Ny rapport har sett på mulighetene for å opprette et regionalt viseforum på Vestlandet, etter at tidligere forsøk har strandet.

Forsker og skribent Georg Arnestad leverte i juni rapporten Norsk Viseforum – og eit muleg Vestnorsk Viseforum. Den er skrevet etter avtale mellom Norsk viseforum og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Målet med rapporten var å gjøre rede for viseforumets historikk på Vestlandet spesielt, og i landet generelt, for gjennom dette å se på muligheten for å gjøre et tredje forsøk på å starte opp et regionalt viseforum for Vestlandet.

Situasjonen for visen i regionen oppsummeres slik:

– Viseaktiviteten, også den organiserte, er i vekst på Vestlandet. Men det er lite igjen av tradisjonell viseklubbdrift i Bergen og Stavanger. By-klubbene har i stedet blitt (mindre) konsertarenaer.

De viktigste argumentene å skulle etablere et eget viseforum vil i følge rapporten derfor være:

Økende aktivitet på feltet
Medlemsvekst
Mer synlig visefelt
En liten, men konsolidert, ambisiøs og veldrevet nasjonal organisasjon
To rimelig velfungerende regionorganisasjoner i nord og øst
Flere nye visetiltak på Vestlandet

Les også: Nordnorsk viseforum kan bli nedlagt

Rapporten forteller imidlertid at det for bare få år siden ble etablert et slikt forum, som ikke ledet til videre drift. Dette forklares med dårlig forarbeid, personkonflikter lokalt, samt at initiativet var toppstyrt og manglet en lokal forankring.

– Om ein no på nytt skal prøve å etablere det vestnorske forumet, bør ein i alle fall sørgje for å forankre arbeidet betre i dei lokale miljøa og grunnorganisasjonane enn det vart gjort i 2014. Dette er viktig også når det gjeld å skaffe habile og godt kompetente folk til styret. Det inneber også folk frå den yngre og framveksande visegenerasjonen., skriver Arnestad, og foreslår samtidig at man, for kvalitetens skyld, bør vurdere å hente leder utenfra feltet.

Arnestad peker på at Norsk Viseforum sentralt må finne gode svar på flere spørsmål før det anbefales å etablere et Vestnorsk Viseforum:

– Trengs det (virkelig) et nytt organ mellom det lokale og det nasjonale nivået?
– Hvordan gagner dette visesangen, visesangerne og viseklubbene?
– Hva skal Vestnorsk Viseforum bidra med som ikke blir minst like gode tatt vare på i dag? – – Kan det nye organet skaffe flere midler og ressurser til det lokale nivået?

Bakgrunnen for at Norsk Viseforum har fått utarbeidet rapporten har sammenheng med at Kulturrådet i 2016 fikk i oppdrag å utarbeide en ny struktur for de regionale musikknettverkene og kompetansesentrene. Visefeltet har opplevd et utenforskap sammenliknet med øvrige sjangre, og krever nå å bli en inkludert del av de regionale kompetansesentrene, og med det få det de regner som sin rettmessige del av støttemidlene.

– For å lykkast med dette, er det nødvendig at forholdet amatør-profesjonell vert tilfredsstillande avklart. Ein ny, sterk og, ikkje minst, berekraftig regionorganisasjon på Vestlandet vil heller ikkje vere noka ulempe for NVF i arbeidet med å avvikle det mangeårige utanforskapet, avsluttes rapporten.

Publisert:

Del: