Ballade publiserte mandag 5. februar ein artikkel med høvesvis harde påstandar mot direktør Finn Steffensen i TSO. Steffensen tilbakeviste to av desse påstandane – nemlig at Arbeidstilsynet hadde vore inne og gjort undersøkingar i orkestret – og at 20 av 22 musikarar uttrykte at dei ikkje hadde noko godt tilhøve til sin direktør. Ballade har snakka med TSO sin styreleiar, Erlend Rian, som i dette intervjuet utdjupar tilhøva kring konflikten i orkestret. – Jeg er levende opptatt av å få løst dette her, og hadde jeg visst hva som skulle bidratt til å løse det, skulle vi gjort det umiddelbart, seier Rian. – Det er mulig det må tys til mer drastiske virkemidler for å få slutt på dette, det er under vurdering nå.

Erlend Rian 07/Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Av Ida Habbestad

Ballade fekk gjennom sine kjelder opplyst at 20 av 22 musikarar i ei undersøking uttrykte at dei ikkje hadde noko godt tilhøve til leiinga. Denne opplysninga synte seg å vera usann – og me årsakar at opplysninga vart publisert utan å vera grundigare undersøkt.

Imidlertid kan det vera interessant å høyra ditt syn på kvifor denne opplysninga kom til oss i utgangspunktet?

— Det ligger i sakens natur, seier Rian. – Det er for Tromsø Symfoniorkester som for et hvilket som helst annet orkester eller arbeidsplass som har hatt en uro som har ulmet over lang tid; at det er vanskelig å vite hvor en slik lekkasje kommer fra – men jeg er ikke overrasket over at denne opplysningen har nådd deg. Vi har et problem, det kommer jo klart til uttrykk her, og vi tar det på alvor. Vi er i kontakt med MFO som er like fortvilet som oss – for uansett hva vi kommer med, finner vi ikke løsningen, i alle fall ikke foreløpig.

Steffensen påpeikar i sin artikkel at konflikten starta tidlegare enn 2003, som er det årstalet Ballade oppgjer i den første artikkelen. Kor lenge har styret vore informert om situasjonen?

— Vi har vært informert fra – jeg tror det var 2002 eller 2003 – og det gjaldt noen stilllingsutvidelser. Det har blant annet med hvilke rettigheter musikere har når de brukes mye. Arbeidsmljøloven berøres her, og vi fulgte denne loven, men dette skapte opprør i orkesteret, slik at flere av dem kom på kant med sin egen fagforening. Musikernes Fellesorganisasjon har vært informert hele veien, og jeg vil fremheve at vi ikke har noen konflikt med MFO på sentralt nivå – men vi er ikke ved løsningen for det.

Ein sjakk-situasjon

Musikarane uttrykte til Nordlys og til Ballade at dei ikkje meiner det er utvist god nok handlekraft frå leiinga. Til dette svarte Steffensen at ”Handlekraften må sees i sammenheng med de maktmidler ledelsen til en hver tid rår over i forhold til gjeldende lovverk”. Kva meinest med det?

— Jeg er enig i dette utsagnet. Men jeg tror, generelt, når du er i en situasjon hvor det er uenighet gjeldende musikerne i mellom, og musikerne er delt noenlunde på midten – slik det tydeligvis har vært tilfellet her – får du en situasjon a la det vi har i sjakk; en sjakk-situasjon der du ikke kan flytte lenger, uansett hva du gjør. Vi har satt inn en rekke tiltak for å løse konflikten, vi har hatt flere konsulenter inne som har kommet med sine vurderinger. Men det har ikke vært unison aksept for at det er der løsningen har ligget. Så kommer den klassiske løsningen om at hoder må rulle. Det er jo ikke det første orkesteret som har hatt slike konflikter.

Samtlege musikarar slutta seg i 2005 til ein samarbeidserklæring – Kvifor trur du musikarane no likevel har ynskt å gå offentleg med saka?

— Fordi det uansett vil være noen som ikke synes det finnes en god prosess for dette. Det er misnøye fra enkeltes side, fordi man er uenige både i de avgjørelser som er tatt, de avgjørelsene som skal tas og som aldri glemmer avgjørelsene. Jeg har likevel ikke mistet troen på at vi kan finne løsningen. Det er uheldig at Tromsø Symfoniorkester som er et bittelite orkester har stagnert slik i ressurstilgangen – jeg mener det er rart at ikke Markedsrådet trer inn og sier at det ikke kan få kalle seg et orkester når det er så lite.

Talfesting i rapporten

Den andre opplysninga som vart feil gjengjeve i vår artikkel handlar om talfestinga av orkesterets forhold til leiinga. Ballade har fått i hende eit dokument ved namn ”Kartleggjing av mobbing i Tromsø Symfoniorkester”. Der er det ikkje talfesting av orkesterets forhold til leiinga, men det er ei talfesting av andre forhold?

— Undersøkelsen er viktig for oss når vi skal danne oss et bilde av hvordan situasjonen ser ut. Det kan bli listet opp til dels knallharde uttalelser, men dersom det bare er en som mener det, er det til å leve med i en organisasjon. Om det er mange som mener det, er situasjonen annerledes. De fleste utsagnene er ikke tallfestet, men du har rett i at for enkelte av hovedspørsmålene er det utformet en presentasjon i kakestykker, der går det frem hvor mange som mener hva. Dette går på det generelle mobbesituasjonen.

Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste ynskjer ikkje å uttala seg om korvidt rapporten Ballade har i hende er den reelle rapporten. Ved punkt 6 i dokumentet Ballade har i hende svarer 20 av 22 musikarar at dei ”opplever forhold som grenser til ukultur i bedriften som kan føre til mobbing og trakassering”. Kan det tenkjast at det er her den usanne talfestinga har komme inn i bildet?

— Det vet jeg ikke. Denne undersøkelsen er konfidensiell, så jeg kan ikke kommentere det. Men jeg kan bekrefte at undersøkelsen viser at det eksisterer mobbing. De to som har gjort undersøkelsen hørtes meget solide ut, og vi vurderer deres råd meget alvorlig.

— Jeg er levende opptatt av å få løst dette her, og hadde jeg visst hva som skulle bidratt til å løse dette, skulle vi gjort det umiddelbart. Det er mulig det må tys til mer drastiske virkemidler for å få slutt på dette, det er under vurdering nå. Jeg beklager også at daglig leder føler seg på en del måter uberettiget hengt ut. At det også er uttrykk som går på styret, lever jeg med. Noen kan mene at man burde knallet til mot noen for lenge siden, men at man framstår som beslutningssvake, kan også være en annen måte å si at vi søker kompromisser – og det er et vanlig ønske i fredsmegling.

Publisert:

Del: