnskapsmessig behandling av tilskuddsmidler, eldre kundefordringer, periodisering av kostnader, rutiner for bruk av kredittkort, merverdiavgiftsbehandling ved salg av diverse varer, mangler ved kontant billettsalg samt behov for tett resultatoppfølging og tiltak fra styret på grunn av den negative økonomiske utviklingen i 2012»

I rapporten hevder styret at de aldri har blitt presentert for revisorrapportene knyttet til regnskapene i 2009-2011, mens de har fått forelagt noe informasjon for revisjonen i 2012.

«For 2012 sendte revisor interim rapport til tidligere styreleder for 2012 i desember. Tidligere styreleder har i følge møtebok av 10-13.1.2013 lest opp denne i styremøtet, men den er ikke sendt til styrets medlemmer. Styret kan derfor ikke svare for om de fikk høre hele eller bare deler av rapporten.».

Rapporten hevder at styret ikke har hatt tilstrekkelig informasjon for sine avgjørelser. Den sier ingenting om hvorvidt styret har etterlyst disse rapportene.

Styret mener også at tidligere styreleder har feilinformert administrasjonen.

«Tidligere styreleder hadde etter styrebehandlingen av innsparingstiltakene (i juni 2013, red.anm), alene møte med daglig leder og sekretær/ regionskonsulent for å informere om innsparingene, mens resten av styret ble bedt om å forlate lokalet. Visepresidenten reagerte på at tidligere styreleder valgte å ikke ha med styret. Hele styret burde ha vært tilstede, slik at alle fikk administrasjonens reaksjon på styret sitt fremlegg til spareplan. I etterkant viser det seg at tidligere styreleder har meddelt i møtet med de ansatte at han ikke fikk styret med på å godkjenne deres fremlegg til innsparinger.»

Rapporten oppgir at de økonomiske utfordringene blant annet skyldes igangsetting av nye tiltak. Det påpekes at flere av satsningene administrasjonen er bedt om å jobbe med, som NK Dirigent, NK Senior, NK Sakral og NK produksjon, ikke er forankret i organisatoriske vedtak. Dette er satsninger som ble tydelig [link id=68278 title=»introdusert som forbundets ambisjoner «]i forbundet på Ballade i vår.

Les også: [link id=68215 title=»Protest mot NKs maktbruk«]

Bruk av forbundets midler
I rapporten hevdes det at det er grunn til å mistenke mislighold av forbundets midler. Dette gjelder blant annet dekning av utgifter til parkering og leilighet.

«Norges Korforbund har dekket deler av utgiftene til leilighet og parkering for tidligere styreleder. Norges Korforbund har enkelte ganger dekket utgifter til både leilighet og hotellopphold, bl.a. høsten 2012. Styret har ikke hatt kjennskap til dette og heller ikke gjort vedtak i forhold til dekking av utgifter til leilighet og parkering.»

I rapporten kommer det frem at det mangler bilag for bruk av kredittkort i en rekke tilfeller, og man oppgir alvorlige forhold som årsak til at forbundet gikk med underskudd i 2013:

«Pensjonstrekk er foretatt for ansatte, men ble ikke betalt inn til pensjonsordningen. Pengene er blitt igjen i organisasjonen. Dette gjelder for noen av de ansatte belt tilbake til 2010. (…) Enkelte ansatte har heller ikke hatt yrkesskadeforsikring. Dette er ikke bare lovstridig, men kunne også kostet organisasjonen dyrt dersom noen hadde skadet seg. Kostnader knytt til forsikringer for 2011, 2012 og 2013 ble dermed belastet 2013», står det i rapporten.

Se også: Oversikt over debatten rundt NK i 2009

Kontrollkomiteens rolle
Rapporten problematiserer at leder av kontrollkomiteen samtidig er distriktsleder og regionleder i Korforbundet, og mener at kontrollkomiteens leder «bruker de opplysninger han mottar i denne rollen også når han er regionleder og distriktsleder».

I følge rapporten skal kontrollkomiteens leder ha forsøkt å skape splittelse i forbundet i forbindelse med opprydningsprosessen som ble igangsatt fra slutten av september 2013.

«I den situasjonen Norges Korforbund har vært i etter 20.09.13 har det vært spesielt krevende at kontrollkomiteens leder ved flere anledninger har agert slik han har gjort og sendt ut e-poster til distriktsledere, regionledere, råd og utvalg, og også til organisasjonens advokat, men ikke opprettholdt dialogen med sentralstyret slik retningslinjene sier. Slik vi kan tolke mye av innholdet i e-postene så er eneste budskapet/målet med informasjonen å så tvil om det sittende styret og administrativ ledelse sin troverdighet og kan vanskelig forstås som annet enn grunnleggende mistillit til det sittende styret og administrasjonen».

(…) Medlemmer av kontrollkomiteen har opptrådt i strid med Norges Korforbunds etiske retningslinjer ved å forsøke å få sittende styremedlemmer til å trekke seg fra sitt styreverv «for a sikre seg et godt ettermæle»‘ og for ikke å gå med når styret blir kastet på ekstraordinært landsmøte.

Kontrollkomiteen gjør med dette et forsøk på å splitte styret (..). En slik måte å agere på fra et organ som skal være med og legge til rette for best mulig styring og kontroll er belt uakseptabelt. Styret har inntrykk av at kontrollkomiteens leder ofte har handlet på egenhånd og ikke på bakgrunn av vedtak gjort av kontrollkomiteen.

Det er også det sittende styrets oppfatning at kontrollkomiteen/kontrollkomiteens leder har forfulgt egne agendaer i sitt arbeid
— ved å forfølge sittende daglig leder
— ved å beskytte tidligere styreleder
— ved å pålegge sittende styre/daglig ledelse uhensiktsmessig mye arbeid, mens kontrollkomiteen selv ikke etterkommer styrets krav mot kontrollkomiteen.»

Uetisk ledelse
Rapporten hevder at styreleder har bidratt til ukultur i forbundet, og påstår at styreleder gjennom gjentatte hendelser over tid har omtalt medlemmer av sitt styre, de ansatte i NK, andre tillitsvalgte i distrikts- og regionledd samt daglig leder i «helt utillatelig ordelag og med sterkt krenkende og sjikanerende benevnelser og omtale».

«Daglig leder er i tillegg utsatt for trusler med bl.a. klar beskjed om å rette seg etter styreleders anvisninger når det gjelder saksforberedelse og behandling i styret dersom han skulle ha håp om å beholde jobben sin».

Sittende styre mener også at tidligere styreleder har «gitt direkte instruksjoner knyttet til arbeidsoppgaver i aktivitet til andre ansatte i administrasjonen uten at dette har vært kjent og tatt opp eller avklart med daglig leder (eller styret). Dette anser det øvrige styret som svært uheldig og et bidrag til bl.a. å undergrave daglig leders naturlige og tillagte autoritet og ansvar».

Les også: [link id=68615 title=»Skuffa over Landsmøtet«]

Behandling av rapporten
Ved det ekstraordinære landsmøtet valgte delegatene å avvise en gjennomgåelse av granskningsrapporten. De avviste også å behandle en alternativ rapport, utarbeidet av kontrollkomiteen. Valg av ny kontrollkomité sto på sakskartet, men ble ikke gjennomført. Det samme gjelder valg av musikkfaglig råd. Derimot valgte landmøtet å gjennomføre valg av styre. Samtlige medlemmer i det tidligere styret er nå skiftet ut.

Her er Korforbundets oversikt over nye styremedlemmer. Daglig leder Rune Bergmann er ikke lenger oppført på listen over Korforbundets ansatte.

Denne saken ble klaget inn til PFU av Kontrollkomiteen i Norges korforbund v/Harold Jensen. 24. februar 2015 konkluderte PFU at det ikke er begått brudd på god presseskikk. Se saksdokumentene her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev