MIC forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet og til kulturutveksling i sør. Siste søknadsfrist i 2008 er 1. november.

Turnébuss (VW)

UDs tilskuddsordninger for reise- og prosjektstøtte, musikk, omfatter alle sjangere og har i 2008 en samlet ramme på kr. 2.700.000. Siste søknadsfrist i 2008 er 1. november.

Det er i 2008 utarbeidet nye retningslinjer som innebærer en skjerping av søknadsfristen. Dette er en konsekvens av for mange ad hoc-søknader og manglende grunnlag for å vurdere søknadene i samme runde opp mot hverandre.

Fagforumet vedtok våren 2008 følgende:

Søknader som kommer inn utenom fristene vil ikke bli behandlet, men avvist på administrativt grunnlag, dog med ett unntak. I svært spesielle tilfeller hvor artist/band har fått forespørsel om å være support for internasjonale størrelser kan det søkes om behandling på særskilt grunnlag. Det er ikke noen automatikk i innvilgelse. (Bekreftelse på hovedband, samarbeidspartner i utlandet, sted og datoer må i slike tilfeller følge som vedlegg til søknaden).

Søknadsfrister 2009 er:

1. mars (for prosjekter som starter etter 15. mars)

15. mai (for prosjekter som starter etter 1. juni)

1. november (for prosjekter som starter etter 15. november).

MIC forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Ordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Den økonomiske rammen til ordningen er i 2008 kr. 2 000 000.

UDs støtte til kulturutveksling med land i sør forvaltes også av MIC. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter. Den økonomiske rammen for 2008 er økt fra kr 500 000 til kr 700 000.

All kommunikasjon rundt støtteordningene foregår elektronisk. For ytterligere informasjon og søknadsskjema, se www.stikk.no.

Det er MIC Norsk musikkinformasjon som melder dette.

Publisert:

Del: