Etter at Kulturmeldingen la til grunn at det skulle etableres et dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk, var Namsos og Trondheim blant de første som lanserte sitt felles kandidatur. I Namsos har kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune i mange år arbeidet med å etablere et rockmuseum og Rock City-konsept. Den tidligere tyske u-båtbunkeren Dora ble senere lansert som lokaliseringsalternativ for et omfattende populærmusikkarkiv og opplevelsessenter. – Gjennom samarbeidet mellom Trondheim og Namsos vil bransjen, forskere, studenter og publikum få et spennende og fullverdig tilbud, uttaler fylkesordfører Tore Sandvik i denne presentasjonen av Trøndelagsalternativet.

PopBunkerDora1

Av Ketil Hustad, Sørtrøndelag Fylkeskommune

Stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk har lenge arbeidet for å få etablert et dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk, på lik linje med det jazzen og folkemusikken har.

I 2003 inviterte stiftelsen en rekke byer til å vise sin interesse for et slikt senter, og Trøndelag var raskt på banen med å vise interesse for en slik satsning.

I Namsos har kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune i mange år arbeidet med å etablere et rockmuseum og Rock City-konsept. Et slikt konsept medfører at byen vil fremstå som et fyrtårn innenfor utdanning, næringsutvikling og formidling av rytmisk musikk.

I Namsos er mye gjort for å legge forholdene til rette for en slik satsning, blant annet gjennom etableringen av en næringshage der det planlegges at musikkbasert og -relatert næring skal samlokaliseres. Rai Rai Entertainment vil ha en sentral rolle i inkubatorarbeidet. I tillegg til mange år med sterke artister, har Namsos utmerket seg med et av bransjens beste arrangement for opplæring av unge i bransjen, Askil Holms ”Trigger”.

Videre arbeides det med å etablere utdanning innenfor fag direkte relatert til støtteapparatet til populærmusikken.

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune kom på banen med ønske om å ta ansvar for etableringen av et arkiv for norsk populærmusikk for ett år siden og har siden den tid arbeidet målrettet sammen med Namsos og Nord-Trøndelag om opprettelsen av et komplett løsning for et nasjonalt dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk i Trøndelag.

Prosjekteierne har kommet frem til at det kommende ABM-senteret (A=Arkiv, B= Bibliotek, M=Museum) på DORA vil være den beste plasseringen for et slikt arkiv. DORA består i dag av 35.000 kvadratmeter, og planlegges utvidet videre gjennom et ambisiøst utbyggingsprosjekt. Arkivet på DORA har fått arbeidstittelen Pop Bunker DORA.

En plassering av arkivet på DORA vil gi nærhet mellom viktig dokumentasjonsmateriell og viktige institusjoner som NTNU, Ringve museum og NRK.

Trøndelagsalternativet har i anledning Gramo’s samling for de ulike alternativer for etablering av et dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk i Oslo den 28. oktober fått utarbeidet en presentasjon om de fordeler Trøndelagsalternativet representerer. Denne presentasjonen kan streames på: http://www.snorkel.no/popbunker/popbunker.html

Kultur- og Kirkedepartementet har bedt ABM-Utvikling i Oslo om gjøre en vurdering av hvilken lokalisering som er best for et dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk, og de vil først gi sin anbefaling etter at hver aktuelle lokalisering og konsept er evaluert. Dette skal etter planen skje i løpet av januar og februar 2005. Trøndelagsalternativet arbeider derfor målbevisst videre med å utvikle og fremme sitt kandidatur som vertskap for dokumentasjonssenteret.

Fylkesordfører Tore Sandvik er entusiastisk med tanke på at Trøndelag kan bli en fremtidig arena for et nasjonalt dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk:

— Gjennom samarbeidet mellom Trondheim og Namsos vil bransjen, forskere, studenter og publikum få et spennende og fullverdig tilbud. Vi har senest gjennom opprettelsen av et Midtnorsk filmsenter vist at samarbeidet mellom Trøndelagsfylkene og Trondheim Kommune fungerer godt for å fremme regionen som en av Europas mest kreative, uttaler Sandvik.

Fakta om Dokumentasjonssenter for Norsk Populærmusikk:

I følge Stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk skal et arkiv for norsk populærmusikk inneholde:

* Lydfestede utgivelser
* Annet lydfestet materiale
* Multimedia
* Noter
* Bøker/Tidsskrifter/Fanziner
* Biografier/Diskografier
* Administrativt arkivmateriale
* Fotografier
* Promoteringsmateriel
* Diverse tilbehør

Trøndelagsalternativet finner det også naturlig at et slikt arkiv også skal inneholde samlinger av instrumenter, gjerne i nært samarbeid med Ringve museum.

Fakta om DORA:

DORA er i dag et levende krigsminne gjennom aktiv gjenbruk av de 35.000 kvadratmeter som finnes inne i den tidligere tyske u-båtbunkeren fra 2. verdenskrig. DORA huser i dag arkiv for:

* Ringve museum
* Statsarkivet
* Byarkivet
* Interkommunalt Arkiv Trøndelag
* Universitetsbiblioteket
* Vitenskapsmuseet
* Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

DORA har renommé som et av landets beste miljø for lagring av papir, metall og tre. DORA skal etter planen ha klart et nybygg 1. januar 2007, som skal gi en unik samfunksjon mellom de ulike leietagerne og er startskuddet for etableringen av DORA som landets største ABM-senter.

Interesserte kan laste ned forprosjektet til Trøndelagsalternativet på www.rockcitynamsos.no og http://www.snorkel.no/popbunker/popbunker.html

Publisert:

Del: