Publisert:

Del:

Våren 2006 raste det en debatt på Ballade om rettighetsforvalteren TONOs virksomhet. Nå er TONO inne i en reformprosess og det jobbes nå konkret med å inkorporere en oppmykning av rettighetslisenser etter modell av Creative Commons. Irina Eidsvold Tøien i TONO sier blant annet at arbeidet TONO er inne i nå – ….betyr en oppmykning av vedtektene til fordel for en mer fleksibel tilknytning for rettighetshaverne.

Irina Eidsvold Tøien, TONO (2006)
Irina Eidsvold Tøien, TONO (2006)

Av Carl Kristian Johansen

Creative Commons (CC) er i utgangspunktet en amerikansk modell for hvordan man kan forvalte opphavsrettigheter på en mer pragmatisk måte enn de gjøres i dag. Blant annet ved å tillate vederlagsfri gjenbruk av verker til ikke-kommersiell bruk.

Det jobbes med å tilpasse CC til norske forhold gjennom CC Norge, i tillegg har det blitt arrangert paneldebatter med representanter fra CC, TONO og opphavsmenn.

I et innlegg på Ballade der Irina Eidsvold Tøien, advokat i TONO, imøtekommer Per Platous kritikk av piracykillsmusic-kampanjen, skriver blant annet Tøien:

”TONO legger derfor frem forslag om – på linje med de andre nordiske selskapene, å gi TONO-medlemmer mulighetene for egenforvaltning av ikke-kommersiell bruk av musikk. Altså en såkalt Creative Commons-lisens ved ikke-kommersiell bruk.”

Ballade snakket med Tøien om hva dette betyr.

Innlemming av Creative Commons

I hvilke fora fremmer dere inkorporering av Creative Commons-lisensene i TONO-systemet?

— Det er et forslag om å tillate Creative Commonslisenservia regulering i vedtektene til TONO. Det betyr at man som individuelt medlem skal ha mulighet til unnta verker fra TONOs forvaltning, og benytte seg av CC-lisensen ved ikke-kommersiell bruk av musikken. Det betyr at medlemmer skal kunne krysse av for at deres verker skal kunne brukes vederlagsfritt for ikke-kommersielle formål gjennom en CC-merking, sier Tøien.

Det finnes en mengde lisenser i CC-systemet, blant disse finnes mulighet til å tillate kopiering av verk, distribusjon, offentlig framvisning, digital framvisning og konvertering til andre formater. Er det bare lisensen for ikke-kommersielt bruk TONO behandler nå, eller er det også andre lisenser dere vil se på?

— Bare ikke-kommersiell bruk. Oppdeling av forvaltningsretten som TONO får fra medlemmene innebærer en administrativ kostnad. Denne merkostnaden belastes jo medlemmene av TONO. Vi kan derfor bare forsvare å gjøre unntakene til totalforvaltning enklest mulig for å holde administrasjonskostnadene nede.

Betyr det at hvis man vil benytte seg av de andre CC-lisensene så kan man ikke være medlem i TONO?

— Det er riktig, sier Tøien.

Hvordan vil CC-lisensen for ikke-kommersiell bruk forvaltes?

— Opphavsmennene selv må bære kostnadene for tvister som eventuelt oppstår i forhold til hva som er kommersiell bruk og ikke-kommersiell bruk for eksempel. Vi kan ikke forsvare å bruke rettighetshavernes penger i tvister om rettigheter som ikke skal forvaltes av oss, sier Tøien.

På juristnivå

Hva slags dialog har dere hatt med medlemmene deres i denne prosessen?

— Blant annet gjennom debattene med Per Platou og Gisle Hannemyr. Det har gjort at jeg har begynt å tenke om vi kan finne et konsept som kan imøtekomme behovet for en løsere, mer fleksibel tilknytningsmodell. Denne prosessen har foregått i TONO siden 2000 (lenge før min tid), da man fikk mulighet for egenforvaltning av rettigheter (vedtektenes § 5a)

— Prosessen om oppmykning av tilknytningsforholdet til forvaltningsselskapet foregår på et nordisk plan, samme forslag vil komme fra de andre rettighetsforvalterne i Norden, STIM (Sverige), KODA (Danmark) og TEOSTO (Finland). Diskusjonene foregår foreløpig på juristnivå og vil bli forelått av juristgruppene i de respektive organisasjonene.

Er dere avhengig av en nordisk konsensus for å implementere CC-lisensen i Norge?

— Dette kan gjøres uten noen form for internasjonal godkjennelse, sier Tøien.

Styrets godkjennelse

Arbeidet med CC-lisenser foregår altså på administrativt plan i TONO, og det må godkjennes av styret i TONO for å få gjennom en vedtektsendring. Når vil CC-skissene legges fram for TONOs styre, og når forventer du at eventuelle vedtektsendringer vil skje?

— Vi har som mål å få fram disse vedtektsendringene høsten 2007. Nå ligger det på forslagsplan, og vi har begynt å konkretisere. Det betyr en oppmykning av vedtektene til fordel for en mer fleksibel tilknytning for rettighetshaverne.

Jobber dere med andre måter å myke opp TONOs forvaltning?

— Som TONO-medlem har man muligheten til å legge musikken sin gratis ut på egen nettside, for både lytting og nedlasting. Det er et tiltak som har imøtekommet behovet for å bruke Internett mer dynamisk, og det er en måte å prøve å løse opp regelverket på.

Les mer om Creative Commons på disse sidene: Creative Commons Norge, Creative Commons USA, og Wikipedia om Creative Commons. Der finnes også kritiske blikk på CC. TONO finnes her.